Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำแร่ (Mineral Water Quality Adjustable Apparatus)
  วันที่ประกาศ
30/ 03/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำแร่ (Mineral Water Quality Adjustable Apparatus) จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 3,330,000.-บาท (สามล้านสามแสน สามหมื่นบาทถ้วน)
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยพัสดุ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยการเงินและบัญชี
 
หน่วยพัสดุ
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่