หน่วยกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง ตลอดจนทำความรู้จักสโมสรนักศึกษาและชมรมเชียร์ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ตัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับผู้ปกครองนักศึกษาในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมต่อไป
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรับน้องค่ายรับน้องเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ในคณะ รู้จักเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นประโยชน์ในการศึกษา ตลอดจนรู้จักบทบาทของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆภายในคณะ
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและรับน้องรถไฟ 2556 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักและสร้างความสามัคคีต่อกัน อีกทั้งได้ไปเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีของมหาวิทยาลัยต่อไป
คณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.วิรัตน์
นิวัฒนนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2556
-
-
เรื่อง Adverse Drug Reaction Monitoring ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play