วันที่ 10 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และพันเอกพิเศษหญิง ภญ.จันทร์ทิพย์ เชาวน์ไกลวงศ์ ตัวแทนศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่น 21 (โดดเด่น) ได้มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมทำบุญหล่อพระพุทธรูปประจำคณะฯ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต และรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ จำนวน 99,999 บาท โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เป็นผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้ พันเอกพิเศษหญิง ภญ.จันทร์ทิพย์ เชาวน์ไกลวงศ์ จะได้นำทองคำแท้ส่วนหนึ่งมาร่วมหล่อพระพุทธรูป ในวันที่มีพิธีเททองหล่อพระด้วย

คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
พิธีทำบุญครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการความรู้ (KM) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ การจัดการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์ งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ จำนวน 8 ผลงาน
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์
ณ ลานเกียรติภูมิสุขุม อัศเวศน์ และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนรวม
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อการเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล) รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์) และคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับทีม ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) ในโครงการ "พบปะผู้บริหารส่วนงานเพื่อเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการหารือครั้งนี้ทีม CMU SH&E นำโดย ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระดับส่วนงานชุดที่ 1 และ ผศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระดับส่วนงานชุดที่ 2 และทีมคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับสากลร่วมกันต่อไป
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 28 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 38 ปี ประจำปี 2562 ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเครื่องบรรจุยาครีม (Automatic tube filling) ขนาดเครื่อง 1.6 เมตร x 1.2 เมตร x 2.25 เมตร (ก x ย x ส) น้ำหนักประมาณ 1 ตัน จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดยบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่มาทำการติดตั้งเครื่องมือฯ
วันที่ 24 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ รับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2561 จากศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play