ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2) (dl:15-06-17)
วันที่ประกาศ :: 2017-05-23
เอกสารประกอบ :: 1987_ทุนวิจัยอุตสาหกรรม สกว. รอบ2.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย เชิญชวนผู้สนใจสมัครรับทุน “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (รอบที่ 2) โดย สกว.จะสนับสนุนทุนวิจัยและบริหารงานวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ซึ่ง สกว. จะเปิดรับสมัครข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. http//induatry.trf.or.th ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครส่งข้อมูลให้หน่วยบริหารงานวิจัย ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อทราบเป็นข้อมูลด้วย
 
 ย้อนกลับ