วันที่ 2 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมกันไหว้พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ และร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ จำนวน 5 แห่ง ภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ศาลพระภูมิชั้น 5
2. บริเวณบ่อน้ำห้องพักอาจารย์
3. สวนสมุนไพร
4. บริเวณมุมด้านหลังคณะ
5. บริเวณหน้าคณะ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases) รุ่นที่ 4 ผลัดที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมทั้งรูปแบบการสนับสนุนด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มช. เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 11.00 น. ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช. (ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=863)
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสถาบันภาษา
ในวันที่16-17 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม และคณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับต่างสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง ร้านยาฟาร์มาเฮ้ลธ์แคร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์ยาสี่แยกข่วงสิงห์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ฝั่งสวนดอก) ในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรักษาการแทนเลขานุการคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 60 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบรรจุหัวใจ “พระไภษัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” พระประจำคณะฯ

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบรรจุหัวใจ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” พระประจำคณะฯ ขนาดหน้าตัก 35 นิ้ว ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ครบรอบ 55 ปี และเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืน โดยได้รับเมตตาธรรมจาก พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด มาเป็นประธานสงฆ์อธิฐานจิตบรรจุหัวใจพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และคณะฯ จะได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก พิธีถวายพระพุทธรูปฯ และหอพระประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ไว้ในบวรพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ได้เข้ามากราบไหว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไป

หัวใจพระเจ้า(หัวใจพระพุทธเจ้า) เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวล้านนา ในการจัดสร้างพระพุทธปฏิมากรทุกครั้ง จะประกอบพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าในบริเวณพระอุระด้านซ้ายของพระพุทธปฏิมากร ถือเสมือนว่าเป็นการบรรจุหัวใจพระ ให้พระพุทธปฏิมากรมีความสมบูรณ์ครบอาการ 32 ประการ ซึ่งภายในหัวใจพระเจ้าจะประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สำคัญเช่น ปอด ลำไส้ ตับ อีกด้วย นอกจากนี้ในความเชื่อโบราณของล้านนายังได้มีการบรรจุน้ำมันงาบริสุทธิ์ไว้ ภายในหัวใจพระอีกด้วย โดยถือเสมือนว่าน้ำมันงาบริสุทธิ์แทนเลือด ที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจ ซึ่งจะมีการบรรจุพระ ทองคำ เงินบริสุทธิ์ แก้วล้ำค่า และทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ บรรจุเข้าไว้ภายในหัวใจพระเจ้าอีกด้วย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพระพุทธศาสนา ต่อไป
  มอบพระ [ บุคลากร ]
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ลูกศิษย์หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร คุณสุรบดินทร์ วังแจ่ม ได้นำรูปหล่อเหมือนหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร หน้าตัก 9 นิ้ว ลงรักปิดทอง มามอบให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลและให้คณาจารย์และบุคลากรไว้บูชา พร้อมกันนี้ได้นำพระผงขุนแผนหลวงปู่บัวเกตุ มามอบให้คณะฯเพื่อนำไปบรรจุไว้ใต้ฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต จำนวน 2 องค์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้บริหารฯ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบรรจุหัวใจพระพุทธเจ้า ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play