ด้วยความพร้อมใจจัดกิจกรรม รักสุขภาพของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมกับส่วนงานต่างๆ เต็มไปด้วยบรรยากาศสดใส มีความสุข เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร,งานบริหารทั่วไป และงานการเงิน การคลังและพัสดุ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมรักสุขภาพ โดยมี กิจกรรม 3 กิจกรรมคือ

กิจกรรมเสริมความรู้เรื่องน้ำตรีผลา โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด และ ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร และการฝึกปฎิบัติทำน้ำตรีผลา ซึ่งมีทีมบุคลากรภาควิทย์ฯเป็น เทรนเนอร์

กิจกรรม ฝึกห่อโบว์ของขวัญ ซึ่งมี คุณจีราวรรณ บัวแก้ว เป็นวิทยากรสอนทำโบว์และห่อของขวัญที่มีผู้นำบริจาค เพื่อสบทบกับงานปันรักให้น้อง รร.สอนตนบอด

ส่วนกิจกรรมที่สร้างสดใส ให้กับคนรักศิลปะ ก็คือกิจกรรม “ถักสร้อยเชือกเทียน” โดยมีคุณวรรณา กาบศรี เป็นผู้นำทีมสอน

ทุกกิจกรรม สร้างความรู้สู่ความสุข แต่งแต้มด้วยศิลปะตามอัธยาศัย “รักสุขภาพ pharmacy@cmu” จึงเป็นเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจพร้อมกันข่าว / ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับงาน แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องพุทธรักษา
-
--
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ และ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมด้วยคณะบริหารได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก Cyberjaya University College of Medical Sciences ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมโครงการ Study Visit ณ คณะเภสัชศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ อาทิ เดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 พานำเที่ยวชม ตลอดจนร่วมการแข่งขันกีฬาสันทนาการร่วมกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกันให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee จำนวน 2 ราย ได้แก่ Ms.Mollary Baird และ Mr.Chip Morris ในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 5 - 18 มกราคม 2557
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play