-
-
-
โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) เป็นผู้มอบรางวัล โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. รางวัลผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มี Impact Factor สูงสุด
1.1 กลุ่มอายุราชการมากกว่า 20 ปี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย
1.2 กลุ่มอายุราชการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และ รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
2. รางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มีจำนวนการถูกอ้างอิง (Time Cited) ในปี พ.ศ. 2555 สูงสุด
2.1 กลุ่มอายุราชการมากกว่า 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
2.1 กลุ่มอายุราชการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว และ ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร
3. รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์รวมสูงสุด (คำนวณจากจำนวนผลงานตีพิมพ์รวม x ค่า Impact factors รวม)
3.1 กลุ่มภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย
3.2 กลุ่มภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
นอกจากนั้นยังมีการจัดเสวนา เรื่อง ?งานวิจัย...เริ่มต้นไม่ง่าย แต่ทำได้ไม่ยาก: ประสบการณ์ตรงจากนักวิจัยขั้นเทพ? โดยได้เชิญผู้ที่ได้รับรางวัลในปี 2556 และปี 2555 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมเสวนา ซึ่งนำการเสวนาโดย ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ และ อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.492958784133377.1073741828.459199687509287&type=1
-
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณมลฤดี เลิศอุทัย ตำแหน่ง Retail director ของบริษัทฯ นำพนักงานอีก 7 ท่านเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับ คณบดีและคณาจารย์ถึงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ การรับเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยายกระถินณรงค์ ทางบริษัทพร้อมด้วยศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภก.สะเรียง กิจจรูญชัย จะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
2. ความสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษกับเภสัชกร
3. เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์งาน
งานบริหารานงานวิจัยฯ โดยห้องบริการเครื่องมือกลาง ได้จัด กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตรายปีที่ 2 : เภสัชฯรวมใจ...สร้าง Lab ปลอดภัยร่วมกัน ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 ซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องพุดตาน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา (ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี ผลกระทบและอันตรายจากสารเคมี
- ความรู้เกี่ยวกับ MSDS (Material Safety Data Sheet) และฉลากสารเคมี
- ระบบจัดการสารเคมีของคณะฯ
ซึ่งนอกจากการบรรยายแล้ว ยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดการสารเคมี รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น การใช้อุปกรณ์ในชุด Safety Kit ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของกลุ่ม คภ.สสส. ได้จัดทำขึ้นร่วมกัน ซึ่งสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง เป็นต้น
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play