วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับและให้สัมภาษณ์คณะผู้ตรวจประเมิน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6
วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสภาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี
  บริจาคเงิน [ บุคลากร ]
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญาดา อนุวงศ์ รุ่นที่ 23 รหัส 29 ได้บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาเภสัชควบคุมคุณภาพหรือที่รู้จักกันในชื่อวิชา “Assay” ห้องปฏิบัติการนี้มีการใช้งานมานานกว่า 42 ปี จึงมีสภาพเก่าทรุดโทรม ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานและปลอดภัยในการเรียนการสอนมากขึ้น
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะ และคุณสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริหารทั่วไป และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงหใม่ ร่วมมือกับโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ“พัฒนาระบบบริการด้านยา เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนผ่านร้านยา” และร้านยาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานอาหารและยาและสภาเภสัชกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 18/2562 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Data Analysis for Pharmaceutical Research) ในวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพและบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์) เป็นผู้แทนในการกล่าวเปิดการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีเภสัชกร อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม จำนวนประมาณ 80 ราย
คุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์
ร่วมพิธ๊ทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ ณ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 7 มิถุนายน 2562
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ในโอกาสอันเป็นสิริมงคลที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีอายุครบ 55 ปี ในปี พ.ศ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ขนาดหน้าตัก 35 นิ้ว และรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว หล่อทองเหลืองและลงลักปิดทอง ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อประดิษฐาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play