คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเภสัชกรอภิชัย ลิขิตมาศกุล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท วรมิตร ดรัก-เซนเตอร์ จำกัด บริษัท ที.เอส. โพลิโปรดักส์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการ ..ปันน้ำใจต้านภัยหนาว.. ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมสูง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และ ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases) รุ่นที่ 2 ผลัดที่ 1 ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ บุคลากร ]
-
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ภญ.ศิริภา ปิยะมงคล) เป็นผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV)
โดยงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 และมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงรุก ได้แก่ Environment and Energy, Creative and Innovation และ Food and Health ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์จัดบูธในกลุ่ม F&H โดยมีผลงานวิจัยและบริการวิชาการนำเสนอ 3 บูธ
1. Nano-oryza เวชสำอางลดเลือนริ้วรอยและป้องกันผมร่วงจากข้าวไทย (Nano-oryza Cosmeceuticals for wrinkle reduction and hair loss prevention from Thai rice) โดยAssistant Professor Dr Chaiyavat Chaiyasut โดย ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
2. สมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพ โดย ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
3. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
ในส่วนการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้ผู้รับทุน 50ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้รับทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน โดยในส่วนของคณะฯ มีผู้ได้รับทุน 50ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเสนอผลงาน 1 เรื่อง คือ The extraction and immunomodulatory activity of glucan from by-process yeast waste of Saccharomyces cerevisiae for cosmetic application โดย Theeraya Krisdaphong and Surapol Natakankitkul
นอกจากนั้น ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “การนำเหมี้ยงไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการแทย์, ทางด้านความงาม, ทางด้านอาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ และทรัพยากรท้องถิ่น” โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์, ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ, อ.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และ อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ร่วมด้วยนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ (นศภ.วรรณิศา ชาวยอง และ นศภ.วิลาสินี โมรารัตน์) และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี น.ส.ชลิตา เสมอใจ เป็นผู้ดำเนินรายการ
และ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลียเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play