หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

หัวข้องานประชุม : New Trend and Approach in Pharmaceutical Care (แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32957-7

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   กมลชนก     สมสวัสดิ์
โรงพยาบาลสิชล 189 หมู่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ตำบลสิชล อำเภอสิชล 80120   
รอชำระเงิน
2
    นางสาว   กรกนก     ปัญญาภู
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260   
ยืนยันการชำระเงิน
3
    ภก.   กฤษฎา     คุ้มกุดเขียว
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 159 หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130   
ยืนยันการชำระเงิน
4
    นาย   กษิชล     สาลี่
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38 เลียบเนิน ถนน เลียบเนิน ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000   
รอชำระเงิน
5
    นางสาว   กัญญารัตน์     ดั่งศิริโชค
โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000   
รอชำระเงิน
6
    ภก.   กัมพล     ล้อตระกานนท์
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 36 และ 37 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
รอชำระเงิน
7
    ภญ.   กัลยาณี     อัครกิตติมงคล
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถ. สถานพยาบาล ต. เวียง อ. เมือง จ. เชึยงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    ภญ.   กาญจนา     รัตนพรสมปอง
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
รอชำระเงิน
9
    นาย   กิตติ     วงศ์ไพรินทร์
ร.พ.อัมพวา 43/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110   
ยืนยันการชำระเงิน
10
    นาย   กิตติวัฒน์     ปัญญา
โรงพยาบาลปากช่องนานา เลขที่ 400 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130   
รอชำระเงิน
11
    นางสาว   กิติมา     คร้ามศรี
โรงพยาบาลพิชัย 139 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120   
รอชำระเงิน
12
    นางสาว   กุลภัสสร์     แซ่เอง
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
รอชำระเงิน
13
    นางสาว   ขวัญธิดา     ยาใจ
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130   
รอชำระเงิน
14
    ภญ.   จงอรมน     วิสมิตะนันทน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
รอชำระเงิน
15
    นางสาว   จาติกา     รัตนดาดาษ
ฝ่ายเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลหนองสองห้อง 803 หมู่16 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 4019   
รอชำระเงิน
16
    นางสาว   จิดาภา     ทับเนียม
โรงพยาบาลอู่ทอง 220 ม.15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
17
    นาง   จิตรลดา     แจ่มวิจักษณ์
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 165 หมู่ 4 ตำบล หัวช้าง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด 45180   
ยืนยันการชำระเงิน
18
    นางสาว   จิรายุ     วรพันธุ์
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110   
รอชำระเงิน
19
    นางสาว   จุฑามาศ     สมบูรณ์
โรงพยาบาลรัตนวาปี 317 หมู่ 11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ. หนองคาย 43120   
รอชำระเงิน
20
    นางสาว   จุฑามาศ     วรเดชากุล
โรงพยาบาลไชยา 380/2 ถ.รักษ์นรกิจ ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110   
รอชำระเงิน
21
    ภญ.   จุฑารัตน์     เต็มทอง
รพ.สตึก 124/1 ม.7 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150   
รอชำระเงิน
22
    นางสาว   จุฑารัตน์     แลตรง
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
รอชำระเงิน
23
    นางสาว   จุไรรัตน์     ทองสุภาภรณ์
โรงพยาบาลปราสาท 602 ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140   
รอชำระเงิน
24
    นาย   ชาญวุฒิ     ธิติรัตนโชติ
โรงพยาบาลชลบุรี เลขที่ 69 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
25
    ภญ.   ชานิดา     จันฤาไชย
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130   
รอชำระเงิน
26
    นาย   ฐาปนัท     นาคครุฑ
สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
27
    นางสาว   ฐิตารีย์     พงษ์ด้วง
โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100   
รอชำระเงิน
28
    นาย   ณฐพล     วาสนา
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130   
รอชำระเงิน
29
    นาย   ณัฐกรณ์     ชูช่วย
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
รอชำระเงิน
30
    นางสาว   ณัฐกัญญา     ศิริพิมพ์
โรงพยาบาลแม่สอด ฝ่ายเภสัชกรรม 175/16 ถนนศรีพานิชย์ ต.แม่สอด อ.แม่สอด   
รอชำระเงิน
31
    นางสาว   ณัฐกานต์     เรืองสนาม
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เลขที่ 111 ถ.รณชัยชาญยุทธ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000   
ยืนยันการชำระเงิน
32
    นางสาว   ณัฐณิชา     แซ่ลิ่ม
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
รอชำระเงิน
33
    นางสาว   ณัฐณิชา     กันสุทธิ
โรงพยาบาลวังสะพุง เลขที่ 116 หมู่ 14 ถนนวังสะพุง-ภูหลวง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัด เลย 42130   
รอชำระเงิน
34
    นาย   ธนวัฒน์     หนูนารถ
7 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต. บางปรอก อ. เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
35
    ภญ.   ธนัญชนก     อินอุเทน
กลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25   
รอชำระเงิน
36
    นางสาว   ธนิกา     แก้วเดิม
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) 119 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
37
    นางสาว   ธนิษฐา     นวนพนัด
โรงพยาบาลเทพปัญญา   
รอชำระเงิน
38
    นางสาว   ธรัลหทัย     วิริยะสิริสกุล
99/1 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000   
ยืนยันการชำระเงิน
39
    ภญ.   ธัญญา     เหมวงศ์กุล
139 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านหมี่ ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110   
รอชำระเงิน
40
    นางสาว   ธารารัตน์     อุไรจารี
โรงพยาบาลพล 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
41
    นางสาว   ธิราวรรณ     จันทรบุตร
โรงพยาบาลคลองหาด 626 หมู่ที่ 1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260   
ยืนยันการชำระเงิน
42
    ภญ.   นวลละออ     พงศ์นุรักษ์
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700   
รอชำระเงิน
43
    ภญ.   นันทิยา     แปลงไธสง
โรงพยาบาลหนองหงส์ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240   
ยืนยันการชำระเงิน
44
    นาง   นิสากร     ศรีโคตร
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 149 ม.4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110   
รอชำระเงิน
45
    นาง   นุจรี     คำด้วง
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม   
รอชำระเงิน
46
    นาง   บรรจงกิตติ์     วงศ์หมึก
โรงพยาบาลพาน 516 หมู่1 ต.ม่วงคำ อ.พาน   
รอชำระเงิน
47
    นาง   บุณยานุช     บูรณะกิติ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 159 หมู่10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180   
รอชำระเงิน
48
    นางสาว   ปฏิพัทธ์     งามสม
โรงพยาบาลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง   
รอชำระเงิน
49
    นางสาว   ปรารถนา     ผาสุข
รพ.หล่มสัก เลขที่15 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110   
รอชำระเงิน
50
    นาย   ปริญญา     วงศ์ภักดี
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
รอชำระเงิน
51
    นางสาว   ปวิตรา     ยอดวันดี
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130   
ยืนยันการชำระเงิน
52
    ภญ.   ปวีณา     ขันธิวิธิ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
รอชำระเงิน
53
    นางสาว   ปานวดี     ไชยวงค์
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
รอชำระเงิน
54
    นางสาว   ปิ่นมณี     พูนสุข
รพ.สังขะ 700 ถนนสาธร ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์ 32150   
รอชำระเงิน
55
    ภญ.   ปิยะวรรณ     อวิคุณประเสริฐ
โรงพยาบาลนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
รอชำระเงิน
56
    นาย   พงศ์อมร     ป้อมบุญมี
โรงพยาบาลไพศาลี 700 หมู่ 8 ต.ไพศาลี อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค์ 60220   
รอชำระเงิน
57
    นางสาว   พรรณวดี     อุปนันท์
โรงพยาบาลยางตลาด เลขที่ 87 หมู่ 20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120   
รอชำระเงิน
58
    ภญ.   พลอยไพลิน     ศรีม่วง
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 หมู่8 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   
รอชำระเงิน
59
    นางสาว   พัชราภรณ์     วงเวียน
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
รอชำระเงิน
60
    ภก.   พันธุ์ศักดิ์     บัวอิ่น
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
รอชำระเงิน
61
    นางสาว   พิจิตรา     อภิวงศ์
17 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
รอชำระเงิน
62
    นางสาว   พิชญาวรรณ     ศรีมงคล
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 217 ม.21 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ 3616   
รอชำระเงิน
63
    ภญ.   พิชยานี     ธีระศิลป์
โรงพยาบาลอานันทมหิดล 35 หมู่ 6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000   
รอชำระเงิน
64
    นางสาว   พิณรัตน์     โลหะมาศ
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 48 ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์   
ยืนยันการชำระเงิน
65
    นาย   พิภพ     ลีโทชวลิต
โรงพยาบาลกำแพงแสน   
รอชำระเงิน
66
    ภญ.   พิมพ์พิมน     ห่านตระกูล
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
รอชำระเงิน
67
    นางสาว   พิมพ์พิมล     เจือกโว้น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 หมู่ 13 ถนนเอเชีย1 ต.สันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
68
    นางสาว   พิมพ์รวี     น่วมพร้อมพันธุ์
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
69
    ภญ.   พิริยา     ธนเพิ่มพูน
โรงพยาบาลบางบ่อ 89 ม.1 ถ. เทพารักษ์ ต. บางเพรียง อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   
รอชำระเงิน
70
    นางสาว   พีรประภา     นันต๊ะโส
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) 119 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
71
    นาย   พีระศักดิ์     ก๋าติ๊บ
โรงพยาบาลฝาง 30 หมู่4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง   
ยืนยันการชำระเงิน
72
    นาย   ภัทรพงศ์     อุตรินทร์
โรงพยาบาลมหาสารคาม   
ยืนยันการชำระเงิน
73
    นาย   ภูกฤตา     ธนาอมรรัตน์
รพ.พิจิตร ต.ในมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000   
รอชำระเงิน
74
    นาย   มงคล     กันตพานิชการ
โรงพยาบาลหนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140   
รอชำระเงิน
75
    นางสาว   มณฑา     หมวดทอง
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
รอชำระเงิน
76
    ภญ.   มณีรัตน์     ทองเวโรจน์
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
รอชำระเงิน
77
    ภญ.   มนชญา     ลักษมีพิเชษฐ์
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ   
รอชำระเงิน
78
    นาย   มนตรี     ทองดอนจุย
โรงพยาบาลทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี   
รอชำระเงิน
79
    นาง   มนฤดี     ปินทุกาศ
196/1 ม.7 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120   
รอชำระเงิน
80
    นางสาว   มลฤดี     มณีรัตน์
160 หมู่ 13 ถ.หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110/ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   
รอชำระเงิน
81
    นางสาว   ยอดหทัย     หิรัญสาย
โรงพยาบาลราชวิถี 2 อาคารสิรินธร ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
รอชำระเงิน
82
    นางสาว   รังสิมา     เบี้ยแก้ว
โรงพยาบาลมะขาม 253 ม. 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150   
รอชำระเงิน
83
    นาง   รัชนี     สวัสดิจีระ
รพ.สันป่าตอง 149 ม.15 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
84
    ภญ.   รุ่งนภา     คำแดงสุข
โรงพยาบาลมวกเหล็ก 419 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   
รอชำระเงิน
85
    ภญ.   ลติพร     อุดมสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
รอชำระเงิน
86
    นางสาว   ลักขณา     เหมาะหมาย
โรงพยาบาลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์   
รอชำระเงิน
87
    นางสาว   ลักขณา     มั่งคั่ง
โรงพยาบาลไชยา ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี   
รอชำระเงิน
88
    นางสาว   ลัดดาวัลย์     ก.ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
รอชำระเงิน
89
    ภญ.   วงศฺ์ทิพารัตน์     มัณยานนท์
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช   
ยืนยันการชำระเงิน
90
    นางสาว   วรพรรณ     พ่วงเชย
เลขที่ 43 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, ถนนอรรถกวี, ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, 60000   
รอชำระเงิน
91
    ภญ.   วรสิริ     มหาวัน
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
92
    ภก.   วรัญชัย     วงษ์วรศรีโรจน์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
93
    ภญ.   วราภรณ์     กัณฑวงษ์
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700   
รอชำระเงิน
94
    ภญ.   วราภรณ์     ระหงษ์
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ยางตลาด อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120   
รอชำระเงิน
95
    นาย   วสันต์     บึงลี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 269 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000   
รอชำระเงิน
96
    ภญ.   วิชชาศิริ     คำตรี
133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต   
รอชำระเงิน
97
    นางสาว   วิชุตา     พงษ์มา
29 หมู่ 9 โรงพยาบาลท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง   
รอชำระเงิน
98
    นางสาว   วิมลพรรณ     พรมรังกา
โรงพยาบาลแม่สอด ถ. ศรีพานิช ต. แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก   
รอชำระเงิน
99
    ภญ.   วิรัญญา     ภาวะเดช
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
100
    นางสาว   วิริยะ     จันทร์พราหมณ์
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 102/9 หมู่2 ตำบล ห้วยทับมอญ อำเภอ เขาชะเมา จังหวัด ระยอง 21110 โทรศัพท์: 0-3899-6022   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
101
    ภญ.   ศศิธร     โชติรสนิรมิต
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
รอชำระเงิน
102
    นางสาว   ศศิมาภรณ์     แหยงกระโทก
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400   
รอชำระเงิน
103
    นาย   ศุภกฤต     สวัสดิรักษ์
104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   
รอชำระเงิน
104
    ภก.   ศุภณัฐ     หอมหวล
โรงพยาบาลท่าตูม บ้านเลขที่ 406 หมู่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์   
รอชำระเงิน
105
    นางสาว   ศุภรัตน์     ทาวรรณะ
รพ.ปาย ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130   
ยืนยันการชำระเงิน
106
    นางสาว   ศุภลักษณ์     รักชาติ
94/1 ม.11 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง, สันกำแพง   
รอชำระเงิน
107
    นาย   สมยศ     พันธุ์วัฒนาชัย
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
108
    ภก.   สราวุฒิ     เปลี่ยนไธสง
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 หมู่ 1 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง   
รอชำระเงิน
109
    ภก.   สันติภาพ     คชลัย
โรงพยาบาลโนนแดง อ.โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360   
รอชำระเงิน
110
    นาย   สันติภาพ     คชลัย
โรงพยาบาลโนนแดง 113 หมู่ 9 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360   
รอชำระเงิน
111
    นาย   สิทธิพงษ์     กนกวรรณจำรัส
681 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300   
ยืนยันการชำระเงิน
112
    นางสาว   สิรนุช     แสงสำลี
โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
113
    นางสาว   สุจิตรา     เนียมทรัพย์
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุโขทัย 2/1 ม.12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000   
รอชำระเงิน
114
    ภญ.   สุชาดา     มณิรุจิ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000   
รอชำระเงิน
115
    นางสาว   สุฑารัตน์     บูรณะทอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 111 ม.7 ถ.อุดรดำริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120   
รอชำระเงิน
116
    นาง   สุธิดา     บุญยศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง   
รอชำระเงิน
117
    นางสาว   สุนทริยา     รงรองเมือง
โรงพยาบาลบางบัวทอง 4 หมู่ 3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   
รอชำระเงิน
118
    นางสาว   สุนันทา     แซ่เอง
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   
รอชำระเงิน
119
    ภญ.   สุนิสา     จุลรอด
โรงพยาบาลชลบุรี เลขที่ 69 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   
รอชำระเงิน
120
    ภญ.   สุพิชชา     อาจปักษา
โรงพยาบาลภูผาม่าน 39 ม.1 ถ.หนองเขียด-วังสวาบ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350   
รอชำระเงิน
121
    นาง   สุภาพ     พลนภา
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 227 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130   
รอชำระเงิน
122
    นางสาว   สุภาพร     เผ่าเพ็ง
โรงพยาบาลป่าติ้ว 294 หมู่ 4 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150   
รอชำระเงิน
123
    นาย   สุรชาติ     ใจสุทธิ
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 100 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210   
รอชำระเงิน
124
    นางสาว   สุวัสสา     นามวิจิตร
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002   
รอชำระเงิน
125
    ภก.   สุวิทชาติ     สิทธิแต้สกุล
รพ.รัตนบุรี 150 ม.8 ถ.รัตนบุรี-ศีขรภูมิ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130   
รอชำระเงิน
126
    นางสาว   สุอัลวา     หมินโฉ๊ะ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 162 ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110   
รอชำระเงิน
127
    นางสาว   หทัยถวิล     สนธิสมบัติ
โรงพยาบาล โพนพิสัย อ. โพนพิสัย   
ยืนยันการชำระเงิน
128
    นางสาว   หทัยรัตน์     แสนทวีสุข
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 227 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130   
รอชำระเงิน
129
    นาย   อนันต์     บุญเนียม
ภก.อนันต์ บุญเนียม กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางระกำ 1/4 หมู่ 7 ถนนพิษณุโลก-กำ   
รอชำระเงิน
130
    นาย   อนุพงษ์     วงค์ศรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000   
รอชำระเงิน
131
    นาย   อมรเทพ     ไวยพาลา
18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   
รอชำระเงิน
132
    นางสาว   อรพรรณ     ทิพย์เจริญ
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด 73/4 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ 77110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เลขทะเบียนนิติบุคคล) 0105534120052 สาขาที่ 00002   
รอชำระเงิน
133
    นางสาว   อรัชพร     ชูสาลี
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 153 ม.2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120   
รอชำระเงิน
134
    นาย   อังศุมาลิน     คึมสูง
รพร.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
รอชำระเงิน
135
    นางสาว   อาอีชะห์     เจะเอาะ
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152 ถ.สิโรรส ต. สะเตง อ. เมือง จ.ยะลา 95000   
รอชำระเงิน
136
    ภก.   เจนณรงค์     นิธิวัธพงษ์
โรงพยาบาลพุทธโสธร 174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000   
รอชำระเงิน
137
    นางสาว   เบญจวรรณ     ดาราม
โรงพยาบาลแม่อาย 191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย   
รอชำระเงิน
138
    นางสาว   เพ็ญประภา     โคคำมา
โรงพยาบาลฝาง 30 หมู่4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง   
ยืนยันการชำระเงิน
139
    ภญ.   เรศิตา     จอมประดิษฐ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน 333 ม.9 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์   
รอชำระเงิน
140
    นาย   เอกลักษณ์     อุปติ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 199 หมู่ 12 ถ. ลำปางเชียงราย ต. พิชัย อ. เมือง จ. ลำปาง 52000   
รอชำระเงิน
141
    นางสาว   แพรวรุ่ง     แก้งทอง
106 หมู่ 7 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180   
รอชำระเงิน
142
    นาย   ไกรวัชร์     บุญนิธิพันธุ์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000   
รอชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)