วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณะบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย คุณสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ ลานเกียรติภูมิ อัศเวศน์
วันที่ 24 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 2 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมกันไหว้พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ และร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ จำนวน 5 แห่ง ภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ศาลพระภูมิชั้น 5
2. บริเวณบ่อน้ำห้องพักอาจารย์
3. สวนสมุนไพร
4. บริเวณมุมด้านหลังคณะ
5. บริเวณหน้าคณะ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases) รุ่นที่ 4 ผลัดที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมทั้งรูปแบบการสนับสนุนด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มช. เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 11.00 น. ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช. (ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=863)
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสถาบันภาษา
ในวันที่16-17 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม และคณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับต่างสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง ร้านยาฟาร์มาเฮ้ลธ์แคร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์ยาสี่แยกข่วงสิงห์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ฝั่งสวนดอก) ในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรักษาการแทนเลขานุการคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 60 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play