-
ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน ด้วย โครงการอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพรล้านนา ภายใต้แผนบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพร โดย ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าโครงการ, รศ.นภาพร โออริยกุล,อ.ดร.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ให้กับ ครูและนักเรียน ชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทรายมูล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ สมุนไพรใกล้บ้าน ที่เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน และพืชสมุนไพรที่ให้สีธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการนำสีจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ในการทำขนมไทย ทำให้นักเรียนได้เข้าใจ ได้ปฏิบัติจริง เป็นการสร้างความเข้าใจถึงที่มาของสีธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็นสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสีสังเคราะห์และสีธรรมชาติ


เรื่อง สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
-
-
-
-
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play