คณะเภสัชฯ มช. และ ม.พายัพ ได้ร่วมจัดการประชุมหารือทิศทางและความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์จากคณะเภสัชฯ มช., ม.พายัพ และ ม.พะเยา ร่วมกับคณบดีและผู้แทนจากคณะเภสัชาสตร์ ประเทศสำหรัฐอเมริกา จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
- Prof.Dr.Gary Oderda, University of Utah
- Prof.Dr.Micheal Katz, University of Arizona
- Prof.Dr.Marilyn Speedie, Dean, University of Minnesota
- Prof.Dr.Esam El-Fakahany, University of Minnesota
- Assoc.Prof.Dr.Julie Johnson, University of Minnesota
- Assoc.Prof.Dr.Randell Doty, University of Florida
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก Cyberjaya University College of Medical Sciences, Malaysia เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม The 3rd PHARMACEUTICAL RESEARCH CONFERENCE 2016 (3rd PRC 2016) for Pharmacy Students & Young Graduates “Quenching the Inquisitive Minds : Diversity Beyond Borders” ในระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2559 ณ Cyberjaya University College of Medical Sciences, Malaysia
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน นำโดยท่านคณบดี (รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์) รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จากเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ราย ได้ร่วมประชุม และเสนอผลงานดังกล่าว นอกจากนี้อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษ ดังนี้
1. รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ (รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) บรรยายสำหรับ Plenary Talk 3: Advancement in Cosmeceutical & Nutraceutical Research
2. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ (คณบดี) บรรยายสำหรับ Seminar 1: Pharmacy Education: What s next?

ในการประชุมครั้งมีผลงานที่นำเสนอมากกว่า 60 เรื่อง จากผู้เข้าร่วมประชุมประเทศต่างๆ อาทิ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และไอร์แลนด์ โดยแบ่งการนำเสนอ ดังนี้
1. Poster Presentation จำนวน 40 เรื่อง (คณะเภสัชศาสตร์ มช. นำเสนอ 4 เรื่อง)
2. Oral Presentation จำนวน 22 เรื่อง (คณะเภสัชศาสตร์ มช. นำเสนอ 6 เรื่อง) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- Pharmaceutical Chemistry
- Pharmaceutical Technology & Industry
- Basic Pharmaceutical Sciences
- Clinical Pharmacy & Pharmacy Practice

และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย ได้แก่
1. Best Poster Presenter: นศภ.สิทธิพร โนรี จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง Prevalence and factors associated with depression and quality of life in dialysis patients
2. Best Oral Presenter (กลุ่ม Basic Pharmaceutical Sciences): นศภ.ผกาวดี ริดด์ จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง Antioxidant activities of biotransformed rice bran containing vanillin.
3. Best Oral Presenter (กลุ่ม Pharmaceutical Chemistry): น.ส.นิชนา นาคพานิช (นักศึกษาปริญญาโท) จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง Antioxidant activity and major constituent of Thai mango seed kernel extract (Mangifera indica Linn)
รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธีบูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง ณ วัดสวนดอก(พระอารามหลวง) วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เรียนรู้ก้าวสู่บ้านใหม่)พิธีเปิด โดย ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ บรรยาย เรื่อง Inspiration at work โดย ภก.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติในการทำงานร่วมกันกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Inspiration yourself เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่๕๒ โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในคณะร่วมพิธี
โดยเริ่มเวลา 07.30 น.- พิธีบูชาท้าวจตุโลกบาล(ท้าวทั้งสี่)- พิธีสักการะพระภูมิเจ้าเวลา
10.00 น. พระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธี
10.09 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป
- ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ และสมาทานเบญจศีล
- พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา
- ถวายกัณฑ์เทศน์ เครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์
- ถวายภัตตาหารเพล
11.15 น. คณบดีกล่าวขอบคุณ และเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและขอบคุณ
- รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น
- รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
- รางวัล Hall of Fame
- อวยพรวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม
12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบสถาปนา 10 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(พิเศษ)ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล กรรมการอำนวยการคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นผู้มอบช่อคอกไม้แสดงความยินดี ณ.ห้องประชุม ๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร ปีที่49 ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร ปีที่49 เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม เติมเต็มรักจากพี่....เพื่อน้อง ปีที่9 ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรคณะเภสัช ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด ได้นำคณะผู้บริหารจาก Guangxi University Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบคณบดีเพื่อร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play