CMU KM-Day ประจำปี 2560 [ บุคลากร ]
คณะเภสัชสาสตร์ มช.ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน CMU KM DAY ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดยท่านคณบดี รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒน์นันท์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ และมีบุคลากรสายสนับสนุนอีกจำนวน 24 ท่าน และในปีนี้ ได้จัดส่งผลงาน poster เข้าร่วมแสดงในงานจำนวน 3 ผลงาน และจัดบูธ การขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน
23 สิงหาคม 2560
นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมงานสภาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี วันที่ 15 ส.ค. 2560
ณ คณะพยาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สู่รั้วเขียวมะกอก
วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2560
ณ ห้องสสี และห้องคอมพิวเตอร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ” ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องบรรยายพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งจัดโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมกับหน่วยบริหารงานวิจัย

โดยในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์
 ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (I-ANALY-S-T)
 คลัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (B.BES-CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.อรุณศรี ปรีเปรม
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3. เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารฝ้าย จำกัด
 ตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์การพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการ รวมทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ประเมินข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการ รวมทั้งยังได้รับข้อมูลในมุมมองของผู้ประกอบการสำหรับการพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการที่ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย
คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมวันพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม

อ.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์ และ อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)รุ่นที่ 2 ผลัด 4ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อกิจกรรม HAPPY : MAN, TEAMWORK, PHARMACY CMU ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวแทนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เข้าพบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมูลนิธิ ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play