ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของประชาชน ในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน และครองงานด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม  
 
 

วิสัยทัศน์คณะเภสัชศาสตร์
 
“คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อรับใช้แผ่นดิน”
 

พันธกิจคณะเภสัชศาสตร์
            1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ที่มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
         2. ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์อย่างเป็นระบบ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคมและสู่สากล
         3. ส่งเสริมให้มีการนำศักยภาพทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์มาพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
         4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
         5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และพึ่งพาตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

วัตถุประสงค์คณะเภสัชศาสตร์
           1. เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสา สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
         2. เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
         3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์และสมุนไพรที่มีคุณภาพระดับสากล เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
         4. เพื่อบริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน
         5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
         6. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีความเสมอภาคและความเป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจที่ดีก่อให้เกิดสังคมแห่งปัญญาและเป็นสุข
         7. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
         8. เพื่อจัดหาทรัพยากรด้านการเงินอย่างเพียงพอและพึ่งพาตนเองได้
 

ประวัติคณะเภสัชศาสตร์
 
 
พ.ศ. 2509
เริ่มจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ ในฐานะโรงเรียนเภสัชศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นสถานศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ แห่งแรกในภูมิภาค และเป็นแหล่งที่สองในประเทศไทย มีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 10 คน
 
พ.ศ. 2511
เปลี่ยนเป็นภาควิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
 
พ.ศ. 2512
บัณฑิตเภสัชศาสตร์ สำเร็จการศึกษารุ่นแรก จำนวน 9 คน
 
พ.ศ. 2515
ได้รับการยกฐานะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ แบ่งการบริหารเป็น 6 ภาควิชา ได้แก่ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาเภสัชเวท ภาควิชาเภสัชกรรม ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม และภาควิชาชีวเภสัชกรรม
 
พ.ศ .2519
ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตครั้งแรก
 
พ.ศ. 2520
ได้ย้ายที่ทำการมาดำเนินการ ณ สถานที่ปัจจุบัน บนถนนสุเทพ
 
พ.ศ. 2525
เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท
 
พ.ศ. 2530
เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเภสัชกรรม
 
พ.ศ. 2531
ปรับปรุงการบริหารเป็น 6 ภาควิชาใหม่ ได้แก่ ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาเภสัชเวท ภาควิชาเภสัชชุมชน ภาควิชาเภสัชกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และภาควิชาชีวเภสัชกรรม
 
พ.ศ. 2533
เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาร่วมกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสาขาสาธารณสุข ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตใหม่ ซึ่งได้รับการปรับปรุงครั้งที่ 2 ตั้งแต่
พ.ศ. 2526
 
พ.ศ. 2535
เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 
พ.ศ. 2539
เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์อื่น ๆ ในส่วนภูมิภาคอีก 3 มหาวิทยาลัย
 
พ.ศ. 2540
เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
พ.ศ. 2541
ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการปรับปรุง ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นหลักสูตรกึ่งเฉพาะทาง 2 แผน ได้แก่ แผนวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และแผนเภสัชกรรมปฏิบัติ
 
พ.ศ. 2542
- เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่คณะเภสัชศาสตร์รับผิดชอบโดยตรงคณะเดียว ที่มุ่งเน้นการวิจัยและการประยุกต์การใช้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ทุกแขนงร่วมกัน
- เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ได้ปรับปรุงการบริหาร วิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่เป็น 2 สายวิชา ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาได้แก่สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
 
พ.ศ. 2544
เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
พ.ศ. 2547
-ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการปรับปรุงครั้งที่ 4 ในปีการศึกษา 2546 โดยได้ปรับปรุง เนื้อหากระบวนวิชาและเพิ่มกระบวนวิชาในเชิงบูรณาการองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับเนื้อหา กระบวนวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนในสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2545
- เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)
- เปิดสอนโครงการการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 60 คน
 
พ.ศ. 2549
เปิดสอนโครงการผลิตเภสัชกรเพื่อร้านยาคุณภาพ รับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 5 คน
 
พ.ศ. 2550
-ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการปรับปรุงครั้งที่ 5 ในปีการศึกษา 2549 โดยได้ปรับ หลักสูตรให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยปรับแผนการศึกษาจากเดิม 2 แผน เป็น 4 แผน โดยเพิ่มแผน 3 : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และ แผน 4 : บริบาลเภสัชกรรม (Sandwich Program ร่วมกับ Curtin University of Technology)
- เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม ทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ
 
พ.ศ. 2551
ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 ในส่วนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และกระบวนวิชา สำหรับระบบสหกิจศึกษา ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
 
พ.ศ. 2552
เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และหลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก พ.ศ. 2552
 
พ.ศ. 2553
เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ .ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อ กำหนดของสภาเภสัชกรรมตามที่กำหนดสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 

ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390