สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา2555 ได้จัดกิจกรรมประเมินผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา และส่งมอบงงานให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปี2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานและพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/student.rxcmu
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ให้เกียรติเป็นผู้มอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่3เพื่อให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจต่อเครื่องแบบที่สวม ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรม ที่มีต่อสังคม


ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/student.rxcmu
นักศึกษาชั้นปีที่ 5และ 6ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกการทำงาน มีการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมาย มีความสุขในการงาน และประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งถ่ายทอดโดยท่านวิทยากรและศิษย์เก่าที่มาต้อนรับว่าที่เภสัชกรรุ่นใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากศูนย์บริหารงานวิจัยฯ ร่วมพบปะผู้แทนบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องจาก บริษัทฯ มีความสนใจในผลงานวิจัยของนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีนักวิจัยร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยแก่ผู้แทนจากบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อพบปะเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน พร้อมทั้งให้การบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ "New Trend for Actives: Cosmeceutical DNA Protection and repair"
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีฯ รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งประกอบด้วยพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีบวงสรวงพระภูมิ และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่24 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดงาน Home Coming Day Rx43 & 44 วันที่ 20 ม.ค. 56 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทั้ง 2 รุ่นในการเข้ารับพิธีรับพะราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 นี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ThankMore?55 เพื่อเป็นการขอบคุณนักศึกษารุ่นพี่ที่ช่วยดูแลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ และมีการรับประทานอาหารร่วมกันในสายรหัส การแสดงของชั้นปีที่ 1 และมอบสิ่งของให้แก่รุ่นพี่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีและอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2556 ในวันที่ 6 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play