ข่าวประชาสัมพันธ์
 Oita University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560-2561 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
 โครงการ Exchange Student for Spring 2018 ณ National Dong Hwa University
 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 ค่าตอบแทนการนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ ของคณะเภสัชศาสตร์
 อบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์"
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 (dl: 27-12-60)
 ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 (dl: 22-12-60)
 ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี
 “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561
 “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ”
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 กิจกรรม RRi CMU Forum 2018
 งานประชุมวิชาการระดับชาติและระด้ับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสิต ประจำปี 2561
 ประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษาครั้งที่ 2 เรื่อง Burma/Myanmar Studies
 ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
 ประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ “ Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging ”
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
ดูทั้งหมด