ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ (สำหรับอาจารย์เท่านั้น) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

New Trend and Approach in Pharmaceutical Care (แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม)

ระหว่างวันที่  10 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560  


หมายเหตุ เฉพาะอาจารย์หลักสูตรร่วมจาก มข มอ มศก สามารถยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 2 คน ต่อหนึ่งเรื่องการประชุม (ทำหนังสือส่งตัวจากคณะมายืนยันตอนลงทะเบียน)