งานสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ครบรอบ ๕๖ ปี โดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาค ในงานนี้เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์
การประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานประจำปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่าน รศ.ดร.นิมิตร มรกต เป็นประธานฯ ในการประเมินร่วมด้วย ผศ.ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช
ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร เป็นกรรมการประเมิน โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และผู้บริหารของคณะ หัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมในการประเมินครั้งนี้ เมื่อวันที่วันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกรหญิง ดร.วนิดา พุ่มไพศาลชัย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสวนปรุงศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ปี 2558 โดยมีท่านรศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนท่านคณบดี มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วันมหิดล 2558 ณ ห้องบรรยายชั้น2อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม KM Day 2015 Happy Work life : Happy Show&Shareวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 08.30–13.00 น. โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ กล่าวต้อนรับและเปิดงานมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ บุคลากรจากคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 100 คน จำนวนผลงานส่งประกวดทั้งสิ้น 23 ผลงานซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบริหารงานบุคคลคณะกรรมการตัดสินผลงาน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พัฒาสังคมฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.จอมจิน จันทรสกุล ดร.ภก.ทวีศักดิื สีทองสุรภณา รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ภก.พิพิธ เอนกนิธิ พอ.สมโชค แดงบรรจง พร้อมทั้งคณบดีและรองคณบดีทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ.ห้องประชุม๒คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีไห้วครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์เป็นประธานงานพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะเข้าร่วมงาน โดยจัดขึ้นที่ห้องบรรยาย สสี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองคณบดี และบุคลากรในคณะร่วมลงนาม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยอ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดุงานด้านการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ และการบริหารจัดการด้านการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อบรมการป้องกันอัคคีภัยประจำปีคณะเภเสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดการอบรมโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์พร้อมทั้งบุคลากรของคณะเภสัชเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้โดยมี คุณ อนุชา เทพมงคล และทีมงานจากเทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้ด้านอักครีภัยและการป้องกันพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการดับเพลิง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ถวายเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play