วันที่ 22 มกราคม 2561 เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560 รับมอบโล่ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรม “โอกาสทองของธุรกิจสมุนไพรไทย: นวัตกรรม มาตรฐาน และการส่งออกสู่ตลาดโลก” โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้อง Lanna Ballroom โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ให้ความสนใจกว่า 350 คน
  Bic Cleaning Day [ บุคลากร ]
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม “แต้มสีตามที่ฝัน เพื่อรับขวัญบัณฑิตใหม่ ฉาบสีมัคคาไว้ รั้วม่วงใหม่งามยั่งยืน” เพื่อทาสีรั้วหน้าคณะเภสัชศาสตร์ให้เป็นสีม่วงมอชอสดใสดังเดิม ในการเตรียมต้อนรับบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ที่จะมาเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ในวันที่ 23 มกราคม 2560

วันนี้สภาพอากาศเป็นใจ อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าสีครึ้มตั้งแต่เช้าหลังจากมีแต่วันแดดจัดมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ตามกำหนดการกิจกรรมทาสีจะเริ่มตอนบ่ายสองโมง แต่ชาวเภสัชฯหลายคนเริ่มทาสีตั้งแต่บ่ายโมงโดยไม่ได้มีใครร้องขอ การทาสีรั้วจากฝั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงเขตรั้วคณะทันตแพทยศาสตร์แล้วเสร็จประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง ก่อนเวลาที่ได้คาดหมายไว้ ด้วยสีชนิดพิเศษที่เราใช้คือ "สีมัคคา" หรือความ "สามัคคี"

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนค่านิยมของคณะฯ ได้แก่ “สื่อสาร สามัคคี จัดการดี เป็นทีม เพื่อสังคม” ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้การต้อนรับ คูณเดือนสว่าง คุณาพันธุ์ จาก บริษัท เนเจอร์ แอนสปายด์
ในการบริจาคเงินช่วยวิจัย และการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 11 มกราคม 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ธันวาคม 2560
ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
โดยช่วงเช้าคณบดี และทีมผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตามพันธกิจ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และนำเสนอแผนการทำงาน ประจำปี 2561 โดยการสัมมนาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "50 ปี เส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตร มช." วันที่ 21 ธันวาาคม 2560
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ


รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ ผู้รับมอบทุนวิจัยฯ


มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มีความยินดีเรียนเชิญท่านเป็นสักขีพยาน ในการมอบทุนงานวิจัยการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากมูลนิธิฯซึ่งจะมอบแก่ รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ


ผู้รับมอบทุน "การใช้ผลการเรียนรู้ติดตามความเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงหลักสูตร"


เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท


วันพุทธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณห้องดอยสะเก็ด โรงแรม Kantary Hill Chiangmail
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดบูธแสดงผลงานในโอกาสที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ การรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน Creative Economy/Digital Economy/Bioeconomy การนำเสนอเรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในภาคเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยภายในบูธ คณะเภสัชฯ มีตัวแทนของคณะฯ ได้แก่ รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และ อ.ดร.ปรัชญา ทิพย์ดวงตา เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบูรณาการด้านสมุนไพร และผลงานเชิงนวัตกรรม ได้แก่
1. อุทยานวิจัยนวตกรรมสมุนไพรภาคเหนือ (Northern Herb Innovation Park: N-HIP) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ภายใต้การสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานดังนี้
• การยกระดับสมุนไพรด้วยการวิจัยและพัฒนา
• การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ (Northern Herb Innovation - Total Solution Center: N-HITSC) ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ The Brick Plus ซอย 11 ถ.ศิริมังคลาจารย์ และในช่วงต้นปี 2561 จะย้ายไปตั้งอยู่ในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
• การบริหารจัดการศูนย์ฯ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัย
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งจะนำไปสู่การส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และนอกจากนั้นในส่วนของปลายทาง คณะเภสัชฯ ยังได้การจัดเตรียมพื้นที่ภายในศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน (ร้านยาคณะเภสัชฯ) ให้เป็น Herbal & Holistic Medicine โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2561

2. ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งให้บริการวิชาการในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในกลุ่มยาแผนโบราณ, ยาสามัญประจำบ้าน และอาหารจากสมุนไพร จำนวนกว่า 10 รายการ

3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่เกิดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการจับมือกับบริษัทเอกชนในการวิจัยสารสกัด “ดอกดาวเรือง” ต้านอนุมูลอิสระและลดริ้วรอย โดย บริษัท มาย่า แอนด์ โค จำกัด ได้ลงนาม “สัญญาอนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยีสารสกัดจากดอกดาวเรืองเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ซึ่งเป็นผลงานของ รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และคณะ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และ STeP ได้จัดงานแถลงข่าวการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ณ รร.รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

วันนี้ (10 ธันวาคม พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมในโครงการ "ปันน้ำใจต้านภายหนาว ครั้งที่ 10" ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 2 ที่บ้านเด็กกำพร้าเด็กดี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยได้การสนับสนุนงบประมาณโครงการหลักจาก เภสัชกรอภิชัย ลิขิตมาศกุล ประธานที่ปรึกษาคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้เป็นตัวแทนในการมอบเครื่องทำน้ำดื่มเย็นพร้อมระบบกรองน้ำ และเงินสดจำนวน 12,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน พร้อมกันนี้ได้จัดอาหารกลางวัน ได้แก่ ข้าวซอย (จากร้านข้าวซอยช้างคลาน) มาบริการตามความประสงค์ของเด็กๆ รวมถึงได้นำของสดมามอบให้กับคุณครูเพื่อนำไปประกอบอาหารในวันต่อไป

เด็กๆได้ร่วมกันร้องเพลงเพื่อแสดงความขอบคุณผู้มาร่วมงานและผู้ร่วมบริจาคเงินทุกท่าน ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งไปกับเนื้อหาของเพลงและเสียงอันไพเราะและอ่อนหวานของเด็กๆ

บ้านเด็กกำพร้าเด็กเกิดขึ้นจากคุณครูสองท่านที่เป็นเด็กกำพร้ามาก่อน ก่อตั้งขึ่นเมื่อ 5 ปีก่อน โดยได้คัดเลือกเด็กกำพร้าที่เป็นชาวเขาเผ่าม้งที่ไม่มีผู้อุปการะในเขตภาคเหนือจำนวน 31 คน มาเลี้ยงดูและให้การอบรมเพื่อให้เป็นเด็กดี เด็กทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเช่าหลังเดียวกัน ปัจจุบันยังขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานและต้องการการสนับสนุนจากทุกท่านอยู่มาก


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play