หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

หัวข้องานประชุม : New Trend and Approach in Pharmaceutical Care (แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32957-7

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   กมลชนก     สมสวัสดิ์
โรงพยาบาลสิชล 189 หมู่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ตำบลสิชล อำเภอสิชล 80120   
รอชำระเงิน
2
    ภญ.   กมลวรรณ     สาระ
รพ.ตระการพืชผล 207 ม.8 ถ.มาศนิวงศ์ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
3
    นางสาว   กรกนก     ปัญญาภู
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260   
ยืนยันการชำระเงิน
4
    ภก.   กฤษฎา     คุ้มกุดเขียว
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 159 หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130   
ยืนยันการชำระเงิน
5
    นาย   กษิชล     สาลี่
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   
ยืนยันการชำระเงิน
6
    นางสาว   กัญญารัตน์     ดั่งศิริโชค
โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000   
รอชำระเงิน
7
    ภก.   กัมพล     ล้อตระกานนท์
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 36 และ 37 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    ภญ.   กัลยาณี     อัครกิตติมงคล
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถ. สถานพยาบาล ต. เวียง อ. เมือง จ. เชึยงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
9
    ภญ.   กาญจนา     รัตนพรสมปอง
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
รอชำระเงิน
10
    ภญ.   กาญจนา     วาริคิด
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 374 ม.2 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290   
ยืนยันการชำระเงิน
11
    นาย   กิตติ     วงศ์ไพรินทร์
ร.พ.อัมพวา 43/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110   
ยืนยันการชำระเงิน
12
    นาย   กิตติคุณ     หรั่งฟัก
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุโขทัย 2/1 ม.12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000   
รอชำระเงิน
13
    นาย   กิตติวัฒน์     ปัญญา
โรงพยาบาลปากช่องนานา เลขที่ 400 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130   
รอชำระเงิน
14
    นางสาว   กิติมา     คร้ามศรี
โรงพยาบาลพิชัย 139 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120   
ยืนยันการชำระเงิน
15
    นางสาว   กุลภัสสร์     แซ่เอง
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
16
    ภญ.   กุลิสรา     ศรีวิบูลย์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000   
รอชำระเงิน
17
    นางสาว   ขวัญธิดา     ยาใจ
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130   
รอชำระเงิน
18
    นางสาว   คุณามัย     ชวะกูล
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) 119 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
19
    ภญ.   จงอรมน     วิสมิตะนันทน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
รอชำระเงิน
20
    ภญ.   จรัสศรี     แช่มพุดซา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถนน ช้างเผือก ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000   
รอชำระเงิน
21
    นางสาว   จาติกา     รัตนดาดาษ
ฝ่ายเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลหนองสองห้อง 803 หมู่16 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 4019   
รอชำระเงิน
22
    ภญ.   จารุวรรณ     วังใน
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นครพิงค์   
รอชำระเงิน
23
    นางสาว   จิดาภา     ทับเนียม
โรงพยาบาลอู่ทอง 220 ม.15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160   
ยืนยันการชำระเงิน
24
    นาง   จิตรลดา     แจ่มวิจักษณ์
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 165 หมู่ 4 ตำบล หัวช้าง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด 45180   
ยืนยันการชำระเงิน
25
    ภญ.   จิรพา     วรรณพันธ์
โรงพยาบาลนางรอง 692 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110   
รอชำระเงิน
26
    นางสาว   จิรายุ     วรพันธุ์
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110   
ยืนยันการชำระเงิน
27
    ภญ.   จุฑามาศ     สมบูรณ์
317 หมู่ 11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120   
ยืนยันการชำระเงิน
28
    นางสาว   จุฑามาศ     วรเดชากุล
โรงพยาบาลไชยา 380/2 ถ.รักษ์นรกิจ ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110   
รอชำระเงิน
29
    ภญ.   จุฑารัตน์     เต็มทอง
รพ.สตึก 124/1 ม.7 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150   
ยืนยันการชำระเงิน
30
    นางสาว   จุฑารัตน์     แลตรง
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
31
    ภญ.   จุฬาภา     เรืองวัฒนาโชค
รพ.รามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400   
รอชำระเงิน
32
    ภญ.   จุฬารัตน์     ฮาดวิเศษ
โรงพยาบาลชัยภูมิ เลขที่ 12 ถนน บรรณาการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000   
ยืนยันการชำระเงิน
33
    นางสาว   จุไรรัตน์     ทองสุภาภรณ์
โรงพยาบาลปราสาท 602 ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140   
รอชำระเงิน
34
    นาย   ฉันทิศ     พลยะเรศ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000   
ยืนยันการชำระเงิน
35
    นาย   ชัยมงคล     ชายน้อย
โรงพยาบาลสามเงา 371 ม.4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก   
รอชำระเงิน
36
    นาย   ชัยฤทธิ์     แจ่มรอด
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
รอชำระเงิน
37
    ภก.   ชาญณรงค์     ธรรมธุระสาร
โรงพยาบาลหนองบัวแดง 431 หมู่ 16 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ 36210   
รอชำระเงิน
38
    นาย   ชาญวุฒิ     ธิติรัตนโชติ
โรงพยาบาลชลบุรี เลขที่ 69 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
39
    ภญ.   ชานิดา     จันฤาไชย
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130   
ยืนยันการชำระเงิน
40
    นางสาว   ชิดชนก     เหล็กดี
โรงพยาบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110   
รอชำระเงิน
41
    ภญ.   ฐาปณีย์     ไสสุวรรณ
431 ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี   
รอชำระเงิน
42
    นาย   ฐาปนัท     นาคครุฑ
สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
43
    นางสาว   ฐิตารีย์     พงษ์ด้วง
โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100   
ยืนยันการชำระเงิน
44
    ภญ.   ฐิติกานต์     ศิริภากรกาญจน์
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 36 หมู่ 1 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี   
รอชำระเงิน
45
    นาย   ณฐพล     วาสนา
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130   
รอชำระเงิน
46
    นาย   ณัฐกรณ์     ชูช่วย
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
47
    นางสาว   ณัฐกัญญา     ศิริพิมพ์
โรงพยาบาลแม่สอด ฝ่ายเภสัชกรรม 175/16 ถนนศรีพานิชย์ ต.แม่สอด อ.แม่สอด   
รอชำระเงิน
48
    นางสาว   ณัฐกานต์     เรืองสนาม
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เลขที่ 111 ถ.รณชัยชาญยุทธ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000   
ยืนยันการชำระเงิน
49
    นางสาว   ณัฐณิชา     แซ่ลิ่ม
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
50
    นางสาว   ณัฐณิชา     กันสุทธิ
โรงพยาบาลวังสะพุง เลขที่ 116 หมู่ 14 ถนนวังสะพุง-ภูหลวง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัด เลย 42130   
ยืนยันการชำระเงิน
51
    นางสาว   ณัฐภามาศ     ศรีอาริยภักดี
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000   
รอชำระเงิน
52
    ภญ.   ณัฐมนต์     ตอพล
โรงพยาบาลชัยภูมิ เลขที่ 12 ถนน บรรณาการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000   
ยืนยันการชำระเงิน
53
    ภญ.   ณัฐวดี     อินว่าน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400   
รอชำระเงิน
54
    นางสาว   ดวงกมล     จรูญวณิชกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
รอชำระเงิน
55
    ภก.   ถิรวุฒิ     โมราสุข
โรงพยาบาลกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร   
รอชำระเงิน
56
    ภก.   ทวีสิน     คิ้วทอง
โรงพยาบาลกระบี่ 325 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่   
รอชำระเงิน
57
    นาย   ธนรัตน์     เวียงนนท์
โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ถนน เพชรเกษม ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110   
ยืนยันการชำระเงิน
58
    นาย   ธนวัฒน์     หนูนารถ
7 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต. บางปรอก อ. เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
59
    ภญ.   ธนัญชนก     อินอุเทน
กลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25   
รอชำระเงิน
60
    นางสาว   ธนิษฐา     นวนพนัด
โรงพยาบาลเทพปัญญา   
รอชำระเงิน
61
    นางสาว   ธรัลหทัย     วิริยะสิริสกุล
99/1 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000   
ยืนยันการชำระเงิน
62
    ภญ.   ธัญญา     เหมวงศ์กุล
139 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านหมี่ ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110   
ยืนยันการชำระเงิน
63
    ภญ.   ธัญนันท์     เดชานุภาพฤทธา
โรงพยาบาลสกลนคร ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000   
รอชำระเงิน
64
    นางสาว   ธันยธร     บุญชูโชค
โรงพยาบาลเสนา กลุ่มงานเภสัชกรรม เลขที่ 51 หมู่ 1 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.อยุธยา 13110   
รอชำระเงิน
65
    นางสาว   ธารารัตน์     อุไรจารี
โรงพยาบาลพล 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
66
    นางสาว   ธิราวรรณ     จันทรบุตร
โรงพยาบาลคลองหาด 626 หมู่ที่ 1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260   
ยืนยันการชำระเงิน
67
    ภก.   ธีรพงศ์     เที่ยงผดุง
โรงพยาบาลนางรอง 692 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110   
รอชำระเงิน
68
    นาย   ธีรพันธ์     สองพิมพ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000   
ยืนยันการชำระเงิน
69
    ภก.   ธเนศ     ไชยบิน
โรงพยาบาลสกลนคร ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000   
รอชำระเงิน
70
    นางสาว   นฐมนวพร     กุลมงคลสวัสดิ์
โรงพยาบาลมหาชนะชัย 164 หมู่ 4 ตำบล ฟ้าหยาด อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร   
ยืนยันการชำระเงิน
71
    ภญ.   นพมาศ     วิเชียรกันทา
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 1 ตึกบุญสม 110 ถ อินทรวโรรส ต ศรีภูมิ อ เมือง จ เชียงใหม่ 50200   
รอชำระเงิน
72
    ภญ.   นฤมล     ปาละ
22 หมู่ 2 รพ.วังเจ้า ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180   
รอชำระเงิน
73
    นางสาว   นลินี     เครือทิวา
โรงพยาบาลสิงห์บุรี 917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000   
ยืนยันการชำระเงิน
74
    ภญ.   นวพรรณ     ลิ้มทองไพศาล
203 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ถ. สามัคคีชัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000   
รอชำระเงิน
75
    ภญ.   นวลละออ     พงศ์นุรักษ์
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700   
รอชำระเงิน
76
    นางสาว   นันทนา     จงบุรี
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ถนน ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000   
ยืนยันการชำระเงิน
77
    ภญ.   นันทิยา     แปลงไธสง
โรงพยาบาลหนองหงส์ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240   
ยืนยันการชำระเงิน
78
    นาย   นาวาวี     ยียะห์ยา
270 ถ พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
79
    นาง   นิสากร     ศรีโคตร
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 149 ม.4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110   
ยืนยันการชำระเงิน
80
    นาง   นุจรี     คำด้วง
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม   
ยืนยันการชำระเงิน
81
    นางสาว   นุศรา     เลื่องชัยเชวง
โรงพยาบาลอ่างทอง 3 ถ.เทศบาล6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000   
รอชำระเงิน
82
    นาง   บรรจงกิตติ์     วงศ์หมึก
โรงพยาบาลพาน 516 หมู่1 ต.ม่วงคำ อ.พาน   
ยืนยันการชำระเงิน
83
    นาง   บุณยานุช     บูรณะกิติ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 159 หมู่10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180   
รอชำระเงิน
84
    นางสาว   ปฏิพัทธ์     งามสม
โรงพยาบาลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง   
ยืนยันการชำระเงิน
85
    ภญ.   ปภาวี     ศรีสุข
โรงพยาบาลชลประทาน 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120   
ยืนยันการชำระเงิน
86
    นางสาว   ปรารถนา     ผาสุข
รพ.หล่มสัก เลขที่15 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110   
รอชำระเงิน
87
    นาย   ปริญญา     วงศ์ภักดี
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
ยืนยันการชำระเงิน
88
    ภญ.   ปริณดา     กีรติพรานนท์
สถานทูตอเมริกา ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330   
ยืนยันการชำระเงิน
89
    นางสาว   ปวิตรา     ยอดวันดี
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130   
ยืนยันการชำระเงิน
90
    ภญ.   ปวีณา     ขันธิวิธิ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
รอชำระเงิน
91
    นางสาว   ปานวดี     ไชยวงค์
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
92
    นางสาว   ปิ่นมณี     พูนสุข
รพ.สังขะ 700 ถนนสาธร ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์ 32150   
ยืนยันการชำระเงิน
93
    ภญ.   ปิยะวรรณ     อวิคุณประเสริฐ
โรงพยาบาลนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
94
    นาง   ปุตาภา     วิวิธนาภรณ์
โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ยืนยันการชำระเงิน
95
    นาย   พงศ์อมร     ป้อมบุญมี
โรงพยาบาลไพศาลี 700 หมู่ 8 ต.ไพศาลี อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค์ 60220   
รอชำระเงิน
96
    ภก.   พรชัย     บัวอิ่น
โรงพยาบาลแม่สาย 101 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130   
ยืนยันการชำระเงิน
97
    นางสาว   พรรณวดี     อุปนันท์
โรงพยาบาลยางตลาด เลขที่ 87 หมู่ 20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120   
ยืนยันการชำระเงิน
98
    ภญ.   พลอยไพลิน     ศรีม่วง
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 หมู่8 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   
รอชำระเงิน
99
    นางสาว   พัชราภรณ์     วงเวียน
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
100
    ภก.   พันธุ์ศักดิ์     บัวอิ่น
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
101
    นางสาว   พิจิตรา     อภิวงศ์
17 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
รอชำระเงิน
102
    นางสาว   พิชญาวรรณ     ศรีมงคล
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 217 ม.21 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ 3616   
ยืนยันการชำระเงิน
103
    นาง   พิชญาอร     วงษ์ตา
111/11 โรงพยาบาลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   
ยืนยันการชำระเงิน
104
    ภญ.   พิชยานี     ธีระศิลป์
โรงพยาบาลอานันทมหิดล 35 หมู่ 6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000   
รอชำระเงิน
105
    นางสาว   พิณรัตน์     โลหะมาศ
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 48 ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์   
ยืนยันการชำระเงิน
106
    นาย   พิภพ     ลีโทชวลิต
โรงพยาบาลกำแพงแสน   
ยืนยันการชำระเงิน
107
    ภญ.   พิมพ์พิมน     ห่านตระกูล
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
รอชำระเงิน
108
    นางสาว   พิมพ์พิมล     เจือกโว้น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 หมู่ 13 ถนนเอเชีย1 ต.สันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
109
    นางสาว   พิมพ์รวี     น่วมพร้อมพันธุ์
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   
ยืนยันการชำระเงิน
110
    นางสาว   พิมลมาศ     ณ เชียงใหม่
โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
111
    ภญ.   พิริยา     ธนเพิ่มพูน
โรงพยาบาลบางบ่อ 89 ม.1 ถ. เทพารักษ์ ต. บางเพรียง อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   
ยืนยันการชำระเงิน
112
    ภญ.   พิริยา     พรหมจารี
โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 331 หมู่ 11 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120   
ยืนยันการชำระเงิน
113
    นางสาว   พีรประภา     นันต๊ะโส
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) 119 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
114
    นาย   พีระศักดิ์     ก๋าติ๊บ
โรงพยาบาลฝาง 30 หมู่4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง   
ยืนยันการชำระเงิน
115
    ภญ.   ภควดี     วงศ์ประพฤติดี
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
116
    นาย   ภัทรพงศ์     อุตรินทร์
โรงพยาบาลมหาสารคาม   
ยืนยันการชำระเงิน
117
    ภก.   ภัทรพล     เพียรชนะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150   
รอชำระเงิน
118
    นางสาว   ภาษิตา     ไชยวงศ์
505 หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   
รอชำระเงิน
119
    นางสาว   ภิญญดา     นฤบุญญฤทธิ์
โรงพยาบาลสรรพยา 162 ม.5 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150   
รอชำระเงิน
120
    นาย   ภูกฤตา     ธนาอมรรัตน์
รพ.พิจิตร ต.ในมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000   
รอชำระเงิน
121
    นาย   มงคล     กันตพานิชการ
โรงพยาบาลหนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140   
ยืนยันการชำระเงิน
122
    นางสาว   มณฑา     หมวดทอง
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
123
    ภญ.   มณีรัตน์     ทองเวโรจน์
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
รอชำระเงิน
124
    ภญ.   มนชญา     ลักษมีพิเชษฐ์
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ   
รอชำระเงิน
125
    นาย   มนตรี     ทองดอนจุย
โรงพยาบาลทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
126
    นางสาว   มนทกานต์     บุญกระเตื้อง
รพ.สิงห์บุรี ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000   
รอชำระเงิน
127
    นาง   มนฤดี     ปินทุกาศ
196/1 ม.7 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120   
ยืนยันการชำระเงิน
128
    ภญ.   มนสิชา     มาสิง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   
ยืนยันการชำระเงิน
129
    นางสาว   มลฤดี     มณีรัตน์
160 หมู่ 13 ถ.หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110/ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   
รอชำระเงิน
130
    นางสาว   ยอดหทัย     หิรัญสาย
โรงพยาบาลราชวิถี 2 อาคารสิรินธร ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
รอชำระเงิน
131
    ภญ.   รวีณัฏฐกานต์     หาญรินทร์
261/40 หมู่ 10 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   
รอชำระเงิน
132
    นางสาว   รังสิมา     เบี้ยแก้ว
โรงพยาบาลมะขาม 253 ม. 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150   
ยืนยันการชำระเงิน
133
    นาง   รัชนี     สวัสดิจีระ
รพ.สันป่าตอง 149 ม.15 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
134
    นางสาว   รุ้งทิพย์     โพธิ์จันทึก
โรงพยาบาลขุนหาญ เลขที่ 6 หมู่6 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150   
รอชำระเงิน
135
    ภญ.   รุ่งนภา     คำแดงสุข
โรงพยาบาลมวกเหล็ก 419 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   
รอชำระเงิน
136
    ภญ.   ลติพร     อุดมสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
รอชำระเงิน
137
    นางสาว   ลักขณา     เหมาะหมาย
โรงพยาบาลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์   
ยืนยันการชำระเงิน
138
    นางสาว   ลักขณา     มั่งคั่ง
โรงพยาบาลไชยา ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี   
รอชำระเงิน
139
    นางสาว   ลัดดาวัลย์     ก.ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
140
    นาย   ลัทธพล     วินิจมโนกุล
505 หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210   
รอชำระเงิน
141
    ภญ.   วงศฺ์ทิพารัตน์     มัณยานนท์
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช   
ยืนยันการชำระเงิน
142
    นางสาว   วรพรรณ     พ่วงเชย
เลขที่ 43 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, ถนนอรรถกวี, ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, 60000   
ยืนยันการชำระเงิน
143
    ภญ.   วรรณชนก     ตรีประเสริฐวงศ์
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หมู่ 13 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170   
รอชำระเงิน
144
    ภญ.   วรรรภรณ์     ศรีมณี
รพ.พหลพลพยุหเสนาจ.กาญจนบุรี   
รอชำระเงิน
145
    ภก.   วรัญชัย     วงษ์วรศรีโรจน์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
146
    นางสาว   วราภรณ์     ทองด่านเหนือ
111/11 โรงพยาบาลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   
ยืนยันการชำระเงิน
147
    ภญ.   วราภรณ์     กัณฑวงษ์
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700   
รอชำระเงิน
148
    ภญ.   วราภรณ์     ระหงษ์
ห้องยา 87 ม. 20 รพ ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120   
ยืนยันการชำระเงิน
149
    นางสาว   วศินี     แสงใจหนัก
โรงพยาบาลตากฟ้า เลขที่59 หมู่1 ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190   
รอชำระเงิน
150
    นาย   วสันต์     บึงลี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 269 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000   
รอชำระเงิน
151
    นาย   วันชนะ     อุดมศรี
83 ม.3 รพ.เสนางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาเจริญ 37290   
รอชำระเงิน
152
    นาง   วัลลภา     อำพันพงษ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถนน ศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ้งหวัดพิษณุโลก 65000   
รอชำระเงิน
153
    ภญ.   วิชชาศิริ     คำตรี
133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต   
ยืนยันการชำระเงิน
154
    นางสาว   วิชุตา     พงษ์มา
29 หมู่ 9 โรงพยาบาลท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง   
ยืนยันการชำระเงิน
155
    นางสาว   วิมลพรรณ     พรมรังกา
โรงพยาบาลแม่สอด ถ. ศรีพานิช ต. แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก   
รอชำระเงิน
156
    ภญ.   วิรัญญา     ภาวะเดช
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
157
    นางสาว   วิริยะ     จันทร์พราหมณ์
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 102/9 หมู่2 ตำบล ห้วยทับมอญ อำเภอ เขาชะเมา จังหวัด ระยอง 21110 โทรศัพท์: 0-3899-6022   
ยืนยันการชำระเงิน
158
    นาย   วิษณุ     เกตุรักษา
รพ.เขาย้อย 136/2 ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140   
รอชำระเงิน
159
    นางสาว   ศรีสกุล     สินสวัสดิ์
112 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.   
ยืนยันการชำระเงิน
160
    ภญ.   ศศิธร     โชติรสนิรมิต
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
รอชำระเงิน
161
    นางสาว   ศศิมาภรณ์     แหยงกระโทก
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400   
รอชำระเงิน
162
    นาย   ศุภกฤต     สวัสดิรักษ์
104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   
รอชำระเงิน
163
    ภก.   ศุภณัฐ     หอมหวล
โรงพยาบาลท่าตูม บ้านเลขที่ 406 หมู่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์   
รอชำระเงิน
164
    นางสาว   ศุภรัตน์     ทาวรรณะ
รพ.ปาย ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130   
ยืนยันการชำระเงิน
165
    นางสาว   ศุภลักษณ์     รักชาติ
94/1 ม.11 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง, สันกำแพง   
รอชำระเงิน
166
    นาย   สมยศ     พันธุ์วัฒนาชัย
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
167
    นางสาว   สมศรี     กรีพจน์
นางสาวสมศรี กรีพจน์(โรงพยาบาลสามง่าม) โรงพยาบาลสามง่าม 104 ม.5 ต.สามง่าม อ.สามง่าม 66140   
ยืนยันการชำระเงิน
168
    ภญ.   สรัญญา     อมรพัชระ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400   
รอชำระเงิน
169
    ภก.   สราวุฒิ     เปลี่ยนไธสง
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 หมู่ 1 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง   
รอชำระเงิน
170
    นาง   สัจจา     สีบุตร
โรงพยาบาลทุ่งช้าง   
ยืนยันการชำระเงิน
171
    ภก.   สันติภาพ     คชลัย
โรงพยาบาลโนนแดง อ.โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360   
รอชำระเงิน
172
    นาย   สันติภาพ     คชลัย
โรงพยาบาลโนนแดง 113 หมู่ 9 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360   
รอชำระเงิน
173
    นาย   สิทธิพงษ์     กนกวรรณจำรัส
681 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300   
ยืนยันการชำระเงิน
174
    นางสาว   สิรนุช     แสงสำลี
โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
175
    ภญ.   สุกัลยา     สารี
203 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ถ. สามัคคีชัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000   
รอชำระเงิน
176
    ภญ.   สุกุสรา     โพนสิงห์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถนน ช้างเผือก ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
177
    นางสาว   สุจิตรา     เนียมทรัพย์
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุโขทัย 2/1 ม.12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000   
ยืนยันการชำระเงิน
178
    ภญ.   สุชาดา     มณิรุจิ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000   
ยืนยันการชำระเงิน
179
    ภก.   สุชาติ     เปี่ยมปรีชา
โรงพยาบาลท่าสองยาง 357 หมู่ 1 ถ.ประสิทธิ์ศึกษา ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150   
รอชำระเงิน
180
    นางสาว   สุฑารัตน์     บูรณะทอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 111 ม.7 ถ.อุดรดำริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120   
ยืนยันการชำระเงิน
181
    นางสาว   สุณัฐชา     บุตรดี
16/2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฝ่ายเภสัชกรรม ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ. ตาก 63000   
รอชำระเงิน
182
    ภญ.   สุธาทิพย์     จันทระ
โรงพยาบาลเลย 32/1 ถนนมะลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000   
รอชำระเงิน
183
    นาง   สุธิดา     บุญยศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
184
    นาย   สุธิพร     อัครแสง
โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000   
รอชำระเงิน
185
    นางสาว   สุธีรา     ศิริเขตต์
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 131 หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170   
ยืนยันการชำระเงิน
186
    นางสาว   สุนทริยา     รงรองเมือง
โรงพยาบาลบางบัวทอง 4 หมู่ 3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   
ยืนยันการชำระเงิน
187
    นางสาว   สุนันทา     แซ่เอง
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   
ยืนยันการชำระเงิน
188
    ภญ.   สุนิสา     จุลรอด
โรงพยาบาลชลบุรี เลขที่ 69 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
189
    ภญ.   สุพัตรา     น้าประเสริฐ
โรงพยาบาลชุมแสง 150 หมู่ 3 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120   
รอชำระเงิน
190
    ภญ.   สุพิชชา     อาจปักษา
โรงพยาบาลภูผาม่าน 39 ม.1 ถ.หนองเขียด-วังสวาบ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350   
ยืนยันการชำระเงิน
191
    นาง   สุภาพ     พลนภา
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 227 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130   
ยืนยันการชำระเงิน
192
    นางสาว   สุภาพร     เผ่าเพ็ง
โรงพยาบาลป่าติ้ว 294 หมู่ 4 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150   
ยืนยันการชำระเงิน
193
    นาง   สุภารัตน์     เลิศไกรอริยกุล
ร.พ. เทศบาลนครอุดรธานี จ. อุดรธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
194
    นาย   สุรชาติ     ใจสุทธิ
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 100 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210   
รอชำระเงิน
195
    นางสาว   สุวัสสา     นามวิจิตร
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002   
รอชำระเงิน
196
    ภก.   สุวิทชาติ     สิทธิแต้สกุล
รพ.รัตนบุรี 150 ม.8 ถ.รัตนบุรี-ศีขรภูมิ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130   
ยืนยันการชำระเงิน
197
    นางสาว   สุอัลวา     หมินโฉ๊ะ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 162 ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110   
รอชำระเงิน
198
    นางสาว   สโรชา     พิทักษ์วงศ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 165 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110   
ยืนยันการชำระเงิน
199
    นางสาว   หทัยถวิล     สนธิสมบัติ
โรงพยาบาล โพนพิสัย อ. โพนพิสัย   
ยืนยันการชำระเงิน
200
    นางสาว   หทัยรัตน์     แสนทวีสุข
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 227 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130   
ยืนยันการชำระเงิน
201
    นาย   อนันต์     บุญเนียม
ภก.อนันต์ บุญเนียม กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางระกำ 1/4 หมู่ 7 ถนนพิษณุโลก-กำ   
รอชำระเงิน
202
    นาย   อนุพงษ์     วงค์ศรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000   
ยืนยันการชำระเงิน
203
    นาย   อมรเทพ     ไวยพาลา
18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   
รอชำระเงิน
204
    นางสาว   อรพรรณ     ทิพย์เจริญ
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด 73/4 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ 77110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เลขทะเบียนนิติบุคคล) 0105534120052 สาขาที่ 00002   
รอชำระเงิน
205
    ภญ.   อรพิณ     เดชกัลยา
โรงพยาบาลชลประทาน 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120   
ยืนยันการชำระเงิน
206
    นาย   อรรถพงศ์     เอ่งฉ้วน
โรงพยาบาลกระบี่ 325 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000   
รอชำระเงิน
207
    นางสาว   อรัชพร     ชูสาลี
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 153 ม.2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120   
รอชำระเงิน
208
    นาย   อัคเรศ     ไตรยวงค์
284 หมู่ 1 ถนนทยาปัสสา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร 35120   
รอชำระเงิน
209
    นาย   อังศุมาลิน     คึมสูง
รพร.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
รอชำระเงิน
210
    นาย   อานันท์     ภัทรอภินันท์
ร.พ.อัมพวา 43/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110   
ยืนยันการชำระเงิน
211
    ภญ.   อารีวรรณ     อินทร์ลา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 291 หมู่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110   
รอชำระเงิน
212
    นางสาว   อาอีชะห์     เจะเอาะ
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152 ถ.สิโรรส ต. สะเตง อ. เมือง จ.ยะลา 95000   
รอชำระเงิน
213
    ภก.   เจนณรงค์     นิธิวัธพงษ์
โรงพยาบาลพุทธโสธร 174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000   
รอชำระเงิน
214
    นาย   เทวฤทธิ์     ประเพชร
โรงพยาบาลอุ้มผาง อ. อุ้มผาง จ. ตาก 63170   
ยืนยันการชำระเงิน
215
    นางสาว   เบญจวรรณ     ดาราม
โรงพยาบาลแม่อาย 191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย   
ยืนยันการชำระเงิน
216
    นางสาว   เพ็ญประภา     โคคำมา
โรงพยาบาลฝาง 30 หมู่4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง   
ยืนยันการชำระเงิน
217
    นาง   เยาวภา     ชัยเจริณวรรณ
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
218
    ภญ.   เรศิตา     จอมประดิษฐ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน 333 ม.9 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์   
ยืนยันการชำระเงิน
219
    นาย   เอกลักษณ์     อุปติ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 199 หมู่ 12 ถ. ลำปางเชียงราย ต. พิชัย อ. เมือง จ. ลำปาง 52000   
รอชำระเงิน
220
    นางสาว   แพรวรุ่ง     แก้งทอง
106 หมู่ 7 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
221
    นาย   ไกรวัชร์     บุญนิธิพันธุ์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000   
ยืนยันการชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)