ผู้แทนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ นางสาวศศิณัฏฐ์ จันทสิงห์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 มูลค่าทุน 10,000.- บาท

โดยมี เภสัชกร กานต์ สุวรรณกิติ (ศิษย์เก่า รหัส 3110004)ตำแหน่ง Sale & Marketing Manager บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้มอบ

มีนางสาวศศิณัฏฐ์ จันทสิงห์ เป็นผู้รับมอบ

และมีผู้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการมอบทุนฯ 3 ท่าน ได้แก่

1. อ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2. คุณวลัยลักษณ์ อรุโณทยานันท์ ตำแหน่ง Sale Representive บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

3. คุณวาสนา คำอารีย์ ตำแหน่ง Sale Representive บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
งานพบปะศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ในโอกาศเยี่ยมชมคณะฯ
วันที่ 8 ก.ย. 2560
  KM Day ประจำปี 2560 [ บุคลากร ]
คณะผู้บริหารร่วมโครงการ KM Day ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องพุทธชาดชั้น 3 และโถงหน้างานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ตัวเอง จัดการตัวเอง และเพื่อพร้อมที่จะจัดการงานภายในองค์กรอย่างมีความสุข
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมงานสภาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 30 ส.ค. 2560
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับครูและคณะนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มช. มาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
  CMU KM-Day ประจำปี 2560 [ บุคลากร ]
คณะเภสัชสาสตร์ มช.ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน CMU KM DAY ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดยท่านคณบดี รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒน์นันท์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ และมีบุคลากรสายสนับสนุนอีกจำนวน 24 ท่าน และในปีนี้ ได้จัดส่งผลงาน poster เข้าร่วมแสดงในงานจำนวน 3 ผลงาน และจัดบูธ การขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน
23 สิงหาคม 2560
นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมงานสภาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี วันที่ 15 ส.ค. 2560
ณ คณะพยาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play