รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัล น.ศ.เภสัชศาสตร์ผู้มีจริยธรรมของสภาเภสัชกรรม แก่ นาย อนุพงศ์ วงค์ศรี นศ.ภ. ชั้นปี่ที่6 ณ.วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
KM Day คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวคำต้อนรับและเปิดงานKM Day โดยมีกิจกรรมผ่อนคลายสไตล์ KM และ การนำเสนอผลงาน“Show and Share 2014” ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ หัวข้อ
“CEO มุมมองการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ผลสัมฤทธิ์”โดย นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกอาจารย์ดวงพร เลาหกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูนผู้ดำเนินรายการ นางสาวสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริหารทั่วไป การประกาศผลรางวัลและการมอบรางวัล โดยท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และกล่าวปิดงาน วันที่ 5 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รศ.ดร. ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
รศ.ดร. ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีทำบุญครบรอบ9ปี วันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชนและครบรอบ50ปี การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีไห้วครู โดยมี รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนคณาจารย์ในคณะเป็นประธานในการจุดธูปเทียน พร้อมทั้งเจอมหนังสือตำราเรียน ณ.ห้องบรรยายสสี อาคารเฉิรมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง "ระเบียบงานสารบรรณ" โดยมี อาจารย์ ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประสิทธิ์ ธัญญพงศ์ชัยวิทยากรผู้ทรงคุณวิฒิ เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00น. ณ.ห้องประชุม 2 อาคารเฉิมพระเกียรติฯคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ42ปี นำโดย รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณะแสดงความยินดี ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ถวายพระพร12 สิงหามหาราชินี ณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play