ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

  • เป็นเพศชายหรือหรือหญิง ที่มีสุขภาพดี

  • —อาสาสมัครที่เป็นเพศหญิง จะต้องไม่ใช้ยาคุมกำเนิดและไม่ตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร ในช่วงก่อนทำการศึกษาอย่างน้อย 14 วัน รวมทั้งในระหว่างการศึกษา

  • อาสาสมัครควรมีอายุระหว่าง 18-55 ปี มีน้ำหนักในเกณฑ์ปกติ โดยพิจารณาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)* ควรอยู่ระหว่าง 18-23 kg/m2

  • ไม่มีประวัติการป่วยเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ โรคไต โรคภูมิแพ้ หรือโรคอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อชีวประสิทธิผลของยา

  • ไม่สูบบุหรี่ไม่มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ และไม่ติดยาเสพติด

 

 

      ความปลอดภัยของอาสาสมัคร/การดูแลอาสาสมัคร

           ในการศึกษาวิจัยนี้ อาสาสมัครจะได้รับยาเพียงชนิดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด/แคปซูล ดังนั้นโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาจึงน้อยมาก อีกทั้งยาที่นำมา

 ศึกษาชีวสมมูลนั้น ล้วนแต่เป็นยาที่มีจำหน่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในประเทศ จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย อย่างไรก็ตามจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 พยาบาลและทีมผู้วิจัย ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้น อาสาสมัครจะได้รับการรักษาทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

 

 

ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ

  • — อาสาสมัคร จะได้รับการตรวจร่างกาย การตรวจเลือด และปัสสาวะ โดยแพทย์และพยาบาลประจำโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  • — อาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าชดเชยค่าเสียโอกาสในการทำงานระหว่างเข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ

 

 

ขั้นตอนการศึกษาชีวสมมูล

อาสาสมัครที่ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา จะต้องเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมการวิจัยอย่างน้อย 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีรายละเอียดดังนี้

 


 


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741