วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด ได้เจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ เนื่องในโอกาสพิธีหลอมเทียนและหล่อเทียนพรรษา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สภาปนา [ บุคลากร ]
ผศ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓6 ปี สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รศ.ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เสวนา เรื่อง บทบาทของเภสัชกรกับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย 4.0 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องพะยอม A1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือของ 7 หน่วยงานเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์, ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มเภสัชกร จังหวัดเชียงราย
พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ Health & Beauty (โซน H) ในงาน Lanna Expo 2018 ณ บูธหมายเลข 32-33 ภายใต้แนวคิด “สัปดาห์เภสัชกรรม 2561 – ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0...ปรึกษาเภสัชกร” ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การคัดกรองและให้คำปรึกษาแนะนำความเสี่ยงของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีกิจกรรมหมุนเวียนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 20/2561 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research) เมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 17/2561
เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร จากวิจัยสู่การปฏิบัติ (Evidence-based in herbal medicine: from research to routine practice) เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)รุ่นที่ 3 ผลัด 2

ในวันศุกร์ที่ 21 มินายน 2561 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คุณสมพร พวงประทุม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานบริการวิชาร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play