งานประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานโดย อ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสงห์ ประธานฝ่ายวิชาการ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และกล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้มีการนำเสนอแบบปากเปล่า(Oral presentation)และแบบการนำเสนอโปสเตอร์(Poster presentation)มีการประกวดผลงานทั้งสองประเภท การมอบรางวัลและกล่าวพิธีปิด โดย รศ.ดร.ภญ.ศิริพร บูรพาเดชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
“๕ ทศวรรษ รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 19 - 24 มกราคม 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดแสดงงานอาทิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ศูนย์บริการเภสัชกรรม ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งพิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี ๒๕๕๘ ในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ได้รับกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ จำนวน ๒ ท่าน คือ รศ.ภก.โชคชัย วงค์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และคุณรวิภาวงค์ บุศยรัตน์ เลขานุการคณะ ทั้งนี้ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๔๙ โดยมีบัณฑิตปริญญาเอก ปริญญาโท ถ่ายรูปหมู่ ณ ลานอนุสาวรีย์พระราชบิดา โดยมีท่านคณบดีพร้อมคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมถ่ายรูปในครั้งนี้ด้วย เมือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
คุณอภิรักษ์ ศรียาบ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ และคุณผ่องศรี การคนซื่อ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากาดสวนแก้ว พร้อมทีมงานเข้าพบท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในวันปีใหม่ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
คุณ สุนิษา หน่อเต็ม ผู้จัดการสายงานการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย)พบท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มกกราคม ๒๕๕๘
คุณ สมภพ เชื้อดำรงรองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีเนื่องในวันปีใหม่กับท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ภญ.มนัสนันท์ ทองวัฒน์พงษ์ หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และเจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ ไหว้พระภูมิเจ้าที่ของคณะ จำนวน ๕ แห่ง พร้อมทั้งฟังบรรยายธรรม ต้อนรับปีใหม่ โดยพระประสิทธิ์ วิสุทฺธิสาโร พระวิทยากรสถาบันปัญญานันทะ วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม)ในวันที่ ๘ มการคม ๒๕๕๘ ณ โถงงานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ภก.สุชพันธ์ หาญสิทธานนท์ หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์ ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ภก.ณัฐกร สุภิทะ ภญ.วิลัญญรัตน์ เรียงชัยนาม แผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันพุธที่ ๗ มกกราคม ๒๕๕๘

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play