รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม โครงการ "ปันน้ำใจต้านภัยหนาว" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีพิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมีรศ. ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556
-
-
Prof.Dr.Frank M.Unger จาก University of Vienna ประเทศออสเตรีย ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง"Carbohydrate Biotechnology" แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะพร้อมด้วย Prof. Dr.Helmut Viernstien ในระหว่างวันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2556 เพื่อพบปะนักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา และหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน

ทั้งนี้ยังได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการวิจัย ร่วมกับคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีคณบดี รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และอ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษ ร่วมพบปะ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น.
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณียี่เป็ง” ในรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำฝึกทำกระทงจากธรรมชาติ และการ “ฮอม” ใบตอง และวัสดุ เมื่อวันทื่ 15 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม และชี้แจงวัตถุประสงค์ คือ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง สร้างการเรียนรู้ แบ่งปัน และ ส่งเสริมการสื่อสารสร้างสุขในองค์กร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยความสุข
-
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play