รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน ร่วมพิธีทำบุญควันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
  วางหรีด [ บุคลากร ]


ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนคณะ วางหรีดเคารพศพ คุณแม่สาหร่าย อุ่ยรุ่งโรจน์ มารดาของ ภก.ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์และผู้มีอุปการะคุณของคณะ ซึ่งคณะจะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ณ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกลุ่มงานการพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 ท่าน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมคณะ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน ประกันคุณภาพการศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และ ประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
คุณเดือนสว่าง คุณาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ อินสปาย จำกัด
ได้เข้าพบรักษาการณ์แทนคณบดี รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อบริจาคเงินสนับสนุนให้กับภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รวมถึงการบำรุงรักษาดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นและเกี่ยวกับงานวิจัยของภาควิชา เป็นจำนวนเงิน ๑๐.๐๐๐ บาท ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับแนะนำคณะเภสัชศาสตร์และหลักสูตรการเรียนการสอนให้คณะนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม ที่มาเยี่มชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพุดซ้อน ๑
  การจัดอบรม [ บุคลากร ]
การบรรยาย อภิปราย และถกแถลง เรื่อง Educational Assessment: lmperatives,Principles, and Challenges
โดย อาจารย์ นายแพทย์มาโนช โชคแจ่มใส อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย (Smart Researcher) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ/ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากรให้การบรรยายในหัวข้อต่าง ได้แก่

- กลไกและระบบสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย)

- กลไกและระบบสนับสนุนการพิจารณารับรองโครงการปลอดภัยทางชีวภาพ
โดย คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน (อาจารย์ ดร.ศศิธร ศิริลุน)

- กลไกและระบบสนับสนุนด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
โดย ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง (อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร)

- กลไกและระบบสนับสนุนและการต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจ และการส่งเสริมสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkage)
โดย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ)

ซึ่งผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล) กล่าวเปิดการอบรม
  บรรยายพิเศษ [ บุคลากร ]
บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ" โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ อาจารย์ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ปรึกษาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
ชมรมเภสัชบัณฑิต ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต....ศิษย์สัมพันธ์ ที่ห้องราชาวดี โรงแรมเอเชีย ในวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 200 คน

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประชุมวิชาการในช่วงเช้าจำนวน 2 หัวขัอ เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต

ในเวลา 13.00 น. เป็นงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ โดยศิษย์เก่าได้มอบพวงมาลัยดอกไม้เพิ่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่ ศ.ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน อ.ดร.ภก.ประศาสน์ เจริญพานิช รศ.ภก.กิตติพันธ์ ตันตระรุ่งโรจน์ รศ.ภญ.วราภรณ์ ปัณณวลี และ รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล มีการสัมภาษณ์อาจารย์ทุกท่านถึงความประท้บใจที่มีต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลง ร่มแดนช้าง มาร์ชเภสัช พระคุณที่สาม และ มงคลนาม ที่ร่วมบรรเลงดนตรีโดยวง CMU Alumni Band และมีวง Bonding Gene Band ที่นำโดย ภก.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภนา มาเล่นเพลงยุค 60 เพื่อสร้างบรรยากาศย้อนอดีตให้หวลระลึกถึง

บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความซาบซึ้ง ประทับใจ และสนุกสนานเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๕๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานเกียรติภูมิสุขุม อัศเวศน์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play