งานมหิดล [ บุคลากร ]
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก แสดงความยินดีแด่ภก.คมกฤช ศรีไสว ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน


ระดับหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)


ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)


ระดับหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ศิษย์เก่าเภสัช มช.รุ่น"นนทพัทธ์" รุ่นที่ 40 รหัส 46
ครบรอบ 10 ปี ทำดีเพื่อพอ่ มอบเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง และบริจาคเงิน
รวมมูลค่า 137.541.34 บาท ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 กันยายน 2560
ผู้แทนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ นางสาวศศิณัฏฐ์ จันทสิงห์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 มูลค่าทุน 10,000.- บาท

โดยมี เภสัชกร กานต์ สุวรรณกิติ (ศิษย์เก่า รหัส 3110004)ตำแหน่ง Sale & Marketing Manager บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้มอบ

มีนางสาวศศิณัฏฐ์ จันทสิงห์ เป็นผู้รับมอบ

และมีผู้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการมอบทุนฯ 3 ท่าน ได้แก่

1. อ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2. คุณวลัยลักษณ์ อรุโณทยานันท์ ตำแหน่ง Sale Representive บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

3. คุณวาสนา คำอารีย์ ตำแหน่ง Sale Representive บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
งานพบปะศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ในโอกาศเยี่ยมชมคณะฯ
วันที่ 8 ก.ย. 2560
  KM Day ประจำปี 2560 [ บุคลากร ]
คณะผู้บริหารร่วมโครงการ KM Day ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องพุทธชาดชั้น 3 และโถงหน้างานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ตัวเอง จัดการตัวเอง และเพื่อพร้อมที่จะจัดการงานภายในองค์กรอย่างมีความสุข
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมงานสภาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 30 ส.ค. 2560
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับครูและคณะนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มช. มาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มช.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play