รายการข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา วันที่
  การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงปม.บูรณาการวิจัย (งปม.แผ่นดิน) ประจำปี 2562 2017-08-11 
  ทุน Fellowships for Research in Japan 2017 (dl:Nov2017) 2017-08-08 
  ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม NRCT-JSPS (dl: 29/8/60) 2017-08-08 
  ทุนวิจัยด้าน Public Policy (dl: 31/8/60) 2017-08-08 
  วช. ให้ทุนร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 10 (dl:25-08-60) 2017-07-25 
  ทุน CSEAS Postdoctoral Fellowship (dl:31-07-60) 2017-07-25 
  ทุนด้าน Infectious diseases and Non-Communicable diseases (dl:31-07-60) 2017-07-25 
  ทุน Collaborative Research Program (dl:04-08-60) 2017-07-25 
  Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2018 2017-07-14 
  ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. (dl: 14.07.60) 2017-06-27 
  ทุน Franco-Thai (dl: 06.07.60) 2017-06-27 
  ขยายเวลา...ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2560 (dl: 14.07.60) 2017-06-27 
  ทุน Post-Doc ณ ประเทศเกาหลี (dl: 11.07.60) 2017-06-27 
  ทุนวิจัยด้านบุหรี่ (dl: 30.06.60) 2017-06-27 
  (ด่วน) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs: Aging Society รอบที่ 2 2017-06-07 
  วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-06-02 
  ทุนวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี (dl: 5 มิ.ย. 60) 2017-06-01 
  ทุน Endeavour Scholarship and Fellowships (dl: 30 มิ.ย. 60) 2017-06-02 
  ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2) (dl:15-06-17) 2017-05-23 
  ทุน ASEA-UNINET (dl:17-07-17) 2017-05-23 
  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-06-02 
  ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 (รอบ 3) 2017-05-22 
  ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ปี 2561 2017-05-09 
  ทุนนำร่องการวิจัย ASEAN+3 (Inbound, Outbound, Co-Research) 2017-05-09 
  ทุนวิจัย Cerebos Awards 2017 2017-04-25 
  ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 2017-04-25 
  ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2561 2017-04-21 
  ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ 2017-03-20 
  ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีนฯ 2017-03-20 
  ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560 2017-03-20 
  ทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก (วว.) 2017-03-14 
  ทุน talent mobility ครั้งที่ 3 2017-03-14 
  ทุนวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปี 2560 2017-03-14 
  ทุน Ernst Mach-ASEA-UNINET 2017-03-13 
  ทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship for the academic year 2017/2018) 2017-03-13 
1 2  3  4  5  6  7 Next
 
 ย้อนกลับ