ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศ :: 2017-06-02
เอกสารประกอบ :: 2141ทุน วช.บัณฑิต.pdf
รายละเอียด ::
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษาของ วช. และสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างทั่วถึง วช. จึงกำหนดให้จัดประชุมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น รายละเอียดดังแนบ

ในการนี้ ผู้สนใจร่วมฟังการชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังกล่าว สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และภาครัฐเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้จากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้โดยตรงที่ URL: http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=49 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
 
 ย้อนกลับ