วันที่ 22 มกราคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 127219 ได้รับเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริการสังคม รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ แก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงเย็นเภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี และติดเข็มเชิดชูเกียรติ แก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)รุ่นที่ 3 ผลัด 4

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจง “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561” เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องตามข้อบังคับฯ ให้แก่คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากร คุณอังคณา กันธิยะ หัวหน้างานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล และทีมงาน เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากรร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณอุมาพร ปัญญา หัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ภก.สุริยะ ตรุณรัตน์ บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 12 รหัส 187248 ได้เป็นตัวแทนศิษย์เก่าฯ นำเงินมามอบให้ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 32,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน "ล่นเป็นยา ลั้ลลารอบ มช." โดยจัดซื้อเป็นบัตรวิ่งประเภท VIP จำนวน 21 ใบและในวันเดียวกัน ภก.ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 25 รหัส 3110016 ได้บริจาคเงินให้กับคณะฯ จำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "ล่นเป็นยา ลั้ลลารอบ มช."คณะฯขอขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกท่าน (รวมทั้งท่านที่ไม่ได้ระบุชื่อในที่นี้อีกจำนวนมาก) ที่ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนที่คณะฯจัดขึ้น โดยจะนำเงินรายได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นน้องต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและตอบข้อสงสัยให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม เข้ามาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุดซ้อน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วส.มช.) ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อปรึกษาหารือด้านความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง 7 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  งานกฐิน มช. [ บุคลากร ]
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play