มอบเงิน [ บุคลากร ]
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เภสัชกรสุริยะ ตรุณรัตน์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รหัส 18 ผู้ประสานงานการจัดสร้างพระกริ่งไภษัชยคุรุฯ ๕๕ ปีและพระชัยฯ ได้นำเงินรายได้จากการเปิดให้บูชาพระกริ่งไภษัชยคุรุฯ ๕๕ ปี และพระชัยฯ จำนวน 800,000 บาท มามอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้บริหารฯ เป็นผู้รับมอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันบูชาพระกริ่งฯและพระชัย มา ณ. โอกาสนี้
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 “คิลานปภา” มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารฯ และบุคลากร เป็นผู้รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มอบเงิน [ บุคลากร ]
วันที่ 26 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์สมพร ภูติยานันต์ มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีฯ ผู้บริหารฯ และบุคลากรของคณะฯ เป็นผู้รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลให้กับศิษย์เก่ารุ่นที่มาร่วมงานคืนสู่เหย้า ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 มากที่สุด และเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในงานคืนสู่เหย้า

โดยก่อนหน้านี้ รองศาสตราจารย์สมพร ภูติยานันต์ ได้บริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดซื้อหนังสือการตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร พฤกษอนุกรมวิธาน นำไปมอบให้แก่ห้องสมุดของคณะเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และห้องสมุดของโรงเรียนจำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ และได้มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญหล่อพระพุทธรูปประจำคณะฯ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต และรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

รวมยอดเงินที่ รองศาสตราจารย์ สมพร ภูติยานันท์สนับสนุนทั้งสิ้น 100,000 บาท คณะฯจึงขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้การสนับสนุนกิจกรรมในโอกาสคณะฯครบรอบ 55 ปี อย่างดียิ่ง
  บรรยายพิเศษ [ บุคลากร ]
วันที่ 24 กันยายน 2562 เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ปี 2562 ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทลูกช้างเภสัชกร.... ในองค์กรระดับชาติ” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมนี้ เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ได้บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้การเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 (ห้องแลป Assay
วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี แก่ เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ปี 2562 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ปี 2562 และได้รับมอบโล่เกียรติยศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
  งานมหิดล [ บุคลากร ]
วันที่ 24 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณอุมาพร ปัญญา หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี ณ อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ศิษย์เก่ารุ่น 36 ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 55,555 บาท เพื่อใช้การเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 (ห้องแลป Assay)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play