สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรับน้องค่ายรับน้องเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ในคณะ รู้จักเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นประโยชน์ในการศึกษา ตลอดจนรู้จักบทบาทของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆภายในคณะ
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและรับน้องรถไฟ 2556 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักและสร้างความสามัคคีต่อกัน อีกทั้งได้ไปเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีของมหาวิทยาลัยต่อไป
คณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.วิรัตน์
นิวัฒนนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2556
-
-
เรื่อง Adverse Drug Reaction Monitoring ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
-
คณะเภสัชศาสตร์ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสืบค้นโดยใช้ระบบสืบค้นสิทธิบัตร Total Patent ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก. หรือ ARDA) จัดกิจกรรม ?สวก. พบนักวิจัยคณะเภสัชฯ มช.? ในวันพุธที่ 24 เม.ย. 56 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยในระดับต่อยอดขยายผลโครงการ และในระดับการนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งรับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play