E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

บทความวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่
1
บุหรี่ไฟฟ้า
ภก.ธนภูมิ เขียวชอุ่ม
Read : 83 Download : 1
2.50 09 มกราคม 2561 08 มกราคม 2562
2
การใช้กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิกในภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง (Use of eicosapentaenoic acid (EPA) in cancer-related cachexia)
อ.ภก.จิรวิชญ์ ยาดี , ภญ.สุชญา ประเสริฐปั้น ,ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
Read : 82 Download : 3
2.00 09 มกราคม 2561 08 มกราคม 2562
3
การใช้ยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
Read : 118 Download : 1
2.00 10 ตุลาคม 2560 09 ตุลาคม 2561
4
การเกิดภาวะเลือดออกที่สัมพันธ์กับการใช้ยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
อ.ภก.กันต์ แดงสืบตระกูล
Read : 15 Download : 0
2.50 04 กันยายน 2560 03 กันยายน 2561
5
คอหอยอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อ Group A Streptococcus (Group A Streptococcual pharyngitis)
อ.ภก.ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์, อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
Read : 18 Download : 0
2.00 07 สิงหาคม 2560 06 สิงหาคม 2561
6
การจัดการปัญหาความผิดปกติทางเพศจากยาจิตเวช
อ.ภก.ทวนธน บุญลือ
Read : 21 Download : 0
2.50 07 สิงหาคม 2560 08 สิงหาคม 2561
7
ประสิทธภิาพและความปลอดภัยของยาลดความอ้วน Phentermine/topiramate extended release (ER) capsule
รองศาสตราจารย์ ภก. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
Read : 15 Download : 0
2.00 04 กุมภาพันธ์ 2560 03 กันยายน 2561
 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.