คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr.Shizuo Yamada จาก Graduate School of Pharmaceutical Sciences, University of Shizuoka, Japan เพื่อร่วมพบปะเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณบดีและคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมให้เกียรติให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง Plant extracts alleviate lower urinary tract symptoms (LUTS) แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้ที่สนใจ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เข้าร่วมงานโดยมี่ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ทั้งนี้ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และผู้บริหารคณาจารย์ในคณะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ๒ คณะเภสัชศาสตร์เมื่อวันที่ ๒๑ มกกราคม ๒๕๕๙ และทาง มหาวิทยาลัยได้มอบโล่ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๔๙ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไห้วศาลพระภูมิประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยท่านคณบดี รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมทั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากรคณะเภสัช เนื่องวันวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

การจัดงานทำบุญปีใหม่พร้อมกิจกรรมสาระธรรมนำสุข : ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และฟังเทศน์ โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้
- เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า : ห้องเขียวมะกอก
- เวลา 07.29 น. พิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
- เวลา 08.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
ฟังบรรยายธรรมะ โดย พระครูธีรสุตพจน์
- เวลา 09.30 น. เสร็จพิธี

การจัดงานปีใหม่ : จัดงานเลี้ยงสังสรรค์กลางวัน และจับฉลากของขวัญ โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้
- เวลา 09.45 น. ลงทะเบียน รับคูปองจับรางวัล
และจับฉลากแลกของขวัญ
- เวลา 10.30 น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และให้พรปีใหม่
จับฉลากของรางวัลพิเศษ 1 ชิ้น
การแข่งขันกีฬาเปตอง/เทเบิลเทนนิส
กิจกรรมสัมพันธ์กีฬาสีมหาสนุก
- เวลา 11.30 น. รับประทานอาหาร
จับฉลากของรางวัลพิเศษ
กิจกรรมสัมพันธ์กีฬาสีมหาสนุก
ประกวดร้องเพลงจากผู้แทนหน่วยงาน
จับฉลากของขวัญปีใหม่ (รางวัลใหญ่)
- เวลา 14.00 น. ปิดงาน
จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์พร้อมทั้งผู้บริหารบุคลากรคณะเภสัช ศาสตร์เข้าร่วมในงานนี้ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน PharmD จาก University of New England และ Western New England University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย ในระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมอาทิ
- การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ดังนี้
o “Role of Clinical Pharmacist in Thailand"” โดย ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล
o “Thai Traditional Medicine”โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
o "Role of Primary Care Pharmacist in Thailand" โดย ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
- อาจารย์ประจำภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมนำคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน Acute Care ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตลอดจนเข้าศึกษาดูงาน ณ Fascino สาขาศูนย์ยาเชียงใหม่ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยได้รับเกียรติจากเภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลในการบรรยายและนำเข้าเยี่ยมชม
- ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือจัดกิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และนำเข้าเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะฯ ศึกษาดูงานทางด้านบทบาทเภสัชกรทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในโอกาสนี้ขอได้รับความขอบคุณจากคณะเภสัชศาสตร์ สำหรับอาจารย์ ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการให้ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเสมอมา
บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในคลินิก HIV/AIDS ตลอดจนการทำหลักสูตรและการจัดการ Residency Program โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Connie Chan จาก College of Pharmacy, University of Arizona ร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา
ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะ แสดงความยินดีแก่นพ.วัฒนา นาวาเจริญคณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้รับการแต่ตั้งเป้นศาสตราจารย์คลินิก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งรองอธิการบ่อดี คณบดีแต้ละคณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมทั้งผู้บริหารหัวหน้าสายงานและเจ้าหน้าที่ของคณะ ทอดกฐิน ณ วัดฝายหิน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play