งานมหกรรมยาและสุขภาพ:ทางเลือกสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้รับเกียรติจากท่าน นาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็นมาของงานโดย รศ.ดร.ภก.จักรพัธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดีคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทน สสจ.ชม. ผู้แทน สสจ.ลำพูน ตัวแทนผู้สูงอายุ ในพิธีเปิด ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ โปรโมตงานมหกรรมยาและสุขภาพ ที่จะมีในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรายการมองเมืองเหนือ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่
  5ธันวามหาราช [ บุคลากร ]
รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ร่มกับผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม เป็นตัวแทนคณะลงนามถวายพระพรเนื่องในวันที่ ๕ ธันวามหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบรถตู้คันใหม่จาก
ดร.ภก.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมูท อี จำกัด จำนวน 1 คัน เพื่อให้ทางคณะฯไว้ใช้ในกิจกรรมของทางคณะฯต่อไป
ณ.วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.00 - 8.30 น. ร่วมตักบาตรและทำบุญ
9.00 - 9.30 น. ทิศทางปัจจุบันของการบริการทางบริบาลเภสัชกรรม
วิทยากร: รศ. ภก. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
9.30 - 10.00 น. ทิศทางปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วิทยากร: รศ. ดร. ภญ. สุพร จารุมณี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
10.00 - 10.30 น. ทิศทางปัจจุบันของการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ
วิทยากร: ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
10.30 - 10.50 น พัก - รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น. นิทรรศการและเปิดบ้าน
12.00 - 13.00 น พัก - รับประทานอาหารกลางวัน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.30 – 22.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว
17.30 – 18.00 น. ลงทะเบียน
18.00 – 18.20 น. พิธีเปิด Grand Opening
- การร้องเพลงประสานเสียงโดยนักศึกษาปัจจุบัน - ประธานกล่าวเปิดงาน
18.20- 19.00 น. นำเสนอวีดีทัศน์ ฉลองครบรอบครึ่งศตวรรษ เภสัชฯ มช.
- รับประทานอาหารร่วมกัน
- เปิดวีดีทัศน์ภาพความประทับใจในอดีต
- จับรางวัลให้ผู้ร่วมงาน
19.00 – 19.20 น. การแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์สสี ปันยารชุน
19.20– 20.00น. ประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัลศิษย์เชิดชูเกียรติ และศิษย์เก่าดีเด่น
20.00– 22.00 น. การแสดงของศิษย์เก่า: - วงดนตรีศิษย์เก่า 3 สมัย
สลับรายการแสดงดนตรีด้วยการขอบคุณศิษย์เก่าผู้มีอุปการะคุณ และการจับรางวัลผู้ร่วมงาน และ/หรือ ผู้ซื้อบัตรงานคืนสู่เหย้า
ประชุมวิชาการ?เภสัชกรกับความท้าทาย ในศตวรรษที่ 21?เปิดการประชุมวิชาการ: โดย รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมุมมองผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม วิทยากร:ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ.สสี ปันยารชุน

เภสัชกรกับการก้าวสู่อนาคต วิทยากร:ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. กฤษณา ไกรสินธุ์

เข้าถึงเภสัชกร เข้าถึงสุขภาพ ในยุคใหม่ วิทยากร:ภก. ธีระ ฉกาจนโรดม

ศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร์ วิทยากร: ภก. พิพิธ เอนกนิธิ

การอภิปรายกลุ่ม บทบาทใหม่เภสัชกรไทยในศตวรรษที่ 21 วิทยากร:ภก. ไชยเสน พิศาลวาเลิศ ภก. พีระยุทธ ปิ่มหทัยวุฒิ

ภก. สุรพงษ์ ตุลาพันธ์ ภก. จิรศาสตร์ ไชยเลิศ นศ.ภ. จิรวิชญ์ ยาดี ดร.ภก. ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา(ผู้ดำเนินรายการ)

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมรศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมรศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และอ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ เป็นตัวแทนคณะแสดงความยินดี ภญ.ศิริหยก ทักษอุดม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ณ.วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง วิจิตรา ทัศนียกุล มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาบ้านประสบอัคคีภัย แก่ น.ศ. กานต์ชนก แสนพรม รัหสนักศึกษา 541010009 จำนวนเงิน 20,000บาท โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นตัวแทนในการมอบเงินครั้งนี้ ณ.วันที่๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่น โดด....เด่น รุุ่นที่21 รหัส 27 มอบเงินบริจาคเพื่อการเรียนการสอน 50ปี คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนเงิน 500,000 บาท โดยมี ภก.มโนรมย์ สินธพอาชากุล ตัวแทนรุ่นเป็นผู้มอบและมี ท่านคณบดี
รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นผู้รับมอบเงิน ณ.วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play