ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการ TFI LEaRN AY 17/18 @National University of Singapore
 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS) ในปี 2560 ครั้งที่ 1
 Fulbright Thai Graduate Scholarship
 โครงการ AIMS (ASEAN International Mobility for Student) ภายใต้หัวข้อ Environmental Science and Management (Waste Management, Disaster Management, Alternative Energy)
 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุน Bernd Rode Award 2017
 Korean Government Scholarship Program
 ทุน China – AUN 2017 / 2018
 ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอก University of Granada, Spain
 มช. เปิดให้ทุนวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2560
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 การประชุม Second International Congress on Development of Economic Relations in field of Health with a Focus on Islamic Countries
 งานประชุม Kyoto University International Symposium
 ประชุมวิชาการนานาชาติ 24th International Student Congress of (bio) Medical Sciences (ISCOMS)
 The 10th Jakarta Higher Education Week 2017
 International Conference on Academic Health System
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
Prof. Dr. Manfred Cramer จาก Department of Applied Social Sciences, Munich University of Applied Sciences ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินการจัดทำหลักสูตร International Master of Mental Health Program (IMMH)
ดูทั้งหมด