ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมพู รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์เภสัชทางเภสัชศาสตร์ พร้อมทีมงานในด้านต่างๆ ให้เกียรติต้อนรับ ทีมดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชม ดูงานด้านห้องปฏิบัติการ และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งสำนักงานธุรการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
แม้จะออกตัวว่าเป็นคณะเภสัชศาสตร์น้องใหม่ แต่จากการดูงานที่ได้เยี่ยมชม และได้รับการแนะนำในการดำเนินงาน ทำให้ทีมงานนอกจากจะได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังมีความประทับใจในการดำเนินงานทั้งส่วนของ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับตอบรับสูงจากประชาชน แสดงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และความเชื่อมั่นต่อการผลิตของ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม เช่น น้ำตรีผลา, ยาสมุนไพรตำรับ รวมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหลากหลาย และเครื่องสำอาง ซึ่งต่อยอดมาจากงานวิจัย
นอกจากการดูงานที่คณะเภสัชฯแล้ว ทีมดูงานได้ยังรับเกียรติจาก อาจารย์วินัย กลิ่นหอม จากพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนำเยี่ยมชมและแนะนำให้ความรู้อย่างเป็นกันเอง ทำให้ทีมงานได้เรียนรู้เรื่องของเห็ดในพิพิธภัณฑ์เห็ด ซึ่งมีการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและมีศักยภาพสูงยิ่งของคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง นับเป็นแหล่งศึกษาและรวบรวมเรื่องเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาไว้ได้ครบถ้วนและระบบจัดการที่ทันสมัย
จึงขอขอบคุณ ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พร้อมทีมบริหาร ทีมบุคลากรและ ขอขอบคุณ อาจารย์วินัย กลิ่นหอม ไว้ ณ โอกาสนี้

เรื่อง/ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันต์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ผศ.ดร.ปรีชา บุญจง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ดร.ภก.ฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ, คุณเบญจภัค มิ่งขวัญ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมทีมบุคลากร ให้เกียรติต้อนรับ คณะดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแนะนำประวัติความเป็นมา, โครงสร้างและการดำเนินงานของ ส่วนงานสารสนเทศ ,ห้องปฏิบัติการและพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
ทีมดูงานได้พบกับบรรยากาศอันอบอุ่นยิ่ง ได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากทีมผู้บริหาร ทีมบุคลากร และการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการที่มีจุดเด่นของการจัดระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบสารสนเทศ ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมระบบการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาถึงระบบการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับศูนย์วิทยาศาสตร์และเครือข่าย อย่างเป็นระบบคือ หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค
ขอแสดงความยินดีต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสครบรอบ 20ปี ขณะที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 50 ปี แม้ว่าจะมีช่วงเวลาของการก่อตั้งต่างเวลากัน แต่จุดมุ่งหมายสำคัญในทิศทางเดียวกันคือความเป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ ทีมุ่งสู่ทิศทางเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือทั้งสองสถาบันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นสถาบันพี่น้องที่พร้อมจะช่วยกัน สนับสนุนกันให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันต์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมบริหารและทีมบุคลากร ทุกท่าน ในน้ำใจไมตรีต้อนรับ ให้ความรู้และนำเยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันอย่างเป็นกันเอง

เรื่อง/ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
-
การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนของห้องปฏิบัติการและงานธุรการ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมี รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ, รศ.ดร.วิรัช เรืองศระตระกูล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบกายภาพ, นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชฯขอนแก่น พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์และทีมงานห้องปฎิบัติการ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการดูงาน ด้วยบรรยากาศมิตรไมตรี นอกจากทีมดูงานได้เรียนรู้มากมายหลายด้านที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาเป็นแนทางการพัฒนางานแล้ว ยังเห็นความก้าวหน้าในด้านต่างๆของเภสัช ขอนแก่น ด้วยความชื่นชมและถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน
รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล รองคณบดีฯได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาดูงานในสายงานที่มีความสอดคล้องจะนำมาซึ่งประโยชน์ ที่จะไปสู่การพัฒนางาน และเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของเภสัชเชียงใหม่ รศ.ดร.เดชพล ยังได้กล่าวชื่นชมบทบาทด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ในฐานะพี่ใหญ่ของคณะเภสัช และอวยพรให้เภสัช มช มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น
จึงขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เดชพลและทีมงานของคณะเภสัช ขอนแก่นทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งค่ะ

เรื่อง / ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
-
ด้วยความพร้อมใจจัดกิจกรรม รักสุขภาพของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมกับส่วนงานต่างๆ เต็มไปด้วยบรรยากาศสดใส มีความสุข เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร,งานบริหารทั่วไป และงานการเงิน การคลังและพัสดุ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมรักสุขภาพ โดยมี กิจกรรม 3 กิจกรรมคือ

กิจกรรมเสริมความรู้เรื่องน้ำตรีผลา โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด และ ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร และการฝึกปฎิบัติทำน้ำตรีผลา ซึ่งมีทีมบุคลากรภาควิทย์ฯเป็น เทรนเนอร์

กิจกรรม ฝึกห่อโบว์ของขวัญ ซึ่งมี คุณจีราวรรณ บัวแก้ว เป็นวิทยากรสอนทำโบว์และห่อของขวัญที่มีผู้นำบริจาค เพื่อสบทบกับงานปันรักให้น้อง รร.สอนตนบอด

ส่วนกิจกรรมที่สร้างสดใส ให้กับคนรักศิลปะ ก็คือกิจกรรม “ถักสร้อยเชือกเทียน” โดยมีคุณวรรณา กาบศรี เป็นผู้นำทีมสอน

ทุกกิจกรรม สร้างความรู้สู่ความสุข แต่งแต้มด้วยศิลปะตามอัธยาศัย “รักสุขภาพ pharmacy@cmu” จึงเป็นเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจพร้อมกันข่าว / ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับงาน แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องพุทธรักษา
-
-
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play