ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

   

 Certificate of OECD GLP (Issued by Bureau of Laboratory Quality Standard  (BLQS),

Department of Medical Sciences, Thailand)

ได้รับการตรวจ Re-inspection ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 31/10/16 – 03/11/16  

 

Certificate of Compliance Programme for Bioequivalence Centre

 (Issued by National Pharmaceutical Control Bureau (NPCB), Ministry of Health, Malaysia)

 

 

 

 


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741