ทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบรอบ ๗๑๙ ปีในวันพฤหัสที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ประตูสวนดอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มี อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตัวแทนท่านคณบดีเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยลัย เชียงใหม่ให้เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการเรื่องอาหาร ณในส่วนประตูสวนดอก
สัมมนาสโมสรนักศึกษา 28-29 พ.ค.2558 ณ Away สวนสวรรค์ รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 23-25 พ.ค.2558 ณ โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
งานรำลึกก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๔๕ ปี ในปี ๒๕๕๘ นี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีโดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาบุคลากร : เทศบาลพิษณุโลกโมเดล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียติ โดยมีวัตถุประงค์เพื่อเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรเทศบาลพิษณุโลกโมเดล และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร๋ โดยได้รับเกียติจากวิทยากรผู้ทรวคุณวุฒิ นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
ศิษย์เก่าเภสัช รุ่นที่43 มอบโต๊ะอ่านหนังสือ รุ่น กฤติภัทร รหัส 49 มอบโต๊ะอ่าหนังสือจำนวน 2ชุด ให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดงานสัปดาห์คุ้มครองผู้บริโภคคณะเภสัชศาสตร์ โดย ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และกล่าวรายงานโดย อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การนาเสนอสถานการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
โดย คุณสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่
 ด้านความเสี่ยงด้านการบริโภคและผลต่อสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่
โดย เภสัชกรพิสณฑ์ ศรีบัณฑิต กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ด้านการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะเภสัชศาสตร์
โดย ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล และ อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการชมนิทรรศการและฐานเรียนรู้ 3 ฐาน
ฐานที่ 1: การฝึกตรวจสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายในอาหาร เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ฐานที่ 2: การฝึกการอ่านฉลากโภชนาการและฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสาอาง
ฐานที่ 3: เรื่องน่ารู้ด้านการบริโภค
เมื่อวันที่วันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธชำดและโถงทำงเดิน ชั้น ๓ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศำสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระบวนปัญหาพิเศษนักศึกษาชั้นปีที่๕สายวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กล่าวรายงายโดยหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมรศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณีและกล่าวเปิดงานโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โถงธุรการคณะในการแสดงผลงานครั้งนี้ โปรสเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานเรื่อง การพัฒนาตำรับครีมจากใบเมีียงเพื่อป้องกันการเกิดแผลเป็นนูน Development of Cream Miang Leave for preventing Hypertrophic Scar and Keloids Formation ผลงานของ น.ส.รุจี วัฒนะจัทรกุล และ น.ส.ศิริธรรม์ ขันธรรม
ดำหัวอธิการบดีอดีตอธิการบดีและผู้อวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำหัวคณบดีและผู้อวุโส คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ อดีตรคณบดี อาจารย์ผู้อวุโสบุคลากรอวุโสโดยการนำของ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล และคณาจารย์บุคลกรของคณะ รวมทั้งตัวแทนนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โถงหน้าห้องงานบริหารธุรการ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play