รองศาสตราจารย์.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับงาน แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องพุทธรักษา
-
--
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ และ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมด้วยคณะบริหารได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก Cyberjaya University College of Medical Sciences ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมโครงการ Study Visit ณ คณะเภสัชศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ อาทิ เดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 พานำเที่ยวชม ตลอดจนร่วมการแข่งขันกีฬาสันทนาการร่วมกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกันให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee จำนวน 2 ราย ได้แก่ Ms.Mollary Baird และ Mr.Chip Morris ในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 5 - 18 มกราคม 2557
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play