รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)รุ่นที่ 2 ผลัด 3

ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙
พิธีเจิมป้ายคณะฯ(เดิม)ณ บริเวณหน้าห้องโถงคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตอาจารย์อาวุโสคณะเภสัชศาสตร์)กล่าวรำลึก
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี ๒๕๖๐ (ครบรอบ ๕๓ ปี)ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๐
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน ร่วมพิธีทำบุญควันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
  วางหรีด [ บุคลากร ]


ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนคณะ วางหรีดเคารพศพ คุณแม่สาหร่าย อุ่ยรุ่งโรจน์ มารดาของ ภก.ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์และผู้มีอุปการะคุณของคณะ ซึ่งคณะจะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ณ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกลุ่มงานการพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 ท่าน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมคณะ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน ประกันคุณภาพการศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และ ประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
คุณเดือนสว่าง คุณาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ อินสปาย จำกัด
ได้เข้าพบรักษาการณ์แทนคณบดี รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อบริจาคเงินสนับสนุนให้กับภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รวมถึงการบำรุงรักษาดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นและเกี่ยวกับงานวิจัยของภาควิชา เป็นจำนวนเงิน ๑๐.๐๐๐ บาท ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับแนะนำคณะเภสัชศาสตร์และหลักสูตรการเรียนการสอนให้คณะนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม ที่มาเยี่มชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพุดซ้อน ๑
  การจัดอบรม [ บุคลากร ]
การบรรยาย อภิปราย และถกแถลง เรื่อง Educational Assessment: lmperatives,Principles, and Challenges
โดย อาจารย์ นายแพทย์มาโนช โชคแจ่มใส อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play