ประชุมวิชาการ?เภสัชกรกับความท้าทาย ในศตวรรษที่ 21?เปิดการประชุมวิชาการ: โดย รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมุมมองผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม วิทยากร:ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ.สสี ปันยารชุน

เภสัชกรกับการก้าวสู่อนาคต วิทยากร:ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. กฤษณา ไกรสินธุ์

เข้าถึงเภสัชกร เข้าถึงสุขภาพ ในยุคใหม่ วิทยากร:ภก. ธีระ ฉกาจนโรดม

ศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร์ วิทยากร: ภก. พิพิธ เอนกนิธิ

การอภิปรายกลุ่ม บทบาทใหม่เภสัชกรไทยในศตวรรษที่ 21 วิทยากร:ภก. ไชยเสน พิศาลวาเลิศ ภก. พีระยุทธ ปิ่มหทัยวุฒิ

ภก. สุรพงษ์ ตุลาพันธ์ ภก. จิรศาสตร์ ไชยเลิศ นศ.ภ. จิรวิชญ์ ยาดี ดร.ภก. ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา(ผู้ดำเนินรายการ)

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมรศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมรศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และอ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ เป็นตัวแทนคณะแสดงความยินดี ภญ.ศิริหยก ทักษอุดม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ณ.วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง วิจิตรา ทัศนียกุล มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาบ้านประสบอัคคีภัย แก่ น.ศ. กานต์ชนก แสนพรม รัหสนักศึกษา 541010009 จำนวนเงิน 20,000บาท โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นตัวแทนในการมอบเงินครั้งนี้ ณ.วันที่๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่น โดด....เด่น รุุ่นที่21 รหัส 27 มอบเงินบริจาคเพื่อการเรียนการสอน 50ปี คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนเงิน 500,000 บาท โดยมี ภก.มโนรมย์ สินธพอาชากุล ตัวแทนรุ่นเป็นผู้มอบและมี ท่านคณบดี
รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นผู้รับมอบเงิน ณ.วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557
"น้องพี่เภสัช ร่วมแรงร่วมใจ"เปิดตัวงาน 50 ปี นำโดยท่านคณบดี รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ กล่าวทักทายและแนะนำกิจกรรมในงาน 50ปีเภสัชฯเชียงใหม่ แล้วร่วมกันสรรสร้างภาพศิลป์จากการประทับมือของพวกเราชาวเภสัชฯบนผืนผ้า พร้อมร่วมขบวนไปยังหน่วยงานต่างๆของทางคณะเพื่อแจกป้ายงาน 50 ปี ในวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
วันคล้ายสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี และ
อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ แสดงความยินดีวันคล้ายสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ
Pharmacy@CMU : 5 ทศวรรษแห่งความประทับใจ” และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณหน้าโถงงานบริหารทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น แก่ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง วิจิตรา ทัศนียกุล เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2557

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง วิจิตรา ทัศนียกุล ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และบุคลากรในหัวข้อ "การทำนายอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยอาศัยลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย" วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาตภูมิ"คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีรายนามผู้เกษียณในปีนี้จำนวน ๙ ท่าน รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา รศ.ภญ.นภาพร โออริยกุล คุณสมศักดิ์ ไอถิน คุณไพสน คำใจ คุณเอนก สายวงค์ คุณดวงเดือน แก้วดวงแสง คุณอัญชลี เทพวงค์ คุณอุมารินทร์ รัตนเพชร คุณวลัยภรณ์ ฟองตระกูล โดยมี อ.ดร.ภญ.กรรณณิกา เทียรฆนิธิกูล เป็นประธานกล่าวราบงาน และ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play