ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: (ด่วน) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs: Aging Society รอบที่ 2
วันที่ประกาศ :: 2017-06-07
เอกสารประกอบ :: 02_Ageing_rev01.pdf , Ageing_02_Seed fund.docx , Ageing_03_Startup.docx
รายละเอียด ::
เรียน คณาจารย์ทุกท่าน

ตามที่หน่วยบริหารงานวิจัย ได้เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนโครงการ Innovation Hub ภายใต้แนวคิด Healthcare and Wellness ในกลุ่ม Aging Society (สังคมผู้สูงอายุ) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดูแลหลัก ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาเพื่อให้การสนับสนุนข้อเสนอโครงการ รายละเอียดตามไฟล์ดังแนบ

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2 โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการยังศูนย์บริหารงานวิจัยได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. และขอความกรุณาส่งไฟล์ยัง research.rxcmu@gmail.com เพื่อทราบเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไปด้วย

Criteria สำหรับโครงการที่จะขอทุนสนับสนุน มีดังนี้
1. เป็นโครงการที่อยู่ใน Phase ต่อไปนี้
- Prototype Development or Project Gap Fund (Technology Readiness Level 4-7) หรือเป็นงานที่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือมีผลงานวิจัยรองรับแล้ว แล้วจึงสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สู่ชุมชน (งานด้านบริการวิชาการ)
- Initial Proof of Concept
- Pre-Patent (Pre-IP) Research
- Reduction to Practice
- Commercial Demonstration
- Startup Company
2. มีข้อมูลการ Patent Search และ IP Landscape หรือมี Freedom to Operate เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
3. มี Potential Investors ได้แก่ Family&Friends, Angels, MNC, VC หรือเป็น product development กับภาคเอกชน หรือหากมีความร่วมมือกับภาคเอกชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ไม่จำกัดว่าหัวหน้าโครงการต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัย อาจเป็นนักศึกษาก็ได้
5. โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนไม่ใช่โครงการวิจัยพื้นฐาน ดังนั้น output ของโครงการไม่จำเป็นต้องมีผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี ถือเป็นผลพลอยได้)
6. หัวข้อข้อเสนอโครงการต้องสอดคล้องกับงานในแต่ละ Hub โดยมีข้อกำหนดขั้นต้นดังนี้ (1) รับทุนซ้ำซ้อนกับแหล่งเงินทุนอื่นไม่ได้ (2) ไม่ติดปัญหาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (3) ชี้ให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับชุมชนหรือท้องถิ่น/อย่างไร
7. วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 2,000,000 บาท

งานบริหารงานวิจัยฯ
 
 ย้อนกลับ