-
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ซึ่ง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ได้กล่าวชื่นชม คณะเภสัชศาสตร์,ผู้ประกอบ, หมอพื้นบ้านและเครือข่ายดำเนินงานในส่วนต่างๆ ที่ต่างมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร โดยใช้การผสมผสานของหลักหมอพื้นบ้านและด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เป็นการสืบทอดอารยธรรมด้านภูมิปัญญาสุขภาพของล้านนา เป็นสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ซึ่งนอกจากจะเป็นให้เป็นทางเลือกด้านสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมด้านสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจอีกด้วย

คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีเกียรติทุกทุกท่าน ด้วยความเคารพ มา ณ โอกาสนี้
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา ร่วมเป็นวิทยากร ในรายการมองเมืองเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่(ช่อง 11) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเปิดร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล และการบริการจำหน่ายยาสมุนไพร ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกัน ของคณะเภสัชศาสตร์และเครือข่าย
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 โดยมีคุณอุบลรัตน์ คงกระพันธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินรายการ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆร่วมแถลงข่าว รวมทั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวเปิดร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล โดยมี รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา พร้อมทีมงาน อาจารย์ ดร.ภก.จักรพันธุ์ จุลศรีไกวัล,คุณกนกลักษณ์ เบญจสุวรรณ, คุณณัฐพร อ๋องคณาและ คุณนันทนี ซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้ ได้นำตัวอย่างสมุนไพร,ยา และผลิตภัณฑ์หลากหลาย มาตั้งแสดง พร้อมมีบทความเผยแพร่ เรื่อง สมุนไพรและการรักษาโรคลมผิดเดือน โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวเกี่ยวกับการระบบจัดการเดินรถในช่วงปีใหม่ ที่จะมีผู้คนไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ อนึ่งในโอกาสนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและ ช่วยกันประชาสัมพันธ์พร้อมติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบระเบียบการจัดการจราจรขึ้นดอยสุเทพ

ในการร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ เรายังได้พบปะกับทีมแถลงข่าวท่องเที่ยวแม่แตง นำไส้อั่วมาร่วมโชว์ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น มีความภาคภูมิใจที่ต่างมีโครงการดีดีมาเล่าสู่กัน เป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด และขอบคุณคุณอุบลรัตน์ ปชส.จังหวัด,สื่อมวลชน และทีมงานจังหวัดทุกท่าน

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม โครงการ "ปันน้ำใจต้านภัยหนาว" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีพิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมีรศ. ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556
-
-
Prof.Dr.Frank M.Unger จาก University of Vienna ประเทศออสเตรีย ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง"Carbohydrate Biotechnology" แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะพร้อมด้วย Prof. Dr.Helmut Viernstien ในระหว่างวันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2556 เพื่อพบปะนักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา และหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน

ทั้งนี้ยังได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการวิจัย ร่วมกับคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีคณบดี รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และอ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษ ร่วมพบปะ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น.
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณียี่เป็ง” ในรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำฝึกทำกระทงจากธรรมชาติ และการ “ฮอม” ใบตอง และวัสดุ เมื่อวันทื่ 15 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม และชี้แจงวัตถุประสงค์ คือ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง สร้างการเรียนรู้ แบ่งปัน และ ส่งเสริมการสื่อสารสร้างสุขในองค์กร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยความสุข

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play