เนื่องในโอกาสหลังจบการศึกษาครบระยะเวลา 10 ปี โดยมีคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ศิษย์เก่าได้บริจาคเงินให้กับคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 110,000 บาท วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องพุทธชาด
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำโดย นพ. ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ (รองอธิบดีกรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2560 เพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการทำงานระหว่างคณะฯ ร่วมกับกรมฯ โดยนอกจากการประชุมหารือแล้ว ยังได้นำเข้าพบปะหารือกับ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. โรงพยาบาลสวนปรุง
4. หน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์
5. ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ และห้องปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)รุ่นที่ 2 ผลัด 2
ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอชื่นชมและภาคภูมิใจกับ เภสัชกรชาญณรงค์ เตชะอังกูร
นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอชื่นชมและภาคภูมิใจ ดร.เภสัชกรนิลสุวรรณ ลีลารัศมี


ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Pharmacy, University of Tennessee กลุ่มที่ 1 Ms.Rachel Ness and Mr.Jordan Heath สิ้นสุดกำหนดการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 5 - 13 มกราคม 2560 โดยนักศึกษา Mr.Adam Beeler และ Mr.Wesley Arrison ได้เริ่มกำหนดการฝึกงานสำหรับกลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 27 มกราคม 2560 ต่อไป

ในโอกาสนี้คณะฯ ต้องขอขอบพระคุณ คณาจารย์ พี่น้องเภสัชกร เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารฯ ทั้งจากภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม, ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ, สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน, ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลสวนปรุง, โรงพยาบาลแมคคอร์มิค สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ. จังหวัดเชียงใหม่ และร้านยาสุเทพเภสัช ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้การบรรยายและให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เข้าศึกษาดูงาน ต้องขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะเภสัชศาสตร์จะได้รับความกรุณาจากท่านในโอกาสต่อไป


ทั้งนี้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้สร้างประโยชน์ไม่เฉพาะนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนฝึกฝนความรู้ทางวิชาการและความสามารถทางภาษา ร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ หน่วยงานประจำแหล่งฝึกของตนเองอีกด้วย
มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แด่
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
มอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แด่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
ดร.สพพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณ พันทนา คำเขียว รองผู้จัดการฯ ได้เข้าพบท่านคณบดี รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ และหาแนวทางการจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ในวันอังคาร 10 มกราคม 60
สัมมนาบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วันที่ 9-10 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play