-
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสารสกัดน้ำมันหอมระเหยระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี โปรดักส์จำกัด ในวันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยรองศาสตราจารย์ ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมลงนามในสัญญาดังกล่าว
ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee กลุ่มที่ 1 จำนวน 2 ราย Ms.Lauren Eaves และ Ms.Kelly Massey เพื่อศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ในระหว่างวันที่ 2 - 13 มกราคม 2555
-
-
-
Dr.Berverly Ramstad จาก Rhodes University ประเทศแอฟริกาใต้ ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง เภสัชศาสตร์ในทวีปแอฟริกาใต้ แก่คณาจารย์และผู้ที่สนใจ พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนร่วมกับ ศ.ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนาม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงออกซึ่งความรู้รักสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สามัญสัญจร สหพันธ์นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 17 สถาบัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันแสดง Climax ณ สนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ เป็นที่ประทับใจคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารุ่นพี่ทั้ง 2 คณะ และผู้ชม และทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีต่อกัน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play