-
สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ42ปี นำโดย รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณะแสดงความยินดี ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ถวายพระพร12 สิงหามหาราชินี ณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
-
ท่านคณบบดี รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล เยี่ยมศิษย์เก่า ผศ.ดร.ภก.ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์(ร้านดำรงค์เภสัช) ภก.เสกสรร บูรพาเดชะ(ร้าน ส.เภสัช) ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์(ร้านเฟิสท์ดรัก) ภญ.รศนา ธนะทิพานนท์(หัวหน้า)ภญ.ดวงรัตน์ สุวรรณ ภญ.กอบกาญจน์ เอกสินธุ์(กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นครพิงค์)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2557
ศิษย์เก่า ภญ.จงกลนี ปิตาวรรณ รหัส 2110005 มอบเงินให้แก่ทางคณะ โดยมี รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ท่านคณบดีเป็นผู้รับมอบ
การบอรมหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยบัณฑิตศึกษา ซึ่งมี รศ.ดร.จรณิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน สาขาวิชาชีวสถิติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม และท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 212
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play