"น้องพี่เภสัช ร่วมแรงร่วมใจ"เปิดตัวงาน 50 ปี นำโดยท่านคณบดี รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ กล่าวทักทายและแนะนำกิจกรรมในงาน 50ปีเภสัชฯเชียงใหม่ แล้วร่วมกันสรรสร้างภาพศิลป์จากการประทับมือของพวกเราชาวเภสัชฯบนผืนผ้า พร้อมร่วมขบวนไปยังหน่วยงานต่างๆของทางคณะเพื่อแจกป้ายงาน 50 ปี ในวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
วันคล้ายสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี และ
อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ แสดงความยินดีวันคล้ายสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ
Pharmacy@CMU : 5 ทศวรรษแห่งความประทับใจ” และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณหน้าโถงงานบริหารทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น แก่ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง วิจิตรา ทัศนียกุล เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2557

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง วิจิตรา ทัศนียกุล ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และบุคลากรในหัวข้อ "การทำนายอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยอาศัยลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย" วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาตภูมิ"คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีรายนามผู้เกษียณในปีนี้จำนวน ๙ ท่าน รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา รศ.ภญ.นภาพร โออริยกุล คุณสมศักดิ์ ไอถิน คุณไพสน คำใจ คุณเอนก สายวงค์ คุณดวงเดือน แก้วดวงแสง คุณอัญชลี เทพวงค์ คุณอุมารินทร์ รัตนเพชร คุณวลัยภรณ์ ฟองตระกูล โดยมี อ.ดร.ภญ.กรรณณิกา เทียรฆนิธิกูล เป็นประธานกล่าวราบงาน และ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ
รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัล น.ศ.เภสัชศาสตร์ผู้มีจริยธรรมของสภาเภสัชกรรม แก่ นาย อนุพงศ์ วงค์ศรี นศ.ภ. ชั้นปี่ที่6 ณ.วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
KM Day คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวคำต้อนรับและเปิดงานKM Day โดยมีกิจกรรมผ่อนคลายสไตล์ KM และ การนำเสนอผลงาน“Show and Share 2014” ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ หัวข้อ
“CEO มุมมองการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ผลสัมฤทธิ์”โดย นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกอาจารย์ดวงพร เลาหกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูนผู้ดำเนินรายการ นางสาวสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริหารทั่วไป การประกาศผลรางวัลและการมอบรางวัล โดยท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และกล่าวปิดงาน วันที่ 5 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รศ.ดร. ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
รศ.ดร. ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีทำบุญครบรอบ9ปี วันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชนและครบรอบ50ปี การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play