เมื่ววันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เวลา ๑๓.๓๐น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน นำโดย ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน และ ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน เพื่อเจรจาความร่วมมือ พร้อมทั้งได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน
งานประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2553 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558ณ ห้องบรรยายกระถินณรงค์
บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม เติมเต็มรักจากพี่..เพื่อน้อง ปีที่ ๘ โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ในชีวิตประจำวันแก่น้อง ๆ โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
งานประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานโดย อ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสงห์ ประธานฝ่ายวิชาการ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และกล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้มีการนำเสนอแบบปากเปล่า(Oral presentation)และแบบการนำเสนอโปสเตอร์(Poster presentation)มีการประกวดผลงานทั้งสองประเภท การมอบรางวัลและกล่าวพิธีปิด โดย รศ.ดร.ภญ.ศิริพร บูรพาเดชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
“๕ ทศวรรษ รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 19 - 24 มกราคม 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดแสดงงานอาทิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ศูนย์บริการเภสัชกรรม ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งพิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี ๒๕๕๘ ในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ได้รับกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ จำนวน ๒ ท่าน คือ รศ.ภก.โชคชัย วงค์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และคุณรวิภาวงค์ บุศยรัตน์ เลขานุการคณะ ทั้งนี้ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๔๙ โดยมีบัณฑิตปริญญาเอก ปริญญาโท ถ่ายรูปหมู่ ณ ลานอนุสาวรีย์พระราชบิดา โดยมีท่านคณบดีพร้อมคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมถ่ายรูปในครั้งนี้ด้วย เมือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
คุณอภิรักษ์ ศรียาบ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ และคุณผ่องศรี การคนซื่อ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากาดสวนแก้ว พร้อมทีมงานเข้าพบท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในวันปีใหม่ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
คุณ สุนิษา หน่อเต็ม ผู้จัดการสายงานการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย)พบท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มกกราคม ๒๕๕๘

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play