-
--
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ และ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมด้วยคณะบริหารได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก Cyberjaya University College of Medical Sciences ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมโครงการ Study Visit ณ คณะเภสัชศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ อาทิ เดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 พานำเที่ยวชม ตลอดจนร่วมการแข่งขันกีฬาสันทนาการร่วมกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกันให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee จำนวน 2 ราย ได้แก่ Ms.Mollary Baird และ Mr.Chip Morris ในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 5 - 18 มกราคม 2557
-
-
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ซึ่ง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ได้กล่าวชื่นชม คณะเภสัชศาสตร์,ผู้ประกอบ, หมอพื้นบ้านและเครือข่ายดำเนินงานในส่วนต่างๆ ที่ต่างมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร โดยใช้การผสมผสานของหลักหมอพื้นบ้านและด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เป็นการสืบทอดอารยธรรมด้านภูมิปัญญาสุขภาพของล้านนา เป็นสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ซึ่งนอกจากจะเป็นให้เป็นทางเลือกด้านสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมด้านสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจอีกด้วย

คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีเกียรติทุกทุกท่าน ด้วยความเคารพ มา ณ โอกาสนี้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play