-
รศ.ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการเวทีสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ตอน ประเพณีปีใหม่ สุขใจ สุขกาย โดย ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556
โดยมี อ.ภญ.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล เป็นผู้รับรองและให้การบรรยาย ในโอกาสที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์นำนักวิชาการจีนเข้าศึกษาดูงานตาม โครงการ Application Acupuncture Treatment in the Canine Intervertebral Disc Hamiation ภายใต้ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2556
-
-
ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสา หมอยาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านอูตูม ต. นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่12-14 มีนาคม 2556 เพื่อให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ได้ฝึกประสบการณ์การดูแลสุขภาพและแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง ตลอดจนเรียนรู้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชน
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้พาสมาชิกเข้าอบรมสัมมนาเพื่อรับทราบถึงปัญหาจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม ตลอดระยะปีการศึกษา 2556 เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
คณะเภสัชศาสตร์ โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์
ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu University
1.Prof.Dr.Hitoshi Kurose, Department of Pharmacology and Toxicology,
Graduate School of Pharmaceutical Science
2.Assoc.Prof.Dr.Hiroyuki Tanaka, Department of Pharmacognosy, Faculty
of Pharmaceutical Sciences
เพื่อพบปะและลงนามในบันทึกข้อตกลงขยายอายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์
และ Graduate School of Pharmaceutical Science, Kyushu University
ประเทศญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
โดยศูนย์ประสานงานโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องข้าว (คบข.)
จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำรายงานการเงินสำหรับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ
2555 สำหรับนักวิจัย
เจ้าหน้าที่จากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และหน่วยงานใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม
2556 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัยวงศ์สินทรัพย์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากUniversity of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณคณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์2556

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play