-
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณมลฤดี เลิศอุทัย ตำแหน่ง Retail director ของบริษัทฯ นำพนักงานอีก 7 ท่านเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับ คณบดีและคณาจารย์ถึงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ การรับเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยายกระถินณรงค์ ทางบริษัทพร้อมด้วยศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภก.สะเรียง กิจจรูญชัย จะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
2. ความสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษกับเภสัชกร
3. เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์งาน
งานบริหารานงานวิจัยฯ โดยห้องบริการเครื่องมือกลาง ได้จัด กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตรายปีที่ 2 : เภสัชฯรวมใจ...สร้าง Lab ปลอดภัยร่วมกัน ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 ซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องพุดตาน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา (ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี ผลกระทบและอันตรายจากสารเคมี
- ความรู้เกี่ยวกับ MSDS (Material Safety Data Sheet) และฉลากสารเคมี
- ระบบจัดการสารเคมีของคณะฯ
ซึ่งนอกจากการบรรยายแล้ว ยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดการสารเคมี รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น การใช้อุปกรณ์ในชุด Safety Kit ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของกลุ่ม คภ.สสส. ได้จัดทำขึ้นร่วมกัน ซึ่งสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง เป็นต้น
-
Prof.Dr.Samuel Noh ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง Immigration, Social
Contexts and Health แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-
-
-
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมขันโตก เพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา-คณาจารย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผ่านการแสดงของนักศึกษาในชั้นปีต่างๆ
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play