Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศจัดซื้อตู้บ่มเพาะชนิดควบคุมปริมาณก๊าซ (Incubator with control gas unit) โดยวิธีคัดเลือก
  วันที่ประกาศ
23/ 03/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้บ่มเพาะชนิดควบคุมปริมาณก๊าซ (Incubator with control gas unit)
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยพัสดุ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยการเงินและบัญชี
 
หน่วยพัสดุ
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่