Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำอางและน้ำแร่ด้วยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Atomic Absorption Spectrometer for heavy metal analyzer in cosmetic and mineral water)
  วันที่ประกาศ
30/ 03/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำอางและน้ำแร่ด้วยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Atomic Absorption Spectrometer for heavy metal analyzer in cosmetic and mineral water) จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 6,675,000.-บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยพัสดุ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยการเงินและบัญชี
 
หน่วยพัสดุ
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่