หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่จัด
โครงการ
จำนวนรับ
วันสุดท้ายของการสมัคร
และแจ้งเอกสารการชำระเงิน
ราคา
ลงทะเบียน
Start :01 มีนาคม 2560
Stop :03 มีนาคม 2560

  -  เอกสารโครงการ
  -  กำหนดการ
  -  ที่พัก/โรงแรม
  -  จดหมายเชิญประชุม
Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ STATA version 14.0
ผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง >> นางสาวภัคชัญญา ปริญญารักษ์ โทรศัพท์ 088-9536255 Line ID: yayeem88 Email: p.phakchanya88@gmail.com
หมายเหตุ >> ให้ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นำ Notebook มาด้วย , ให้ผู้เข้าประชุมทำการจองห้องพักผ่านโรงแรมโดยตรง , ผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมการประชุมไปที่กระทรวงสาธารณะสุข ต้องลงทะเบียนที่ลิงก์นี้อีกครั้ง!!!!!! ****แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเป็นโรงแรมเชียงใหม่อิมพีเรียลแม่ปิง .
60
03 มีนาคม 2560
3600.00
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
03 มีนาคม 2560
โทรสอบถามโดยตรงหรือ ยังไม่เปิดรับสมัครหรือ หมดเวลารับสมัคร

Start :24 เมษายน 2560
Stop :28 เมษายน 2560

  -  เอกสารโครงการ
  -  กำหนดการ
  -  ที่พัก/โรงแรม
  -  จดหมายเชิญประชุม
Qualitative Methodology for Primary Care Research and Development การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ
การบรรยาย อภิปราย สื่อวีดีทัศน์ ฝึกปฏิบัติการในพื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง >> นางสาวจตุพร สุวรรณกิจ โทรศัพท์ 0873118087 Line ID : bee_pharm
หมายเหตุ >> (โอนเงินภายในวันที่ 17 เมษายน 2560)ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่งกายที่สะดวกแก่การเดินทางและนั่งพื้น , ให้ผู้เข้าประชุมทำการจองห้องพักผ่านโรงแรมโดยตรง
100
17 เมษายน 2560
6000.00
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
17 เมษายน 2560
โทรสอบถามโดยตรงหรือ ยังไม่เปิดรับสมัครหรือ หมดเวลารับสมัคร

Start :22 พฤษภาคม 2560
Stop :26 พฤษภาคม 2560

  -  เอกสารโครงการ
  -  กำหนดการ
  -  ที่พัก/โรงแรม
  -  จดหมายเชิญประชุม
Thai Traditional Medicine, Integrative Medicine and the Products (การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้)
การบรรยาย การอภิปราย/ถกแถลง และซักถาม
ผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง >> ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com
หมายเหตุ >> (โอนเงินภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560) ให้ผู้เข้าประชุมทำการจองห้องพักผ่านโรงแรมโดยตรง , ผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมการประชุมไปที่กระทรวงสาธารณะสุข ต้องลงทะเบียนที่ลิงก์นี้อีกครั้ง , หากมีหมายเหตุกรุณาใส่ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจน
100
05 พฤษภาคม 2560
5500.00
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
05 พฤษภาคม 2560
โทรสอบถามโดยตรงหรือ ยังไม่เปิดรับสมัครหรือ หมดเวลารับสมัคร

Start :14 มิถุนายน 2560
Stop :16 มิถุนายน 2560

  -  เอกสารโครงการ
  -  กำหนดการ
  -  ที่พัก/โรงแรม
  -  จดหมายเชิญประชุม
Advanced Data Analysis for Pharmaceutical Research
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ STATA version 14.0
ผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง >> ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com
หมายเหตุ >> (โอนเงินภายในวันที่ 31 พ.ค. 2560) ให้ผู้เข้าประชุมทำการจองห้องพักผ่านโรงแรมโดยตรง , ผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมการประชุมไปที่กระทรวงสาธารณะสุข ต้องลงทะเบียนที่ลิงก์นี้อีกครั้ง , หากมีหมายเหตุกรุณาใส่ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจน
60
31 พฤษภาคม 2560
3600.00
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
31 พฤษภาคม 2560
โทรสอบถามโดยตรงหรือ ยังไม่เปิดรับสมัครหรือ หมดเวลารับสมัคร

Start :10 กรกฏาคม 2560
Stop :14 กรกฏาคม 2560

  -  เอกสารโครงการ
  -  กำหนดการ
  -  ที่พัก/โรงแรม
  -  จดหมายเชิญประชุม
New Trend and Approach in Pharmaceutical Care (แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม)
การบรรยาย การอภิปราย/ถกแถลง และซักถาม
ผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง >> ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com
หมายเหตุ >> (โอนเงินภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560) ให้ผู้เข้าประชุมทำการจองห้องพักผ่านโรงแรมโดยตรง , ผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมการประชุมไปที่กระทรวงสาธารณะสุข ต้องลงทะเบียนที่ลิงก์นี้อีกครั้ง , หากมีหมายเหตุกรุณาใส่ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจน
250
30 มิถุนายน 2560
5500.00
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
30 มิถุนายน 2560
โทรสอบถามโดยตรงหรือ ยังไม่เปิดรับสมัครหรือ หมดเวลารับสมัคร

Start :31 กรกฏาคม 2560
Stop :04 สิงหาคม 2560

  -  เอกสารโครงการ
  -  กำหนดการ
  -  ที่พัก/โรงแรม
  -  จดหมายเชิญประชุม
การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง >> ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โทรศัพท์ 053-941515 Email: pctccmu@gmail.com
หมายเหตุ >> เป็นส่วนของหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases) (ภาคทฤษฎี)
300
15 กรกฏาคม 2560
5500.00
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
15 กรกฏาคม 2560
โทรสอบถามโดยตรงหรือ ยังไม่เปิดรับสมัครหรือ หมดเวลารับสมัคร

Start :03 มกราคม 2561
Stop :11 มกราคม 2562

  -  เอกสารโครงการ
  -  กำหนดการ
หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases) (ภาคปฏิบัติ)
ฝึกอบรมจำนวน 15 สัปดาห์ แบ่งเป็น ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 12 สัปดาห์ และโรงพยาบาลต้นสังกัด จำนวน 3 สัปดาห์
ผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง >> ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โทรศัพท์ 053-941515 Email: pctccmu@gmail.com
หมายเหตุ >> ผลัดที่ 2 และ 4 เต็มแล้ว **ขยายเวลารับสมัครและชำระเงินได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
16
31 มกราคม 2561
20000.00


 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)