รายการข่าวการประชุมวิชาการ
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวการประชุมวิชาการ วันที่
  งานประชุมวิชาการระดับชาติและระด้ับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสิต ประจำปี 2561 2017-11-30 
  กิจกรรม RRi CMU Forum 2018 2017-11-30 
  ประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ “ Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging ” 2017-11-27 
  ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” 2017-11-27 
  ประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษาครั้งที่ 2 เรื่อง Burma/Myanmar Studies 2017-11-27 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8" 2017-11-15 
  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Driving Drug Discovery and Drug Development Through Academia, Public and Private Partnership” 2017-11-15 
  The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่งคง และยั่งยืน” Research and Development towards Wealth, security and sustainability” 2017-11-15 
  อบรมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 14-15 ธันวาคม 2560 (dl: 17-11-60) 2017-11-14 
  ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018 (ในระหว่างวันที่ 22 - 24 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา) 2017-11-08 
  (ด่วน) เชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovation and Commercialization” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 2017-11-07 
  การประชุมนานาชาติ เรื่อง โภชนาการแลกิจกรรมทางกายภาพ ครั้งที่ 8 (8th International conference on Nutrition and Physical Axtivity, NAPA 2017) 2017-11-07 
  ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ Innovation for sustainable Development : Case Studies from INDEX Creative Village PLc 2017-11-02 
  ประชุมสัมมนาเรื่อง technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering 2017-11-01 
  การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Aging society Development for Active and Productive Aging” 2017-10-27 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8" 2017-10-25 
  การอบรมสัมมนาเรื่อง “เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม” 14-15 พฤศจิกายน 2560 (dl:31-10-60) 2017-09-26 
  International Conference on Forensic Sciences and Cyber Security 2017-09-15 
  กิจกรรมอบรมภายใต้โครงการอุทยานวิจัยนวตกรรมสมุนไพรภาคเหนือ (14-18 กันยายน 2560) 2017-09-12 
  การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 (dl: 16.10.60) 2017-09-12 
  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธฺ.) เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 8 กันยายน 2560 2017-08-22 
  การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ EURAXESS ASEAN สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนวิจัยสหภาพยุโรป (Europe Research Council) 2017-08-22 
  อบรม...เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (10-11 ส.ค. 60) 2017-07-25 
  ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 39 The 39th Inter-University Conference เรื่อง Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation 2017-07-14 
  APRU Population Ageing Conference 2017ซ "Ageing and Reslience in the 21st Century" 2017-07-14 
  ประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 6 (dl: 20.07.60) 2017-06-27 
  ประชุมวิชาการนานาชาติ IPNaCS 2017 2017-05-23 
  ประชุมวิชาการด้านแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2017-05-23 
  ฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ (ช่วงเดือนมิ.ย. 60) 2017-05-23 
  งานสัมมนา Advance Technology for Pharmaceutical Industry 2017-05-09 
  โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 2017-05-09 
  สัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS (2 มิ.ย. 60 ณ มช.) 2017-04-25 
  อบรม"สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" 2017-04-25 
  อบรม GCP (1-2 มิ.ย. 60 ณ คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์) 2017-04-25 
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนันสนุนงานวิจัย (InCites) (วันที่ 17 พ.ค. 60 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ สำนักบริการฯ) 2017-04-25 
1 2  3  4  5 Next
 
 ย้อนกลับ