งานมหิดล 2561 [ บุคลากร ]
วันที่ 24 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)รุ่นที่ 3 ผลัด 3

ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม "ฮับน้องขึ้นดอย 2561" ซึ่งจัดโดย ชมรมเภสัชบัณฑิตร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 18.00 - 21.30 น. ณ ห้องประชุม Grand Hall บริษัท นิยมพานิช จำกัด
  มอบทุน [ บุคลากร ]
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ได้บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 คน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ได้แก่

1. นางสาวลำเดือน สอนดี มูลค่าทุน 30,000 บาท

2. นายอมรศักดิ์ แสงบรรจบมูลค่าทุน 30,000 บาท

3. นางสาวปนัดดา ผาทา มูลค่าทุน 20,000 บาท

4. นายนรภัทร ปิงนาหนุน มูลค่าทุน 20,000 บาท

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษย์ศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  พ .ร.บ. ยา [ บุคลากร ]
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและร่วมการประชุมสรุปข้อมูลความก้าวหน้าและปัญหาในการปฏิบัติงาน GPP และหารือ เรื่อง บทบาทของสมาชิกเครือข่ายกับร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ซึ่งจัดให้แก่หน่วยงานและองค์กรวิชาชีพพันธมิตรเครือข่าย ณ ห้องพุทธชาด อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สถาปนา [ บุคลากร ]
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ งามดี หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 13 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่ออีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play