ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

           ศูนย์บริการเภสัชกรรมได้จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับใช้ในการศึกษาวิจัย โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในศูนย์บริการเภสัชกรรมจะได้รับการสอบเทียบเป็นประจำทุกปี  และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน ศูนย์บริการเภสัชกรรมจะคัดเลือกหน่วยงานที่ดำเนินการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 สำหรับเครื่องมือนั้นในกรณีที่ไม่สามารถหาหน่วยงานดังกล่าวได้ จะคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบที่สามารถทวนสอบไปยังมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติได้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกเครื่องได้มีการจัดผู้รับผิดชอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการบำรุงรักษาประจำทุกเครื่องโดยเฉพาะ

 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

 

 

Liquid Chromatography-Mass Spectrometry  (LC-MS/MS)

 


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741