กระบวนปัญหาพิเศษนักศึกษาชั้นปีที่๕สายวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กล่าวรายงายโดยหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมรศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณีและกล่าวเปิดงานโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โถงธุรการคณะในการแสดงผลงานครั้งนี้ โปรสเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานเรื่อง การพัฒนาตำรับครีมจากใบเมีียงเพื่อป้องกันการเกิดแผลเป็นนูน Development of Cream Miang Leave for preventing Hypertrophic Scar and Keloids Formation ผลงานของ น.ส.รุจี วัฒนะจัทรกุล และ น.ส.ศิริธรรม์ ขันธรรม
ดำหัวอธิการบดีอดีตอธิการบดีและผู้อวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำหัวคณบดีและผู้อวุโส คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ อดีตรคณบดี อาจารย์ผู้อวุโสบุคลากรอวุโสโดยการนำของ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล และคณาจารย์บุคลกรของคณะ รวมทั้งตัวแทนนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โถงหน้าห้องงานบริหารธุรการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แห่ไม้ค้ำถวายตุงเนื่องในวันสงกรานต์ นำโยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลกรในคณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ.วัดสวนดอกวรวิหาร ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคคลกรคณะดภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธีทำบุญนี้ โดยเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น.พิธีห้วเท้าทั้งสี่ ต่อด้วยไห้วพระภูมิเจ้าที่ของคณะ และเวลา ๐๙.๔๕ น.เริ่มพิธีทางสงฆ์ และต่อด้วย พิธีมอบรางวัลให้กับบุคลกรและหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น
เมื่ววันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เวลา ๑๓.๓๐น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน นำโดย ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน และ ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน เพื่อเจรจาความร่วมมือ พร้อมทั้งได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน
งานประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2553 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558ณ ห้องบรรยายกระถินณรงค์
บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม เติมเต็มรักจากพี่..เพื่อน้อง ปีที่ ๘ โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ในชีวิตประจำวันแก่น้อง ๆ โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
งานประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานโดย อ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสงห์ ประธานฝ่ายวิชาการ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และกล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้มีการนำเสนอแบบปากเปล่า(Oral presentation)และแบบการนำเสนอโปสเตอร์(Poster presentation)มีการประกวดผลงานทั้งสองประเภท การมอบรางวัลและกล่าวพิธีปิด โดย รศ.ดร.ภญ.ศิริพร บูรพาเดชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play