E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

ประชุมวิชาการ


แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม - New Trend and Approach in Pharmaceutical Care: Clinical reasoning and Case-based approach

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1
นางสาวอุทุมภรณ์  นามดี รอชำระเงิน
2
นายอัษฐพร  สงทุ่ง รอชำระเงิน
3
ภญ.ศุภนิตย์  วงศ์อภัย รอชำระเงิน
4
นายปรีชา  อินรัสพงศ์ รอชำระเงิน
5
ภก.จีรวัฒน์  บันทัดกิจ รอชำระเงิน
6
นางสาวฐิติพร  นาคทวน รอชำระเงิน
7
ภญ.ณัฐหรินทร์   แพทยานนท์ รอชำระเงิน
8
ภญ.ธนิดา  นันทะแสน รอชำระเงิน
9
ภญ.นันทพรรณ์  ชัยนิรันดร์ รอชำระเงิน
10
ภญ.ฌานี  สโมสร รอชำระเงิน
11
นางนารีรัตน์  อรรคมุต ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
12
ภก.สสิพงศ์  กลางเมือง รอชำระเงิน
13
ภญ.สุปราณี  ทองศรี รอชำระเงิน
14
ภญ.เกษชรี  นวมครุฑ รอชำระเงิน
15
ภญ.รชฏภรณ์  พุ่มเจริญ รอชำระเงิน
16
นายประธาน  สมฤทธิ์ รอชำระเงิน
17
นางสาวปราญชลี  ศรีศฤงคาร ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
18
นางสาววิลาสินี  เสียงตรง รอชำระเงิน
19
ภญ.จิดาภา  วัชรผลานนท์ รอชำระเงิน
20
ภญ.ปริณดา  ก่อเศรษฐการ รอชำระเงิน
21
นางสาวณัฐวดี  เรือนวงค์ รอชำระเงิน
22
ภญ.สุธาลินี  ประดิษฐ์นวกุล รอชำระเงิน
23
ภญ.วรรธนา  กิตติพงศ์พิทยา รอชำระเงิน
24
ภญ.อินทราพร  ประวันนา รอชำระเงิน
25
ภญ.กุสุมา  วงศ์ขอนแก่น อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน
26
ภญ.ชิดชนก  อัมพวานนท์ รอชำระเงิน
27
ภญ.โฉมยงค์  ดงแดง รอชำระเงิน
28
นางสาวณัฐสุดา  นุชรุ่งเรือง รอชำระเงิน
29
ภญ.บุญภากฤต  พงศ์พานิช รอชำระเงิน
30
ภญ.วรลักษณ์  อินทร์ทอง รอชำระเงิน
31
นางสาวศุภพร   ก้อนแก้ว รอชำระเงิน
32
นางสาวมนสิกานต์   จันทร์หอม รอชำระเงิน
33
ภญ.จีริสุดา  ฉวีรักษ์ รอชำระเงิน
34
ภญ.สิริจันทร์มา  จันทบุตร รอชำระเงิน
35
นางสาววิภาตา  ไกรหาญ รอชำระเงิน
36
ภญ.จันทพร  อิ่มบำรุง รอชำระเงิน
37
นางสาวอัญชุลี  ผาพันธ์ รอชำระเงิน
38
นางสาวสิริญญา  งามกาละ รอชำระเงิน
39
นางสาวกันต์กนก  ปาประโคน รอชำระเงิน
40
นางศิริวรรณ   รุ่งโรจน์ รอชำระเงิน
41
นายธัชธรรม  แกล้ววิทย์กิจ รอชำระเงิน
42
นางสาวมณีกานต์  กาลเนาวกุล ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
43
ภก.ณัฐดนัย  ปัญญาคม รอชำระเงิน
44
ภก.นพพล  พัฒโนทัย รอชำระเงิน
45
นางยุพิน  สุธีรวุฒิ ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
46
ภญ.อัศวินี  วรพาสน์ รอชำระเงิน
47
ภญ.จิริสุดา  วรพาสน์ รอชำระเงิน
48
ภก.นพพล  คณาญาติ ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
49
ภญ.ณิชาภัทร  คุณาเจริญสุข รอชำระเงิน
50
นางสาวจิราภรณ์  คงจิตรค้า รอชำระเงิน
51
ภญ.ชลธิชา  โสมกุล รอชำระเงิน
52
นางสาวกรรณิญาพร  บูชา รอชำระเงิน
53
นางสาวสุภารัตน์  หะรังษี รอชำระเงิน
54
ภญ.สุธาศินี  หอมจำปา รอชำระเงิน
55
นางสาวจาติกา  รัตนดาดาษ รอชำระเงิน
56
ภญ.พนิตา  สุขสวัสดิ์ รอชำระเงิน
57
นางสาววัฒนลักษณ์  วิมลใย รอชำระเงิน
58
ภญ.เปรมฤดี   สุนทรานันท์ รอชำระเงิน
59
นายภัทรวรรธน์  สุขสาครธนาวัฒน์ รอชำระเงิน
60
นางสาวพิมพิชญา  ติยะสุวรรณ ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
61
นางสาวปานชนก  ชะฎิล ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
62
นายสิทธิพงษ์  เชื้อชวด ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
63
ภญ.นภสร  เมืองคำ ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
64
ภญ.วชิยา  เพลียซ้าย รอชำระเงิน
65
นางสาวจารุพร  สาริกขา ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
66
ภก.วัชรา  จันทร์เขียว รอชำระเงิน
67
นางสาวนิสารัตน์  คำด้วง รอชำระเงิน
68
นายอนุชา  ซอนสุข ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
69
ภญ.เมทิกา  ตะรุวรรณ รอชำระเงิน
70
นางสาวนันทวัน  ใจดี รอชำระเงิน
71
ภญ.ปภาดา  คุณาวุฒิตระกูล รอชำระเงิน
72
นางสาวปฏิญา  เรืองแสน รอชำระเงิน
73
ภญ.ภัทรชนม์  พิเนตสิริ รอชำระเงิน
74
นางสาวจิณณพัต   วังวราวุธ ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
75
นางสาวอรพร  เจริญผล ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
76
ภญ.สุธินี  ติเยาว์ รอชำระเงิน
77
ภญ.อรณิช  เกตุนิล รอชำระเงิน
78
นายศักดิ์สิทธิ์  โรจนวิจิตรสกุล ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
79
ภญ.โชติมา  กันเผือก รอชำระเงิน
80
ภญ.สุภาพร  สนองเดช รอชำระเงิน
81
นางสาวพิมพ์ชนก  ทรัพย์สุพรรณ รอชำระเงิน
82
นางกมลชนก  บุญมาก รอชำระเงิน
83
นายพงศ์อมร  ป้อมบุญมี รอชำระเงิน
84
ภก.ปฐมพล  คันธะรินทร์ รอชำระเงิน
85
นายพงศ์เทพ  ทอเตี้ย อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน
86
นางสาวฆอบเสาะ  หะสาเมาะ รอชำระเงิน
 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.