รายการข่าวการประชุมวิชาการ
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวการประชุมวิชาการ วันที่
  ประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 6 (dl: 20.07.60) 2017-06-27 
  ประชุมวิชาการนานาชาติ IPNaCS 2017 2017-05-23 
  ประชุมวิชาการด้านแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2017-05-23 
  ฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ (ช่วงเดือนมิ.ย. 60) 2017-05-23 
  งานสัมมนา Advance Technology for Pharmaceutical Industry 2017-05-09 
  โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 2017-05-09 
  สัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS (2 มิ.ย. 60 ณ มช.) 2017-04-25 
  อบรม"สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" 2017-04-25 
  อบรม GCP (1-2 มิ.ย. 60 ณ คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์) 2017-04-25 
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนันสนุนงานวิจัย (InCites) (วันที่ 17 พ.ค. 60 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ สำนักบริการฯ) 2017-04-25 
  หลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" 2017-03-14 
  การประชุม Second International Congress on Development of Economic Relations in field of Health with a Focus on Islamic Countries 2017-02-23 
  ประชุมวิชาการนานาชาติ 24th International Student Congress of (bio) Medical Sciences (ISCOMS) 2017-01-23 
  งานประชุม Kyoto University International Symposium 2017-01-23 
  The 10th Jakarta Higher Education Week 2017 2017-01-17 
  International Conference on Academic Health System 2016-12-28 
  THe 5th International Conference on Vietnamese Studies on Sustainable Development in the context of Global Change 2016-10-30 
  ประชุมวิชาการเรื่อง A Multimediadisciplinary View on Sustainable life and Business: Sus-Lab 2016-10-18 
  Asia-Europe Foundation (ASEF) ประชาสัมพันธ์ The 7th Model ASEM 2016-05-02 
  Scientific & Technological Achievements of Islamic Republic of Iran (Feb - Mar 2016) 2016-04-11 
  IAU 15th General Conference 2016-03-29 
   1st International Research, Development and Extension (RDE) Management Congress and 26th PHILARM Annual Meeting 2016-02-29 
  งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2016 2016-06-27 
  NIPICON-2016 3rd Nirma Institute of Pharmacy International Conference 2015-08-25 
  ประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับมอง จิตใจ และพฤติกรรม” 2014-07-09 
  ประชุมวิชาการนานาชาติ 18th International Symposium on Flavins and Flavoproteins 2014-07-09 
  ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 2014-05-28 
  ประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557: ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน 2014-05-28 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice: GCP” 2014-05-28 
   Biotech (a member of NSTDA) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2014-05-28 
  ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป” 2014-04-08 
  อบรม PPMR ครั้งที่ 3 2014-04-08 
  ประชุมวิชาการข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014: IRC 2014) 2014-04-08 
  การประชุมประจำปีเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเวทีเสวนา 2014-03-20 
  สวทช. เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2557 (NAC2014) 2014-03-18 
1 2  3  4 Next
 
 ย้อนกลับ