หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

หัวข้องานประชุม : Qualitative Methodology for Primary Care Research and Development การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32958-5

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(นางสาวจตุพร สุวรรณกิจ โทรศัพท์ 0873118087 Line ID : bee_pharm)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   กฤติกา     ช่วยบำรุง
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง   
รอชำระเงิน
2
    ภญ.   กุลธิดา     ไชยจินดา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.   
รอชำระเงิน
3
    นางสาว   ขวัญใจ     วสุสิริกุล
รพ.ชลบุรี (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง   
รอชำระเงิน
4
    นาง   จามจุรี     ราชแวง
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย ถนน มลิวรรณ ตำบล กุดป่อง อำเภอ เมือง จังหวัด เลย 42000   
รอชำระเงิน
5
    นาย   จิรวัฒน์     สุวรรณกิจ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เลขที่ 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
6
    นางสาว   ชลนาถ     ปิยะภัทรภูวดล
โรงพยาบาลวังสะพุง 116 ม. 14 ต. วังสะพุง อำเภอวังสะพุง   
รอชำระเงิน
7
    นาย   ชัชวาลย์     นิราราช
โรงพยาบาลห้วยเม็ก 155 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170   
รอชำระเงิน
8
    นาย   ชัยสิทธิ์     ฤทธิทิศ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ   
รอชำระเงิน
9
    นางสาว   ดวงแก้ว     อังกูรสิทธิ์
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือ   
รอชำระเงิน
10
    นางสาว   ทัตยา     ขุนแผ้ว
2 โรงพยาบาลราชวิถี ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400   
รอชำระเงิน
11
    ภญ.   ธารินี     ศรีศักดิ์นอก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย   
รอชำระเงิน
12
    นางสาว   นันทนา     บุตรจันทร์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000   
รอชำระเงิน
13
    นางสาว   ปนัดดา     สีสัตตรัตนะกุล
โรงพยาบาลโคกสูง 310 หมู่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง   
รอชำระเงิน
14
    นางสาว   ประภัสสร     ภังคะญาณ
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ปทุมธานี เลขที่ 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   
รอชำระเงิน
15
    นาย   ปาริวรรต     ผดุงอรรถ
โรงพยาบาลโพธาราม เลขที่ 29 ถนนขนานทางรถไฟ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   
รอชำระเงิน
16
    ภญ.   พัฒน์นรี     ใจแน่
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
17
    ภญ.   พิไลวรรณ     สุวรรณชื่น
2 โรงพยาบาลราชวิถี ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400   
รอชำระเงิน
18
    นางสาว   มะลิวัลย์     สมขำ
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว   
รอชำระเงิน
19
    นาย   รัสมี     งามหอม
โรงพยาบาลยโสธร 26 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
20
    ภญ.   รุ่งนภา     ไชยสุ
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000   
รอชำระเงิน
21
    ภก.   วทัญญู     ประยูรหงษ์
โรงพยาบาลพิมาย 138 ม.15 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา   
รอชำระเงิน
22
    ภญ.   วรวลัญช์     ฟักทอง
โรงพยาบาลเวียงแหง 53 หมู่ 3 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350   
รอชำระเงิน
23
    นาง   ศิริมา     จันทนาม
โรงพยาบาลศูยน์สกลนคร   
รอชำระเงิน
24
    นางสาว   ศิริลักษณ์     ศรีประดิษฐ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ปทุมธานี เลขที่ 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   
รอชำระเงิน
25
    นาง   สาวิตรี     ทรงศิลป์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 255หมู่6ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย42000   
รอชำระเงิน
26
    นางสาว   สิริญญา     งามกาละ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต.ท่างาม อ.เมือง   
รอชำระเงิน
27
    นาง   สุกานดา     รังษี
โรงพยาบาลพิชัย 139 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120   
รอชำระเงิน
28
    นางสาว   สุวิษา     ณ บุญหลง
โรงพยาบาลลี้ 111 หมู่ 7 ต.ลี้ อ.ลี้ 51110   
รอชำระเงิน
29
    นางสาว   หทัยรัตน์     หมื่นยุทธ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง   
รอชำระเงิน
30
    นาย   อนล     สุจริตธุระการ
รพจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 472. ไทรบุรี. เมืองสงขลา สงขลา 900000   
รอชำระเงิน
31
    นาย   อนล     สุจริตธุระการ
รพจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 472. ไทรบุรี. เมืองสงขลา สงขลา 900000   
รอชำระเงิน
32
    นาย   อภินันท์     สิงห์ขัน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ   
รอชำระเงิน
33
    นางสาว   อภิรดี     อภิวัฒน์นากร
38 รพ.อุตรดิตถ์ ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง   
รอชำระเงิน
34
    นางสาว   อรณี     วาสนาพิตรานนท์
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรส   
รอชำระเงิน
35
    ภญ.   อรัญญา     มูลงาม
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง   
รอชำระเงิน
36
    ภญ.   อังศิยา     ไชยศรี
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
37
    นางสาว   อัญชุลี     ผาพันธ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต.ท่างาม อ.เมือง   
รอชำระเงิน
38
    นางสาว   เสาวนีย์     ทวีโชคทรัพย์สิน
โรงพยาบาลสมุทรปราการ 71 ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270   
รอชำระเงิน
39
    นางสาว   โสภิต     ก่อพูนศิลป
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง   
รอชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)