สมโภชในพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีทางคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา และนางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธ๊สมโภชเทียนพรรษา เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พิธีหลอมเทียนพรรษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้ง บุคลากรคณะเภสัชเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งฟังการบรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์ แล้วร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์โดยมีอ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ ๔๗ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ตรวจสุขภาพประจำปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ดังนี้

1.ตรวจสุขภาพประจำปี โดย คณะเทคนิคการแพทย์

2.บูธน้ำผักผลไม้ปั่น ชาประเภทต่าง ๆ โดย ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

3.บูธโยเกิร์ต เพื่อสุขภาพ โดย หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4.การคัดกรองสุขภาพบุคลากร โดยศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน

5.กิจกรรม Happy workplace : Happy Birthday ของผู้มีวันเกิดประจำเดือน มิถุนายน ร่วมตัดเค้กอวยพรวันเกิด และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน
ทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบรอบ ๗๑๙ ปีในวันพฤหัสที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ประตูสวนดอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มี อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตัวแทนท่านคณบดีเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยลัย เชียงใหม่ให้เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการเรื่องอาหาร ณในส่วนประตูสวนดอก
สัมมนาสโมสรนักศึกษา 28-29 พ.ค.2558 ณ Away สวนสวรรค์ รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 23-25 พ.ค.2558 ณ โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
งานรำลึกก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๔๕ ปี ในปี ๒๕๕๘ นี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีโดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาบุคลากร : เทศบาลพิษณุโลกโมเดล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียติ โดยมีวัตถุประงค์เพื่อเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรเทศบาลพิษณุโลกโมเดล และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร๋ โดยได้รับเกียติจากวิทยากรผู้ทรวคุณวุฒิ นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
ศิษย์เก่าเภสัช รุ่นที่43 มอบโต๊ะอ่านหนังสือ รุ่น กฤติภัทร รหัส 49 มอบโต๊ะอ่าหนังสือจำนวน 2ชุด ให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play