ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ดร. ภก.วิรัตน์   นิวัฒนนันท์
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Assoc.Prof. Wirat   Niwatananun , Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
คณบดี
(Dean of Faculty of Pharmacy )
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-4301


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ดร. ภญ.ศิริวิภา   ปิยะมงคล
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Assoc.Prof. Sirivipa   Piyamongkol , Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
(Associate Dean for Research and International Affairs)
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-4304


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร. ภก.ทรงวุฒิ   ยศวิมลวัฒน์
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Assist.Prof. Songwut   Yotsawimonwat , Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
(Associate Dean for Administrative and Alumni Affairs)
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-1506


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร. ภญ.รัตนาภรณ์   อาวิพันธ์
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Assist.Prof. Ratanaporn   Awiphan , Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
(Associate Dean for Planning and Quality Development)
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-4303, 085-0407579


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ดร. ภญ.หทัยกาญจน์   เชาวนพูนผล
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Assoc.Prof. Hathaikan   Chowwanapoonpohn , Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(Associate Dean for Academic Affairs)
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-4305


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร. ภก.สกนธ์   สุภากุล
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Assist.Prof. Sakon   Supakul , Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Assistant Dean for Information Technology)
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-4339


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร. ภญ.อำไพ   พฤติวรพงศ์กุล
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Assist.Prof. Ampai   Phrutivorapongkul , Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
(Assistant Dean for Graduate Studies)
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
อ.ดร. ภก.สมจริง   รุ่งแจ้ง
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Somjing   Roongjang , Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
(Assistant Dean for Student Affairs)
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-4302


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร. ภญ.นันทวรรณ   กิติกรรณากรณ์
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Assist.Prof. Nantawarn   Kitikannakorn , Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพและบริการวิชาการ
(Assistant Dean for Professional Affairs and Academic Services)
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-4304


       
 
     
 ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษ 
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Darunee Hongwiset, Dr.rer.nat.
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าศูนย์บริการเภสัชกรรม
 
Head of Pharmacy Service Center
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-4386ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Assoc.Prof.Chabaphai Phosuya, M.A
ตำแหน่งบริหาร
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
 
Director of the University Pharmacy
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-4333ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณี
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Assoc.Prof.Suporn  Charumanee, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
Head of Pharmaceutical  Sciences  Department
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-4356ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
Assoc.Prof.Chokchai  Wonngsinsup, M.Sc.
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
 
Head of Pharmaceutical  Care  Department
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
66-5394-4351, 66-5394-1509


ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390