รายการข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา วันที่
  ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 (dl: 27-12-60) 2017-12-11 
  ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 (dl: 22-12-60) 2017-12-08 
  ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี 2017-12-06 
  “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 2017-12-04 
  “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ” 2017-11-30 
  โครงการวิจัย Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 2017-11-28 
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 2017-11-28 
  โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-11-27 
  โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (dk: 12-12-60) 2017-11-21 
   “โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and technology Capacity Development Program: IRTC)” 2017-11-16 
  (ด่วน) เชิญฟังชี้แจงกรอบทุนวิจัยและขั้นตอนการยื่นข้อเสนองานวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 พฤศจิกายน 2560) 2017-11-07 
  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 2017-11-02 
  Euraxess ASEAN 2017-10-31 
  โครงการ ERASMUS+, Spring Semester 2018 2017-10-31 
  ทุนวิจัย CEMB : CoE on Medical Biotechnology (dl: 8-11-60) 2017-10-24 
  ทุนการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ (dl: 15-11-60) 2017-10-24 
  ทุนมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) (dl: 15-11-60) 2017-10-24 
  ทุน Talent Mobility ครั้งที่ 1/2561 (dl:06-11-60) 2017-10-17 
  ทุน Grand Challenges Explorations (dl: 08.10).60 2017-10-11 
  ทุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (dl: 31.12.60) 2017-10-11 
  ทุนด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 (dl: 15.10.60) 2017-10-11 
  ทุน FRANCO-THAI Junior Researcher Fellowship Programme (dl: 25.10.60) 2017-10-11 
  Research gap fund 2561 (dl: 07-10-60) 2017-09-26 
  ทุนวิจัย..จาก..เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบน (dl: 30.09.60) 2017-09-12 
  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน (dl: 19.10.60) 2017-10-11 
  ทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการเงินฯ 2017-09-07 
  ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017 – 2018 2017-09-01 
  ทุนโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง (High Impact Scholarly Service) (dl: 29-08-60) 2017-08-22 
  โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University (dl: 11-09-60) 2017-08-22 
  ทุนโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House (ไม่จำกัดช่วงเวลาขอทุน) 2017-08-22 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงปม.บูรณาการวิจัย (งปม.แผ่นดิน) ประจำปี 2562 2017-08-11 
  ทุน Fellowships for Research in Japan 2017 (dl:Nov2017) 2017-08-08 
  ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม NRCT-JSPS (dl: 29/8/60) 2017-08-08 
  ทุนวิจัยด้าน Public Policy (dl: 31/8/60) 2017-08-08 
  วช. ให้ทุนร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 10 (dl:25-08-60) 2017-07-25 
1 2  3  4  5  6  7  8 Next
 
 ย้อนกลับ