คุณ สมภพ เชื้อดำรงรองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีเนื่องในวันปีใหม่กับท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ภญ.มนัสนันท์ ทองวัฒน์พงษ์ หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และเจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ ไหว้พระภูมิเจ้าที่ของคณะ จำนวน ๕ แห่ง พร้อมทั้งฟังบรรยายธรรม ต้อนรับปีใหม่ โดยพระประสิทธิ์ วิสุทฺธิสาโร พระวิทยากรสถาบันปัญญานันทะ วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม)ในวันที่ ๘ มการคม ๒๕๕๘ ณ โถงงานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ภก.สุชพันธ์ หาญสิทธานนท์ หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์ ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ภก.ณัฐกร สุภิทะ ภญ.วิลัญญรัตน์ เรียงชัยนาม แผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันพุธที่ ๗ มกกราคม ๒๕๕๘
งานมหกรรมยาและสุขภาพ:ทางเลือกสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้รับเกียรติจากท่าน นาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็นมาของงานโดย รศ.ดร.ภก.จักรพัธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดีคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทน สสจ.ชม. ผู้แทน สสจ.ลำพูน ตัวแทนผู้สูงอายุ ในพิธีเปิด ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ โปรโมตงานมหกรรมยาและสุขภาพ ที่จะมีในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรายการมองเมืองเหนือ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่
  5ธันวามหาราช [ บุคลากร ]
รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ร่มกับผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม เป็นตัวแทนคณะลงนามถวายพระพรเนื่องในวันที่ ๕ ธันวามหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบรถตู้คันใหม่จาก
ดร.ภก.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมูท อี จำกัด จำนวน 1 คัน เพื่อให้ทางคณะฯไว้ใช้ในกิจกรรมของทางคณะฯต่อไป
ณ.วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.00 - 8.30 น. ร่วมตักบาตรและทำบุญ
9.00 - 9.30 น. ทิศทางปัจจุบันของการบริการทางบริบาลเภสัชกรรม
วิทยากร: รศ. ภก. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
9.30 - 10.00 น. ทิศทางปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วิทยากร: รศ. ดร. ภญ. สุพร จารุมณี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
10.00 - 10.30 น. ทิศทางปัจจุบันของการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ
วิทยากร: ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
10.30 - 10.50 น พัก - รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น. นิทรรศการและเปิดบ้าน
12.00 - 13.00 น พัก - รับประทานอาหารกลางวัน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.30 – 22.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว
17.30 – 18.00 น. ลงทะเบียน
18.00 – 18.20 น. พิธีเปิด Grand Opening
- การร้องเพลงประสานเสียงโดยนักศึกษาปัจจุบัน - ประธานกล่าวเปิดงาน
18.20- 19.00 น. นำเสนอวีดีทัศน์ ฉลองครบรอบครึ่งศตวรรษ เภสัชฯ มช.
- รับประทานอาหารร่วมกัน
- เปิดวีดีทัศน์ภาพความประทับใจในอดีต
- จับรางวัลให้ผู้ร่วมงาน
19.00 – 19.20 น. การแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์สสี ปันยารชุน
19.20– 20.00น. ประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัลศิษย์เชิดชูเกียรติ และศิษย์เก่าดีเด่น
20.00– 22.00 น. การแสดงของศิษย์เก่า: - วงดนตรีศิษย์เก่า 3 สมัย
สลับรายการแสดงดนตรีด้วยการขอบคุณศิษย์เก่าผู้มีอุปการะคุณ และการจับรางวัลผู้ร่วมงาน และ/หรือ ผู้ซื้อบัตรงานคืนสู่เหย้า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play