-
-
-
-
คณะเภสัชศาสตร์ โดยท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และ รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด ได้ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chao Jiang, The Research Centre of Bioreactor and Drug Development School of Pharmaceutical Sciences ผู้แทนจาก Wenzhou Medical University เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ และศูนย์บริการเภสัชกรรม ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระครูธีรสุตพจน์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมหล่อพิธีเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน เพื่อมาศึกษา ดูงานห้องเครื่องมือกลาง พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ และห้องปฏิบัติการทดลอง ณ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น.
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ณ ห้องกระถินณรงค์ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
เพื่อแสดงถึงความเคารพและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้แก่ศิษย์ และในปีนี้ มีศิษย์เก่าได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์พร้อมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองและ สืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play