คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน PharmD จาก University of New England และ Western New England University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย ในระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมอาทิ
- การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ดังนี้
o “Role of Clinical Pharmacist in Thailand"” โดย ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล
o “Thai Traditional Medicine”โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
o "Role of Primary Care Pharmacist in Thailand" โดย ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
- อาจารย์ประจำภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมนำคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน Acute Care ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตลอดจนเข้าศึกษาดูงาน ณ Fascino สาขาศูนย์ยาเชียงใหม่ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยได้รับเกียรติจากเภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลในการบรรยายและนำเข้าเยี่ยมชม
- ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือจัดกิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และนำเข้าเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะฯ ศึกษาดูงานทางด้านบทบาทเภสัชกรทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในโอกาสนี้ขอได้รับความขอบคุณจากคณะเภสัชศาสตร์ สำหรับอาจารย์ ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการให้ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเสมอมา
บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในคลินิก HIV/AIDS ตลอดจนการทำหลักสูตรและการจัดการ Residency Program โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Connie Chan จาก College of Pharmacy, University of Arizona ร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา
ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะ แสดงความยินดีแก่นพ.วัฒนา นาวาเจริญคณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้รับการแต่ตั้งเป้นศาสตราจารย์คลินิก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งรองอธิการบ่อดี คณบดีแต้ละคณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมทั้งผู้บริหารหัวหน้าสายงานและเจ้าหน้าที่ของคณะ ทอดกฐิน ณ วัดฝายหิน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
งานสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ครบรอบ ๕๖ ปี โดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาค ในงานนี้เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์
การประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานประจำปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่าน รศ.ดร.นิมิตร มรกต เป็นประธานฯ ในการประเมินร่วมด้วย ผศ.ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช
ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร เป็นกรรมการประเมิน โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และผู้บริหารของคณะ หัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมในการประเมินครั้งนี้ เมื่อวันที่วันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกรหญิง ดร.วนิดา พุ่มไพศาลชัย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสวนปรุงศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ปี 2558 โดยมีท่านรศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนท่านคณบดี มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วันมหิดล 2558 ณ ห้องบรรยายชั้น2อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม KM Day 2015 Happy Work life : Happy Show&Shareวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 08.30–13.00 น. โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ กล่าวต้อนรับและเปิดงานมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ บุคลากรจากคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 100 คน จำนวนผลงานส่งประกวดทั้งสิ้น 23 ผลงานซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบริหารงานบุคคลคณะกรรมการตัดสินผลงาน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พัฒาสังคมฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.จอมจิน จันทรสกุล ดร.ภก.ทวีศักดิื สีทองสุรภณา รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ภก.พิพิธ เอนกนิธิ พอ.สมโชค แดงบรรจง พร้อมทั้งคณบดีและรองคณบดีทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ.ห้องประชุม๒คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีไห้วครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์เป็นประธานงานพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะเข้าร่วมงาน โดยจัดขึ้นที่ห้องบรรยาย สสี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play