ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี (dl: 5 มิ.ย. 60)
วันที่ประกาศ :: 2017-06-01
เอกสารประกอบ :: 2234-ทุนวิจัยpost-doc เกาหลี NRF.pdf
รายละเอียด ::
ด้วย ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560 (วช.) เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมศาสตร์ และ มีอายุไม่เกิน 40 ปี ณ เวลาที่ยื่นใบสมัคร (เกิดหลังจากวันที่ 17 มิถุนายน 2519) ดังมีรายละเอียดขั้นตอนการขอรับทุนดังแนบ และดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2260/Default.aspx#.WS-fdpLyiM8

ทั้งนี้ หากประสงค์จะยื่นขอทุนดังกล่าว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนที่ วช. และ NRF กำหนด พร้อมทั้งจัดทำเอกสารในการขอรับทุนส่งมายังหน่วยบริหารงานวิจัยภายใน เวลา 11.00 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เพื่อดำเนินการส่งมหาวิทยาลัยโดยด่วนต่อไป
 
 ย้อนกลับ