วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป
วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2563 รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คุณสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธ๊วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากรคณเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียน และพิธีสมโภสเทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รหัสเข้า 30) ได้ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รหัสเข้า 30) ได้มอบฉากคัดกรองผู้ป่วยให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 13 อัน เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้ป่วย ตลอดถึงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาด Covid-19 โดยคณะฯ ได้นำให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 4 อัน
2. โรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 9 อัน
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 13 อัน เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้ป่วย ตลอดถึงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาด Covid-19 โดยคณะฯ ได้นำให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 4 อัน
2. โรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 9 อัน
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
  มอบหน้ากาก [ บุคลากร ]
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ เภสัชกรสุริยะ ตรุณรัตน์ (ที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์) ได้นำหน้ากากผ้า ซึ่งได้รับมอบจาก เภสัชกรมัลละยุทธ์ วิตนากร (ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นรหัสเข้า 22) บริษัทเอ็กซ์โปการ์เมนเทกซ์ จํากัด จำนวน 5,000 ชิ้น และจาก บริษัท ไฮเทคแอพพาเรล จํากัด จำนวน 5,000 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 10,000 ชิ้น ที่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดถึงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาด Covid-19 โดยคณะฯ ได้นำไปมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 1,200 ชิ้น
2. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จำนวน 1,500 ชิ้น
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลสันทราย และ โรงพยาบาลอื่น ๆ ตามที่ท่านเห็นสมควร
4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2,000 ชิ้น
5. กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 300 ชิ้น
พร้อมกันนี้ คณะ คณาจารย์ บุคลากร ของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำ Face Shield จำนวน 375 อัน เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขฯ ทั้ง 4 แห่ง เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรสาธรณสุขฯ ต่อไป
วันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมนี้จัดเตรียมการปิดกั้นพื้นที่เพื่อกำหนดจุดคัดกรอง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะฯ และบุคลากรทุกท่าน ได้ทำความสะอาดในพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ เช่น ทำความสะอาดภายในสำนักงาน บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง จำนวน 10 ตึก ห้องน้ำ ลิฟท์ มีการอบโอโซนห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสำนักงาน ฯลฯ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณะบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย คุณสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ ลานเกียรติภูมิ อัศเวศน์
วันที่ 24 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 2 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมกันไหว้พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ และร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ จำนวน 5 แห่ง ภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ศาลพระภูมิชั้น 5
2. บริเวณบ่อน้ำห้องพักอาจารย์
3. สวนสมุนไพร
4. บริเวณมุมด้านหลังคณะ
5. บริเวณหน้าคณะ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play