รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม พร้อมด้วยรศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)รุ่นที่ 3 ผลัด 1

ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 5 มีนาคม 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุขสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ เภสัชกรวิบูลย์ จรรยานุภาพ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมแสดงความยินดีแด่เภสัชกรเสกสม ดีนุชประธานชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนปัจจุบัน ในการประชุมคณะกรรมการชมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารนวตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  รับมอบโลห์ [ บุคลากร ]
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาววรรณนรี เจริญทรัพย์ ตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์ส่งเข้าประกวดในธีม "สวนสมุนไพร 4.0 อุทยานแห่งการเรียนรู้ ประตูสู่นวัตกรรม" โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมตะวัน ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30–13.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการสาระธรรมนำสุข ในกิจกรรม เติมเต็มรักจากพี่... เพื่อน้อง ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ในชีวิตประจำวันแก่น้อง ๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมอบความรักของพี่ ๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชาวเภสัชไปสู่น้อง ๆ เด็กโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อทดแทนให้น้อง ๆ ได้เติมเต็มในความรัก ความอบอุ่น รวมถึงการเสริมสร้างกำลังใจให้ดำเนินชีวิตต่อไป
ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 27 ก.พ. 2561 ณ ห้องพุทธชาด และ ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ เศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ณ คณะเศรษฐศาสตรื มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ และคุณสุวัฒน์ งามดี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสทำบุญครบรอบ 37 ปี วันที่ 30 มกราคม 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสดังกล่าว ได้เข้าร่วมพิธีมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้บริหารของคณะฯ ได้รับมอบกิตติบัตรฯ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพร จารุมณี (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play