วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เภสัชกรหญิงเยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านงานวิจัยของทั้ง 2 คณะ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.29 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีไหว้พระและสักการะพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสผู้บริหารเข้ารับดำรงตำแหน่งใหม่
ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม และคณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม เข้าพบปะหารือเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกับ รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ ห้องประชุมชาญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  งานมหิดล [ บุคลากร ]
วันที่ 24 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มอบทุน [ บุคลากร ]
วันที่ 24 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา “กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แก่นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  บรรยายพิเศษ [ บุคลากร ]
วันที่ 24 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบโล่ ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ปี 2563
พร้อมนี้ รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุยเฟื่องเรื่องวิชาชีพ กับเลขาธิการสภาเภสัชกรรม" ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมนี้ ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  งานมหิดล 2563 [ บุคลากร ]
วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ปี 2563 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ปี 2563 และได้รับมอบโล่เกียรติยศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม และคณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม มีการจัดประชุมเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และทีมผู้บริหารฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มอบเงิน [ บุคลากร ]
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารบริษัท แบลคมอร์ส จำกัด ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารเป็นผู้แทนในการรับมอบ การบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบคุณบริษัท แบลคมอร์ส จำกัด เป็นอย่างสูง มา ณ. โอกาสนี้ พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณ เภสัชกรณรงค์ศักดิ์ ใบเนียม ศิษย์เก่ารหัส 197210 ที่ช่วยประสานงานให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play