-
การประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคเหนือ
ประกอบด้วยสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน
เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากห้องเครื่องมือกลาง และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องเครื่องมือกลาง และห้องปฏิบัติการทดลอง ณ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค และปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร" ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิตน้ำหมักทางชีวภาพที่ถูกต้องตามหลักการ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและการปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร
คณะนักเรียนจากศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์พาคณะนักเรียนจากศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพร สวนสมุนไพร ห้องเครื่องมือกลาง (ชั้น๕) ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือห้องสมุด หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการยาเม็ด
-
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านยา ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (โครงการย่อยที่ 2) กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง DIY (Do It Yourself ) การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 85 คน นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาที่ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อการบริโภคที่มุงเนนการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและสิ่งเจือปน ถือเป็นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นระบบแบบยั่งยืน การทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการบริโภค ได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดความสนใจ และยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเพียงพอในเรื่องของกระบวนการผลิต ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ขาดความปลอดภัยหรือไม่ได้มาตรฐานและอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคและชีวิต หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นวิถีการดำรงชีวิตให้มีการกินอยู่ที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีสันติสุข จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่พึ่งพาสารเคมีมาเป็นการพึ่งตนเองและพึ่งพาธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า ยั่งยืน สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้

หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร ไชยวัฒน์ ไชยสุต ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการเรื่อง DIY (Do It Yourself ) การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2557
ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
-
-
ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมพู รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์เภสัชทางเภสัชศาสตร์ พร้อมทีมงานในด้านต่างๆ ให้เกียรติต้อนรับ ทีมดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชม ดูงานด้านห้องปฏิบัติการ และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งสำนักงานธุรการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
แม้จะออกตัวว่าเป็นคณะเภสัชศาสตร์น้องใหม่ แต่จากการดูงานที่ได้เยี่ยมชม และได้รับการแนะนำในการดำเนินงาน ทำให้ทีมงานนอกจากจะได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังมีความประทับใจในการดำเนินงานทั้งส่วนของ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับตอบรับสูงจากประชาชน แสดงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และความเชื่อมั่นต่อการผลิตของ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม เช่น น้ำตรีผลา, ยาสมุนไพรตำรับ รวมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหลากหลาย และเครื่องสำอาง ซึ่งต่อยอดมาจากงานวิจัย
นอกจากการดูงานที่คณะเภสัชฯแล้ว ทีมดูงานได้ยังรับเกียรติจาก อาจารย์วินัย กลิ่นหอม จากพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนำเยี่ยมชมและแนะนำให้ความรู้อย่างเป็นกันเอง ทำให้ทีมงานได้เรียนรู้เรื่องของเห็ดในพิพิธภัณฑ์เห็ด ซึ่งมีการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและมีศักยภาพสูงยิ่งของคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง นับเป็นแหล่งศึกษาและรวบรวมเรื่องเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาไว้ได้ครบถ้วนและระบบจัดการที่ทันสมัย
จึงขอขอบคุณ ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พร้อมทีมบริหาร ทีมบุคลากรและ ขอขอบคุณ อาจารย์วินัย กลิ่นหอม ไว้ ณ โอกาสนี้

เรื่อง/ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play