รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองคณบดี และบุคลากรในคณะร่วมลงนาม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยอ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดุงานด้านการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ และการบริหารจัดการด้านการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อบรมการป้องกันอัคคีภัยประจำปีคณะเภเสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดการอบรมโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์พร้อมทั้งบุคลากรของคณะเภสัชเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้โดยมี คุณ อนุชา เทพมงคล และทีมงานจากเทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้ด้านอักครีภัยและการป้องกันพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการดับเพลิง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ถวายเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สมโภชในพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีทางคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา และนางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธ๊สมโภชเทียนพรรษา เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พิธีหลอมเทียนพรรษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้ง บุคลากรคณะเภสัชเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งฟังการบรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์ แล้วร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์โดยมีอ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ ๔๗ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ตรวจสุขภาพประจำปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ดังนี้

1.ตรวจสุขภาพประจำปี โดย คณะเทคนิคการแพทย์

2.บูธน้ำผักผลไม้ปั่น ชาประเภทต่าง ๆ โดย ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

3.บูธโยเกิร์ต เพื่อสุขภาพ โดย หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4.การคัดกรองสุขภาพบุคลากร โดยศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน

5.กิจกรรม Happy workplace : Happy Birthday ของผู้มีวันเกิดประจำเดือน มิถุนายน ร่วมตัดเค้กอวยพรวันเกิด และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน
ทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบรอบ ๗๑๙ ปีในวันพฤหัสที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ประตูสวนดอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มี อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตัวแทนท่านคณบดีเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยลัย เชียงใหม่ให้เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการเรื่องอาหาร ณในส่วนประตูสวนดอก
สัมมนาสโมสรนักศึกษา 28-29 พ.ค.2558 ณ Away สวนสวรรค์ รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play