รศ.ดร.ภก.จักรพันธุ์ ศิริธัญญลักษณ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์, อ.ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์, อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม เล่าเรื่องดูงาน “คิด”การต่อยอด ของทีมบุคลากร โดยมีหัวหน้างานและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
กิจกรรม เล่าเรื่องดูงาน “คิด”การต่อยอด เป็นกิจกรรม ที่นำเสนอประเด็นศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ดูงาน เพื่อเป็นการจัดการความรู้จากการดูงาน การนำเสนอข้อสรุปต่อผู้บริหารและระดมความคิดเห็นในการต่อยอดจากการดูงาน สืบเนื่องจาก โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เมื่อวันที่ 23 - 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเภสัชศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เห็ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน ด้านห้องปฏิบัติการ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ,พิพิธภัณฑ์สมุนไพร พิพิธภัณฑ์เห็ด ,การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ , งานธุรการ,งานสำนักงานภาควิชา ,การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร ,ระบบสารสนเทศ ,ด้านพลังงาน,กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ รศ.ดร. จักรพันธ์ คณบดี กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรจากแหล่งดูงานทั้งสามมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ต้อนรับและให้มีการเรียนรู้จากการดำเนินงานเป็นอย่างดี ส่วนกิจกรรมเล่าเรื่องดูงาน “คิด”การต่อยอดในวันนี้ มีข้อเสนอและบทเรียนที่ได้ศึกษาตัวอย่างที่ดีจากแหล่งดูงานที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่จะมีการสนับสนุน และปรับประยุกต์ให้มีการพัฒนาร่วมกัน ส่วน คุณสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริหารทั่วไป กล่าวว่า การนำเสนอประเด็นจากการดูงาน เป็นการจัดการความรู้ ที่ควรมีการพัฒนาเชิงประเด็นและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป
นอกจากกิจกรรมของการเล่าเรื่องแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสุขสนุกสนาน ที่ผู้ร่วมประชุมได้ทำด้วยกัน คือ การ “ห่อขนมจ๊อก และขนมแตง” และ “แจกพืชผักสวนครัว” เป็นกิจกรรมเสริมสื่อสารองค์กร ด้านวัฒนธรรมและสุขภาพ
ขอบคุณคณบดี ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเภสัชเชียงใหม่ของเราทุกท่านและขอบคุณแหล่งดูงานมา ณ โอกาสนี้
เรื่อง/ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
-
การประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคเหนือ
ประกอบด้วยสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน
เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากห้องเครื่องมือกลาง และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องเครื่องมือกลาง และห้องปฏิบัติการทดลอง ณ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค และปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร" ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิตน้ำหมักทางชีวภาพที่ถูกต้องตามหลักการ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและการปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร
คณะนักเรียนจากศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์พาคณะนักเรียนจากศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพร สวนสมุนไพร ห้องเครื่องมือกลาง (ชั้น๕) ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือห้องสมุด หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการยาเม็ด
-
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านยา ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (โครงการย่อยที่ 2) กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง DIY (Do It Yourself ) การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 85 คน นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาที่ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อการบริโภคที่มุงเนนการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและสิ่งเจือปน ถือเป็นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นระบบแบบยั่งยืน การทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการบริโภค ได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดความสนใจ และยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเพียงพอในเรื่องของกระบวนการผลิต ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ขาดความปลอดภัยหรือไม่ได้มาตรฐานและอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคและชีวิต หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นวิถีการดำรงชีวิตให้มีการกินอยู่ที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีสันติสุข จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่พึ่งพาสารเคมีมาเป็นการพึ่งตนเองและพึ่งพาธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า ยั่งยืน สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้

หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร ไชยวัฒน์ ไชยสุต ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการเรื่อง DIY (Do It Yourself ) การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2557
ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play