ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Yamaguchi University, Japan Fall 2018 และ Spring 2019
 โครงการ AGU Summer Program 2018
 Okayama University Summer School 2018
 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 โครงการ FameLab Thailand
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2561 (รอบ 2)
 The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program
 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
 ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 (dl: 27-12-60)
 ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 (dl: 22-12-60)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 ประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018)
 โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561 จำนวน 13 โครงการ ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 International Symposium on Human and Veterinary Viruses 2018: From Research to Application (Virus-symposium 2018)
 ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
 การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
ดูทั้งหมด